SEDEMII 49

1Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù nɑ̀kɛ́ tì Amɔniibɛ kpɛ́í kù tu: Isidɑyɛɛribɛ í mɔkɛ ibíɑ̀? Bɛ̀ í mɔkɛ wèè bo tiekɛ bɛ kpɛrɑɑ̀? Dɛ̀ nɛ́ dòmmɛ kɛ̀ dibɔɔ̀ Midikɔmmu tiekɛ Kɑdi tenkɛ̀? Bɑ nte kɛ̀ Amɔniibɛ kɑ̀ri bɛ kó yɛhɛkɛ̀? 2Yɛwe kpɑɑnímu kɛ̀ m bo duɔ́ nkɛ̀ mudoò kó iúu dɑ́tínnɛ́ Adɑbɑɑ Amɔniibɛ ɛidiɛ̀, di bo cɔ́útɛ́ nɛ̀ di ɛkɛsí kɛ́dɔúnko, Isidɑyɛɛribɛ bo bɑɑtɛ́ bