SEDEMII 48

1Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù nɑ̀kɛ́ tì Mɔɑbu kɔbɛ kpɛ́í. Kù tu: Nɛbo ɛì kɔbɛ tùɔ̀ti icɛ nyi, bɛ ɛì diì dɔúnko! Kidiyɑtɑimmu kɔbɛ di ifɛi nyi, bɛ̀ fìètɛmu bɛ ɛì, dihɛidiɛ̀ di ifɛi nyi, dì domu. 2Mɔɑbu ɛì kó disɑ̃nni dèèmu, bɛ̀ dɑ̀kii Ɛsibonni ɛì kpɛ́í nkɛ, kɛ tú: Tí kɔtɛnɛ̀ kɛ́ dì pɔ̀ntɛ kɛ́ dì dɛ̀itɛ yɛbotɛ̀ miɛkɛ. Fɔ̃́ mmúnkɛ Mɑdimɛnni, ɑ nùù í yóó tɑ́útɛ́ tɛ̃́nkɛ, mudoò muù dɑ tũ. 3Odonnɑimmu ɛì kɔbɛ kuɔ̀mmu, kɛ wɑnti mɛteèmmɛ̀, bɛ̀ dì pɔ̀ntɛmu kɛ dɛ̀ítɛ́ dɛmɔu. 4Mɔɑbu ɛì pɔ̀ntɛmu, ti yomu o bí dɑbùò. 5Bɛ̀ dèkù Duiti tennì nɛ̀ yɛdɑbùò nyɛ, kɛ̀ iúu yìɛ̀ní Odonnɑimmu tennì kó mɛcútímɛ̀, mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í. 6Cokɛ́nɛ̀ kɛ́dɛɛtɛ́ di fòmmu, nsɔrinɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kó musɑ̃mmɑrímú tɛ̃mɛ̀. 7Mɔɑbu, ɑ do tɑ̃́ ɑ tɔ̃mmú mmu nɛ̀ ɑ kpɑ̀tì, bɛ̀ yóó dɑ pĩ́mmu, kɛ́tɔ ɑ bɔɔ̀ Kemɔɔsi kɛ́kònnɛ̀, nɛ̀ di kó bɛbɔɔyɛmbɛ̀, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛkótíbɛ̀ ɑ ɛì miɛkɛ bɛmɔu. 8Opɔ̀ntì weè kèríní kɛ bo tɑ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu, dihɛì mɑrì í yóó cootɛ́, kubiriku kó yɛhɛkɛ̀ dìmɑrì í yó nkpɑɑ́, yɛ̀ɛ̀ bo ditennì yɛ̀ bo puɔ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì mɛ nyɛ̃. 9Duɔ́nnɛ̀ Mɔɑbu ɛì kɔbɛ ifìɛ̀ti, kɛ̀ bɛ̀ɛ puu kɛ́dɛ́tɛ́, o ɛkɛ̀ yóó dɔúnkomu, òmɔù tɛ̃́nkɛ í yó nyɛ̀ ɑ̃. 10Wèè pĩ nKuyie nkó mutɔ̃mmú nɛ̀ tikɔ̃ǹnɛ́yɑ̃ɑ̃ti dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀! Wèè mɔ̀ntɛ o kpɑ̀rìsiè mɛyĩ̀ĩ̀ dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀! 11Mɔɑbu ɛì nɛ̀ di bíkɛ́mbɛ́ntìní di bo bɑ̀mmùù nwe, bɛ̀ í pĩ̀ḿmú di nìtìbɛ̀ diyiè mɑrì kɛ kònnɛ̀, dì ĩ̀ĩ́kú só nwe mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tètɛmɛ̀ kɔ̃mɛ. Dɛɛ̀ te kɛ̀ di nɑɑtí bo sɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ di kó kufɔ̃ɔ̃ku í yɑɑri. 12Bɛ̀ bo di do yɛ̀ɛ̀ we yɛɛ̀ nɛ́ tùɔ̀kɛ kɛ dèè, kɛ̀ m bo tɔ̃nko bɛ̀ɛ̀ yóó utɛ́ di cèe, kɛ́ sì pɔ̀mmu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i! 13Dɛ mɔ̀nnì ifɛi bo pĩ́ mMɔɑbu ɛì kɔbɛ nɛ̀ bɛ kó dibɔɔ̀ Kemɔɔsi, ifɛi do pĩ̀ńnɛ̀mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Betɛɛdi bɛ̀ do tɑ̃́ wè. 14Di bo yĩ́mɛ kɛ dɔ̀: Ti tú bɛkpɑ̀rìtiebɛ, bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀? 