SEDEMII 46

1Ntɛ Kuyie nní nnɑ̀kɛ́ tì mí nSedemii yɛbotɛ̀ kpɛ́í. 2Kuyie nnɑ̀kɛ́ tì Esibiti kpɛ́í nɛ̀ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, nɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛko, ò do bo Kɑdikemiisi nwe kukó nhEfɑdɑti mpɛɛ́mmɛ̀ kɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì ò do mudoò kóò nɑ. Dɛ̀ do sɔ̃́ nSudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sosiɑsi birɛ Sosɑkimmu bo o kpɑ̀tì benni dinɑɑnnì ndi. 3Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Tũntɛnɛ̀ di dɔpììtì sɑ́m̀pɔ́tì nɛ̀ tidiɛtì, kétɛ́nɛ̀ kɛ́kɔtɛ mudoò. 4Boúnɛ̀ sisɛ̃ĩ́ si kɔ̃̀nkɛ̀, bɛsɑ̃ndèèbɛ̀ dekɛnɛ̀ di sɛ̃ĩ́, ókɛ́nɛ̀ di pìkɛ̀ kɛ́cómmú, sṹɔ̃́kɛ́nɛ̀ di kpɑ̃ɑ̃̀! Piinnɛ̀ tikɔ̃̀ntì di cĩ̀ncĩ̀rɛ̀. 5Bɑ nni ndɛ n nɛ́ wúómmɛ̀? Kufɔ̃wɑɑ́ nkuù bɛ̀ ɑutɛ́, kɛ̀ bɛ̀ bótìrì kɛ wĩɛ̃ti bɛ fɔ̃nkó, kɛ̀ bɛkɔ̃mbɔ̀tiebɛ duò, kɛ cokù bɑ́ bɛ̀ í wɛ̃ɛ̃riní, kufɔ̃wɑɑ́ nnɛ́ nku tipíìtì timɔu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i! 6Tɛnɑɑ̀cɛ̀cɑ̃ɑ̃tɛ yiɛ̀ mbɑ́ bennɛ́ kɛ́cokɛ́, okɔ̃m̀bɔ̀teu í yóó cootɛ́, kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kukó nhEfɑdɑti kó mɛpɛɛ́mmɛ̀, bɛ̀ dɛ mbétírí kɛ duò. 7Wennínwe wèè iitiní, kɛ dò nkukó nNiidi ɔ̃ɔ̃ tɑ mɛniɛ kɛ́nyiitimɛ̀? We nkùtiri kɛ kpɛ́inko, ikó ndiɛyì kó yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ kɔ̃mɛ? 8Esibiti weè iitiní kukó nNiidi kɔ̃mɛ, kòo niɛ mpiɛku ikó ndihɛì tɛ̃mɛ̀! Weè do nɑ́ɑ́ nkɛ tú: M bo píɛ nkɛ dɑ́tínnɛ́ yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ yɛ nìtìbɛ̀. 9Sisɛ̃ĩ́, kétɛ́nɛ̀! Sinɑɑsɛ̃ĩ́ butɛ́nɛ̀ yɛtɑ̀rɛ̀, bɛkɔ̃m̀bɔ̀tiebɛ yɛ̀nnɛ̀nní, Etiopii nɛ̀ Puti dɛ ɛkɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ nɔ nkɛ kɛ́í ntidɔpììtì. Duti ɛì kɔbɛ díndi bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀. 10Di nyiè tu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kpɛri ndi, diyiè ndi n yóó pɛitɛ ndì n dootitɔbɛ̀, n kpɑ̀rìseú bo si kɛ́nsɑ̀nnɛ̀, n seú bo yɑ̃̀ mɛnitiyĩ̀ĩ̀ kɛ́muɔ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì ɑ̃nnɛ́ diféúbɑnni, kubɑkù yoú kó kutempɛ̃ kukó nhEfɑdɑti pɛɛ́mmɛ̀. 11Esibiti kɔbɛ kpɛrɛ dò mmɛsémmɛ̀ mmɛ, kɔtɛnɛ̀ Kɑdɑɑdi mutie wɑmmù kɛ̀ di dɔ́ di wɑmmú kɛ́wɑmmú dɛtie dɛtetìrɛ̀ ndɛ, mutie mɑmù í bo mùù bo di tɑɑ̀. 12Yɛbotɛ̀ kèèmu di dimɛ̀ ifɛi, yɛ̀ kèèmu di kuɔ̀mmɛ̀, kɛ kèè okɔ̃m̀bɔ̀teu cootimɛ̀ kɛ bètɛ́ otɔù kɛ̀ bɛ̀ do bɛdɛ́. 13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ mí nSedemii Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ kɔ̀rimɛ̀ kɛ bo do Esibiti kɔbɛ mudoò. 14Pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ ti Esibiti, yeenɛ̀ ti Mikidɔdi ɛì kɔbɛ, yeenɛ̀ ti Mɑnfi nɛ̀ Tɑpɑnɛsi ɛkɛ̀ kɔbɛ, nɑ́kɛ́nɛ̀ bɛ kɛ tú: Bɑ́ɑ́tínɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ domɛ̀ di pɛɛtitɔbɛ̀ mudoò. 15Dɛ̀ nɛ́ dòmmɛ kɛ̀ di kó dibɔɔ̀ Apiisi do? Dɛ̀ yĩ́mɛ kòò yɑ̀ntoo? Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ò yèètɛ. 16Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kusṹkù bétírí kɛ duòmu bɛtɔbɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ nɑ́ɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti kɔtɛ ti kɔbɛ borɛ̀, ti ɛì bɛ̀ ti piɛ́ dɛ̀, kɛ́yentɛ́nɛ̀ kukpɑ̀rìseú yɛiku. 17Yúnɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Kutoweku dɛtetìrɛ̀ kɔku yiɛ̀, ò yóu kɛ̀ dɛ̀ ɔɔtɛmu. 18Kɛ̀ Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Tɑbɔɔ tɑ̃rì dɛunɛ̀mɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ sɔnyɛ, Kɑdimɛɛdi tɑ̃rì ikúnɛ̀mɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kèríní kɛ yó nkpeńnì mɛɛ̀ botí. M bomu, mí nhokpɑ̀ɑ̀tì wèè yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ kɛ̀ míì bɛ́i. 19Díndi Esibiti kɔbɛ, pɑ̃̀nkɛ mbounɛ̀ di nɛntì, bɛ̀ yóó di pĩ́mmúmu, Mɑnfi kó dihɛì bo dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀, dì bo cɔ́útɛ́ kɛ́nɑɑ́ ntidobontì. 20Esibiti tu dinɑɑsɛrì sɑ̀ɑ̀rì ndi, kɛ̀ disɑ̃nsũɔ̃̀ mɛ nyìtɛ́ní kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ kéríní, dì kèrínímu. 21Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ yietí bɛ̀ mudoò kpɛ́í, bɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ bɛ̀ dùnnɛ yɛ̀, bɛ̀ múnkɛ bùtínnɛ́mu kɛ dɛ̀ítɛ́ itɑ̃́ɑ̃́, bɛ̀ cokɛ́mu bɛmɔu, òmɔù í bɑ̀ɑ̀o, bɛ kó mudorimù muù tùɔ̀kɛ, bɛ yɛ̃ĩti yiè diì tùɔ̀kɛ. 22Kɛ̀ bɛ̀ tu núɔ́ɔ́, fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kèè kuwɑɑroo kɛ́yĩ́mɛ̀. Bɛ dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ kèríní ditĩ̀nnì nɛ̀ sipɛ̃ɛ̃́ bɛtekɔ̃ũbɛ̀ tɛ̃mɛ̀. 23Bɛ̀ yóó kɔ̃ṹmu o túúkù. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i! Bɑ́ kù mɛ nfĩḿmɛ̀ kɛ í dò nkɛ́nɑ kɛ́tɑ, kɛ yɛ̃́ bɛkɔ̃ũbɛ̀ sũmɛ̀mu kɛ dò nfɛcofɛ dòmmɛ̀, kɛ í dò nkɛ́nɑ kɛ́kɑɑ nkɛ́deè. 24Ifɛi iì kùɔ̀ Esibiti ɛì kɔbɛ, kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ nɑmu. 25Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù míì bɛ́i nkɛ tú: N yìtɛ́ kɛ còḿmúmu dibɔɔ̀ Amɔɔ dìì bo Tɑbɛsi ɛì di kpɛ́í, Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o nìtìbɛ̀ bɛ kpɛ́í, Esibiti kɔbɛ nɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò bùɔ́ bɛ kpɛ́í. 26N yóó bɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu bɛ̀ɛ̀ dɔ́ bɛ kɔ̀ù bɛ nɔu miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ tu: Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o kɔbɛ, o kó bɛtɔ̃mbɛ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Esibiti ɛìi wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ di do dòmmɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 27Díndi n kóo tɔ̃ntì Sɑkɔbu yɑɑ̀bí di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, díndi Isidɑyɛɛribɛ di bùɔ̀tì bɑ́ nduò. N yóó di dennɛmu dihɛì dɛ́tirì miɛkɛ, di yɑɑ̀bí í yó nkpɑɑní bɛ̀ ì pĩ̀ḿmu kɛ kònnɛ̀ kɛ̀. Sɑkɔbu yɑɑ̀bí wɛ̃timu kɛ bo kɑri bɑ̀mmùù bɑ́ òmɔù bɑ́ nyì kɔɔ́nnɛ̀. 28Díndi n kóo tɔ̃ntì Sɑkɔbu yɑɑ̀bí di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, n di bonɛ̀mu, n yóó kuɔmu ibotí imɔu, n di cìɛ́ nkɛ̀ di tɑɑ́ ìì miɛkɛ, m bo ì dèè m mɛ nyí yóó deè díndi biɛ, n nɛ́ yóó di potɛ́mu di mɑ̀nnɛ̀ tìì yɛ̃ĩti, dɛ̀ í tú n yó ndi wúónko mɛmmɛ, kɛ dò ndi í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\