SEDEMII 44

1Kɛ̀ Ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ mí nSedemii Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo Esibiti tenkɛ̀ Mikidɔdi ɛì kɔbɛ nɛ̀ Tɑpɑnɛsi ɛì kɔbɛ nɛ̀ Nɔfu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Pɑtidoosi kó kutempɛ̃ ǹkɔbɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: 2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ̀ nkù míì tu, di yɑ̀mu dimɔu mɛyɛi m bɔntɛ́ mɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ, ntɛ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ yíe nkɛ dɔúnko kɛ nɑɑ́ ntidobontì, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í ɑ̃ yɛ miɛkɛ, 3di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ tùɔ nyɛbɔkɛ̀ tihúúntì di do í yɛ̃́ yɛ̀ dindi nɛ̀ di yɛmbɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ m miɛkɛ di yonkɛ. 4Kɛ̀ n di duɔ́nko sɑ̃́ɑ̃̀ n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú di bɑ́ mpĩ́ nyisɔkɛ kó mutɔ̃mmú, mù n dò nyisíɛ́ nyi. 5Di mɛ nyí kèè, di í kèńtɛ́, di í cèètɛ kɛ bo bútínnɛ́ di yɛi nkɛ́yóu yɛbɔkɛ̀ tihúúntì mutɔ̀mmù. 6Mɛm̀mɛ kɛ̀ m miɛkɛɛ di yɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ tontɛ́ kɛ di cɔ̀útɛ́ muhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ, Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó icɛ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́ ntidobontì kɛ dɔúnko dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ yíe. 7Di mmɔ̀nnì mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù n di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú: Bɑ nkpɛ́í nte kɛ̀ di dɔɔri dimɑ́ɑ̀ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ miɛ̀ nkɛ deu ditɔbɛ̀ díndi Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ bɛbɛ́mbɛ̀ nɛ̀ ibí sɑ́m̀pɔ́ì, di dɔ́ di kó kuwuɔ ndeèmu, bɑ́ òmɔù bɑ́ nsúɔ́nɑ́ɑ̀? 8Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔɔri dɛ̀ɛ̀ bo yonkɛ m miɛkɛ, kɛ tuɔ̀ ntihúúntì yɛbɔkɛ̀ Esibiti ɛì miɛkɛ di kɔ̀tɛ kɛ̀ kɛ kɑri? Kɛ deu dimɑ́ɑ̀ kɛ dɔ́ bɛ̀ ndi senku kɛ di sɑ̃́ɑ̃́ nyibotí imɔu miɛkɛ. 9Di yɛ̃̀mmu di yɛmbɛ̀ kó mɛyɛi, nnɛ̀ Sudɑɑ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɔ̃mɛ, nɛ̀ bɛ pobɛ̀ kɔ̃mɛ, nɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ di kó mɛyɛi nnɛ̀ di pobɛ̀ kɔ̃mɛ, dimɔu mɛmmɛ di dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kó dihɛì miɛkɛ di dɛ̀ yɛ̃̀mmɑɑ̀? 10Nɛ̀ yíenní kɛ í mɔ̀ɔ̀tɛ idebìi, kufɔ̃wɑɑ́ nyí di pĩ, di í tũ̀nnɛ n kuɔ́ nɛ̀ n tié n di duɔ́ nyì díndi nɛ̀ di yɛmbɛ̀. 11Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù kɛ̀ n tu n tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɛ bo di cɑɑ̀rɛ̀, Sudɑɑ kó kuwuɔ m bo kù dɛ̀ìtɛ pɑ́íí. 12N yóó túótɛ́mu Sudɑɑ tenkɛ̀ kɔbɛ sɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ kɔ̀tɛ Esibiti kɛ kɑ̀ri, n yóó bɛ̀ kùɔ̀mu pɑ́íí Esibiti ɛì miɛkɛ. Mudoò bo bɛ̀ kònnɛ̀ yoo dikònnì, bɛ̀ bo kú bɛmɔu ibí nɛ̀ ibíbɛ́nní nɛ̀ bɛkótíbɛ̀. Bɛ kpɛrɛ bo nɑɑ́ mmɛsémmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ níí nnɑ́ɑ́ mbɛ kpɛ́í bɛ̀ dɔ́ kɛ́pɑrìkɛ̀ dìì mɔ̀nnì, yoo bɛ̀ dɔ́ kɛ́bɔntɛ́ dìì mɔ̀nnì kusĩ̀nkù, yoo bɛ̀ sènkɛ̀rì dìì mɔ̀nnì dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ dɛ̀ wùó nyisíɛ́. 