15Mɔɑbu kóo pɔ̀ntì tùɔ̀kɛnímu, kɛ do yɛhɛkɛ̀ mupɔ̀mmù, kɛ tɑ mukɔ̀ù o ɛì dɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛkperíbɛ̀. Mí nhokpɑ̀ɑ̀tì wèè yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i. 16Mɔɑbu kó mudorimù duunnímu kɛ dèè, mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ ò doti mɛ̀ kèrínímu mɛcɑ̃ɑ̃. 17Kɔmmúnɛ̀ Mɔɑbu ɛì kpɛ́í kɛ́mmɑ́ɑ́rì di yɔ, díndi o pɛɛtitɔbɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ do yɛ̃́ o yètìrì feí kɛ dòmmɛ̀, bekɛ́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Bɑ nte kɛ̀ didùɔ̀ kperì diì nkèétɛ́? Bɑ nte kɛ̀ kukpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀ɑ̀ti kperíkù kuu nyí kpɑɑ́? 18Díndi Dibonni ɛì kɔbɛ cútɛ́nɛ̀ di kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɛ̀ kɛ́kɑri tɛdɔnkpetɛ̀, kɛ yɛ̃́ Mɔɑbu tenkɛ̀ kóo pɔ̀ntì di domɛ̀ kɛ pùɔ̀ ndi cɛ̃kperí. 19Díndi Adowɛɛ ɛì kɔbɛ, yɛ̀nɛ̀ kɛ́cómmú icɛ kɛ́bekɛ́ bɛ̀ɛ̀ cokù mùù te kɛ̀ bɛ̀ cokù. 20Bɛ̀ bo di tɛ̃́nnɛ́ tì tu: Mɔɑbu tenkɛ̀ kɔbɛ di ifɛi nyi kɛ kpeutí. Kuɔ́nnɛ̀ kɛ́wuotoo, pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ kɛ̀ kukó nhAdinɔ pɛɛ́mmɛ̀ kɔbɛɛ keè bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ Mɔɑbu tenkɛ̀. 21Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kó tiyɛ̃ĩti tiì do yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀, Onɔɔ ɛì nɛ̀ Yɑtisɑ ɛì nɛ̀ Mɛfɑɑti ɛì, 22nɛ̀ Dibonni kpɛri nɛ̀ Nɛbo kpɛri nɛ̀ Bɛti-Dibidɑtɑimmu, 23nɛ̀ Kidiyɑtɑimmu nɛ̀ Bɛti-Kɑmudi nɛ̀ Bɛti-Mɛonni, 24nɛ̀ Kediyɔti kɛ yíɛ́nɛ̀ Bosedɑɑ. Dɛ kó tiyɛ̃ĩti tùɔ̀kɛmu Mɔɑbu tenkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu yɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́ nɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dìɛ́tìrì. 25Mɔɑbu kó diyènnì bɔ̀ɔ́tɛ́mu, o nɔyɔ̃nnì kèétɛ́mu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i! 26Nii mbɛ mí nKuyie m miɛkɛ kó fɛbòòfɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃̀ kɛ́muɔ́ nkɛ́tɔ̃́ kɛ́mmuɔ̀tì. Dɛ̀ tùɔ̀kɛ bɛ̀ bo mbɛ̀ dɑú dɛ̀ ndɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yetɛmɛ̀ n kpɛti. 27Díndi Mɔɑbu tenkɛ̀ kɔbɛ díì do í dɑú Isidɑyɛɛribɑ̀ɑ̀? Bɛ̀ do yuukumu kɛ̀ di mbɛ̀ dɑú kɛ bɔkìi yɛyɔɑ̀ɑ̀? 28Díndi Mɔɑbu tenkɛ̀ kɔbɛ yɛ̀nnɛ̀ di ɛkɛ̀ kɛ́tɑɑ́ yɛpèrɛ̀ fíè, dɔɔ̀nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ yɛkpɛtìnɔ́nkperɛ tɛ̃mɛ̀ yɛ̀ɛ̀ cekù yɛ yĩ́ɛ̃̀ntì yɛpèrɛ̀ fíè. 29Ti kèèmu bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ Mɔɑbu kó tɛfentɛ̀ kpɛ́í, o fentɛ̀ tɛɛ̀ dɛutɛ́, o pɔ̀tì tiì tontɛ́, o pɔ̀tɛ̀ tɛɛ̀ dɛutɛ́, ò tɑ̃́ omɑ́ɑ̀ ndi, o yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ dò nhò pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛmɔu. 30Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú: N yɛ̃́mu ò pɔ̀tìmɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ ndidiɛ̀ dɛtetìrɛ̀, o tɔ̃mmú tú mutetìmù mmu. 31Dɛɛ̀ te kɛ̀ n kuɔ̀ ndikúdɑbònnì Mɔɑbu, n kuɔ̀mmu Mɔɑbu tenkɛ̀ kɛmɔu kpɛ́í, n sɑ́útímu Kidi-Edɛsi ɛì kɔbɛ kpɛ́í. 32Díndi Sibumɑ ɛì kɔbɛ di dònnɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie ndɛ. n kuɔ̀mmu di kpɛ́í, kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ n kɔmmúmɛ̀ Yɑsɛɛdi ɛì kɔbɛ kpɛ́í, di bɑkɛ do wùɔ̀mmu kɛ́séntɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mukɔ́kúɔ́ nkou, kɛ́tuɔkɛ Yɑsɛɛdi kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ bɛpɔ̀mbɛ̀ di do kɛ tɔ̃̀ũ di bɛ. 33Diwɛ̀ì nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí dɛ̀ɛ̀ ɔ̃ ḿbo fínyĩ̀ kó dɛpɑɑ mmiɛkɛ, dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ di cuokɛ̀. Míì duɔ́ nkɛ̀ mɛnɑɑ̀ nkũ̀ṹ sicèe miɛkɛ, òmɔù tɛ̃́nkɛ í bo wèè bo nɑ̀ù fínyĩ̀ bɛ diyɛtituò miɛkɛ, inɑ̀ntɛ̀nyìɛ ntɛ̃́nkɛ í yiɛ̀ní di cuokɛ̀. 34Ɛsibonni ɛì kɔbɛ kuɔ̀mmu kɛ békú mɛteèmmɛ̀, kɛ̀ bɛ dɑbùò nyìɛ̀ kɛ tuɔ̀kù Edeyɑde, Yɑɑti ɛì kɔbɛ yo mɛtɑmmɛ̀, nɛ̀ Isoɑ ɛì kɔbɛ kɛ̀ mɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ tùɔ̀kɛnɛ̀ Odonnɑimmu, nɛ̀ Ekidɑti-Sedisiɑ, kɛ yɛ̃́ Nimudimmu kó mɛniɛ nkũ̀ṹmɛ̀. 35Mɔɑbu tenkɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ feu iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ kɛ yɛ̀ tùɔ̀ ntihúúntì, m bo bɛ̀ kùɔ bɛmɔu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛí. 36Dɛɛ̀ te kɛ̀ n kuɔ̀ Mɔɑbu ɛì kpɛ́í kɛ̀ n tɑmmɛ̀ yìɛ̀ tɛpɔ̃́mpũɔ̃tɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ̀ n dɑbònnì yìɛ̀ Kiidi-Ɛdɛsi kpɛ́í tɛpɔ̃́mpũɔ̃tɛ̀ kó didɑbònnì kɔ̃mɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do pɛ̀tɛ́ mùù cɔ̃̀ńtímu mù fetimɛ̀. 37Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kuó mɛyùbii mmɛ nɛ̀ bɛ dɛbii, kɛ yɔ̀rí bɛ nɔu, kɛ dɑ̀ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì. 38Mɔɑbu cɛ̃́ĩ simɔu kó dɛdɑ̀nnɛ̀ yɛkúdɑbùò nyɛɛ̀ dɑ̀ɑ́tí, yɛkɑ̀rɛ̀ yɛmɔu yɛdɑbùò nyɛ, kɛ yɛ̃́ m pɔ̀ntɛmɛ̀ Mɔɑbu tiyɑɑmɑtì bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í dɔ́ tì kɔ̃mɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 39Tiitɛ́nɛ̀ yɛkúdɑbùò, Mɔɑbu domu ò di ifɛi nyi, ò bùtínnɛ́ kɛ cokɛ́mu. O kpɛrɛ nɑɑ́ mmudɑɑ́ mmu o pɛɛtitɔbɛ̀ kpɛ́í kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì. 40Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i ntì: Opɔ̀ntì pĩ̀ntɛ o fɛ̀tì nti fɛtúúfɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ ɛintɛ Mɔɑbu tenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 41Bɛ̀ fìètɛmu yɛhɛkɛ̀, kɛ tiekɛ sicɛ̃kperí. Kɛ̀ Mɔɑbu ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò, kupɛitɛ́yonku ɔ̃ɔ̃ ítɛ́ onitipòkù kɛ̀ dɛ̀ ndòmmɛ̀. 42Bɛ̀ kùɔ Mɔɑbu tenkɛ̀ kɔbɛ kɛ dèèmu, bɛ wuɔ ntɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, bɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ kpenkɛmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie. 43Di pɑ̀kɛ́mu díndi Mɔɑbu ɛì kɔbɛ, bɛ̀ di keù yɛfɔ̃̀tɛ̀ nyɛ, kɛ di dii ticùɔ̀tì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i! 44Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ wè kòò cokɛ́, ò doti difɔ̃̀tìrì ndi, kòò nɑ kɛ yɛ̀nní difɔ̃̀tìrì, ticùɔ̀tìi ò pĩ, Mɔɑbu yɛ̃ĩti yiè diì tùɔ̀kɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛí. 45Bɛ̀ɛ̀ cooti bɛ̀ ɔ̀umu, kɛ wɑnti disɔ̀rì Ɛsibonni. Kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mmɑmù nɛ́ yɛ̀nní okpɑ̀ɑ̀tì Ɛsibonni ɛì kɛ cɔ̀útɛ́ dɛ kó inɔnkperí yɛmbɛ̀ ɛì, di mɑ̀nkɛ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ di cuokɛ̀. 46Di bo yɑ̀, díndi Mɔɑbu tenkɛ̀ kɔbɛ, díndi bɛ̀ɛ̀ tũ ndibɔɔ̀ Kemɔɔsi di fetimu, di bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì, bɛ̀ ì pĩ̀ḿmúmu kɛ kònnɛ̀. 47Bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ Mɔɑbu tenkɛ̀ kɛ kònnɛ̀, n wɛ̃ti kɛ bo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́nímu yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. Ti Yiɛ̀ nKuyie nɑ̀kɛ́ tì Mɔɑbu ɛì ĩ́nkɛ̀ tinti mɛmmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\