SEDEMII 47

1Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì mu ndo í do dìì mɔ̀nnì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɛì Kɑsɑɑ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ mí nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii kɛ dɔ̀: 2Kukó nkùù itiní kubɑkù yoú, kù bo mpiɛku kɛ dɑ́tínnɛ́ dihɛì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo di miɛkɛ, yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ yɛ nìtìbɛ̀, bɛ̀ bo nkuɔ̀ mbɛmɔu, iúu bo ndɑ́ɑ́tí dihɛì. 3Bɛ̀ yo sisɛ̃ĩ́ kó yɛtɑ̀rɛ̀ kuɔ̀mmɛ̀ mmɛ, sisɛ̃ĩ́ kperí nsi, sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ kó kunɔɔ̀roo, si cɛ̃̀ɛ̃̀tiyɛ̀ fũrìmɛ̀, dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ibí cicɛbɛ̀ ì yɛ̃̀, kufɔ̃wɑɑ́ nkuù bɛ̀ ɑutɛ́. 4Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛmɔu kó dikɔ̀ù yiè diì tùɔ̀kɛ, Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì bo kuɔ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɑ nteennɛ̀ Tiiri nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃. Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó kuɔmu pɑ́íí Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kɑfutɔɔ dihɛì dìì sokɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ. 5Kɑsɑɑ ɛì kɔbɛ kuó mɛyubii mmɛ kɛ kɑri mukṹṹ, kɛ̀ Asikɑnɔɔ ɛì miɛkɛ dò nfíúú. Díndi Anɑkiibɛ dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di yóu di bo nkɑrimɛ̀ mukṹṹ, kɛ yɔ́ú dimɑ́ɑ̀ tipontì? 6Áú! Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie nkó kukpɑ̀rìseú, dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɑ̀ɑ om̀pɛ̀, tɑ ɑ nɔ̀rìkù miɛkɛ kɛ yĩ́ só. 7Dɛ kó kukpɑ̀rìseú bo yĩ́mɛ kɛ́om̀pɛ̀? Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù kù pɛ́i kɛ̀ kù wetínnɛ́ Asikɑnɔɔ nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\