13N yìtɛ́ kɛ còḿmúmu bɛ̀ɛ̀ bo Esibiti ɛì miɛkɛ bɛ kpɛ́í kɛ bo bɛ̀ potɛ́ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ, mudoò bo bɛ̀ do nɛ̀ dikònnì nɛ̀ mutenkṹṹ. 14Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ kɔ̀tɛní kɛ bo Esibiti nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kò. Bɛ miɛkɛ òmɔù bɑ́ nkpɑɑ́ bɑ́ òmɑ́ɑ̀, kɛ̀ dɛ mɛ̀nkɛ sɑ̀ɑ̀ í tú bɛ̀ɛ̀ bo nɑ kɛ́yentɛ́ bɛ̀mbɛ. 15Dɛ mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do yɛ̃́ kɛ dò mbɛ pobɛ̀ tùɔ̀ ntihúúntì yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ tìkú ditĩ̀nnì diɛrì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɑ̃ Esibiti kó dihɛì bɛ̀ tu dì Pɑtidoosi di miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ n tɛ̃́nnɛ́ mí nSedemii kɛ dɔ̀: 16Tinɑ́ɑǹtì ɑ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nyɛ̃ nhɑ ti nɑ́kɛ́ tì, ti tì yetɛmu. 17Ti nɔ̀ bɛ́i ntì ti yóó ti ndɔɔ̀, ti yó ntuɔmmu tihúúntì dibɔɔ̀ Asitɑditee, koò pɑ̃ɑ̃nnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɔɔrɛ yɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́tuɔ. Ti yɛmbɛ̀ nɛ̀ ti kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ do mɛ nhɔ̃ nSudɑɑ ɛkɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ ti mɛ nyo nkɛ sɑ̀nnɛ̀, kɛ bo kɛ̀ dɛ̀ ti nɑɑti, bɑ́ ti í yɑu mɛyɛi mmɑmɛ̀. 18Nɛ̀ ti yóu dìì yiè ti bo ntuɔ̀mmɛ̀ tihúúntì Asitɑditee nɛ̀ ti bo nhò pɑ̃ɑ̃mmɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ yɔɔrɛ mɛnɑɑ̀ nkɛ tuɔ̀, nɛ̀ dɛ yiè ndi ti pɑ̀ɑ̀mɛ̀ dɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ ti duò mudoò kɛ ti kɔù kɛ̀ dikònnì ti kɔù. 19Kɛ̀ bɛɛ̀ nitipòbɛ̀ɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti ɔ̃ ntuɔ̀ ntihúúntì oĩ́nkɛ̀mpokpɑ̀ɑ̀tì Asitɑditee kɛ pɛ̃mmù tipɛ̃́mpɛ̃ńtì koò dònnìnkonɛ̀ koò pɑ̃ɑ̃nnɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkó yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ ti dɑɑbɛ̀ yɛ̃́mu, dɛ̀ í tú ti dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri disɔ̀rì. 20Dɛ mɔ̀nnì mí nSedemii kɛ̀ nkpɑnnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛmɔu, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do ti bɛ́i. Kɛ̀ m bɛ̀ kpɑnnɛ̀ kɛ dɔ̀: 21Di tuɔ̀ ntìì úúntì Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì miɛkɛ, díndi nɛ̀ di cicɛbɛ̀ nɛ̀ di kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kɔbɛ bɛmɔu. Di yɛ̀mmɛ̀ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nyí yɛ̃́mu dɛ kó mɛyɛinɑɑ̀? Di yɛ̀mmɛ̀ dò nkù mɛ̀ yɛ̃̀mmɑɑ̀? 