SEDEMII 45

1Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu bo dìì mɔ̀nnì o kpɑ̀tì benni dinɑɑnnì mí nSedemii kɛ̀ mbɛ́innɛ̀ Nɛdiyɑ birɛ Bɑduki. N do ɔ̃ nwe nnɑ́ɑ́ nkòò wɑ̃̀ũ dipɑ́tíri miɛkɛ. Mɛm̀mɛ kɛ̀ n dɔ̀: 2Ti Yiɛ̀ nKuyie ntínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ̀ nkù kuù dɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀ fɔ̃́ mBɑduki kɛ tú: 3A mɛ ntúmɛ̀ ɑ tùɔ̀ti icɛ, kɑ̀ɑ Yiɛ̀ nKuyie ndɑ yìɛ́ tihɔ̀ùtì ɑ yɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ fìu kɛ wei kɛ́tú ũ̀ũ̀ kɛ í piɛti mɛom̀pùmɛ̀. 4Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu kù pùɔ̀ nkù do mɑɑ́ dɛ̀ndɛ, kɛ u kù do fìí ndɛ̀, kɛ yóó mɛ ndɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu. 5Kɛ̀ fɔ̃́ nnɛ́ wɑnti dɛ̀mɑrɛ̀ diɛrɛ̀ ɑ mɔ́mmuɔ nhɑ kpɛ́ínnɑ́ɑ̀? Bɑ́ nwɑnti dɛ̀mɑrɛ̀, kù yóó bɔntɛ́ mɛyɛi mmɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. Kù yóó dɑ dɛɛtɛ́mu kɑ̀ɑ fòmmu ntú ɑ kó ticɔ̃nti bɑ́ kɑ̀ɑ bo kùù píkù. Kunku Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bɛ́i!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\