22Ti Yiɛ̀ nKuyie nyí nɑ kɛ pĩ nkumɑ́ɑ̀ nɛ̀ di kó tidɔnnitì kpɛ́í, nɛ̀ isɔkɛ kpɛrɛ di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ dihɛì nɑɑ́ ntidobontì, kɛ dɔúnko kɛ nɑɑ́ mbɛ̀ cɔ̃ɔ̃ dì, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í ɑ̃ di miɛkɛ, dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ yíe. 23Di tuɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyɛbɔkɛ̀ tihúúntì, kɛ cɑ̀kɛ di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ í yie nku kó dinùù, di í tũ̀nnɛ ku kuɔ́ nɛ̀ ku tié nnɛ̀ ku tɑnnɔ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ mɛyɛi mmiɛ ndi tùɔ̀kɛní dɛ̀ mɛ ndòmmɛ̀ yíe. 24Mí nSedemii n dèè tinti kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Díndi Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Esibiti keènɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntú mù: 25Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu díndi nɛ̀ di pobɛ̀ di bɛ́i mmu kɛ mɛ̀nkɛ ti dɔ̀ɔ̀. Di bɛ́i nkɛ ĩkú kɛ tú díndi í yóó yóu di bo ntuɔ̀mmɛ̀ oĩ́nkɛ̀mpokpɑ̀ɑ̀tì Asitɑditee tihúúntì koò pɑ̃ɑ̃nnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkpɛyɛ. Dɔɔ̀nɛ̀ tũnkɛ́ di bɛ́i ndìì nùù. 26Nɛ́ keènɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndi nɑ́ɑ́ ntì díndi Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Esibiti. Kù tu: Mí di Yiɛ̀ nKuyie m pɑ̀rìkɛ̀mu nɛ̀ n kó diyetidiɛrì kɛ tú díndi Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ɑɑtɛ o nùù kɛ́pɑrìkɛ̀nɛ̀ n yètìrì Esibiti kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ kɛ́yĩ́: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu. 27N dɑ̀ɑ̀tɛnímu di kpɛ́í kɛ bo di cɑ̀ɑ̀rɛ̀, dɛ̀ í tú m bo di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Díndi Sudɑɑ wuɔ nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Esibiti bɛ̀ bo di do mudoò kɛ di kùɔ yoo dikònnìi ndi kɔ̀ù kɛ yɑ̀ɑ̀ di dèènɛ̀. 28Bɛ̀ɛ̀ bo yentɛ́ mudoò miɛkɛ Esibiti kɛ́kò nSudɑɑ tenkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ tuɔkɛ bɛ̀dɛ́bɛ̀. Díndi bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ ìtɛ́ní Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ kɔ̀tɛní Esibiti, di miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ bɛ̀ bo bɑntɛ́ kɛ́ nsɑ̀ kɛ̀ míì kó tinɑ́ɑǹtì di yoo di kpɛti tiì di. 29Ntɛ dɛ̀ɛ̀ yóó bɛnkɛ kɛ́ndò n yiti kɛ bo cómmú di kpɛ́í nkɛ́ di cɑɑ̀rɛ̀ dikɑ̀rì dii, di yóó dɛ mbɑntɛ́ kɛ dò n nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ yɛi ndi ĩ́nkɛ̀ mɛ̀ bo dɔɔ̀. 30Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i nkɛ tú n yóó ɑ̃nnɛ́mu Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ofidɑɑ o dootitɔbɛ̀ nɔu miɛkɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wɑnti o kṹṹ, n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Sedesiɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì koò ɑ̃nnɛ́ Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ wèè do tú o dootitɔù koò dɔ́nɛ̀ mukṹṹ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\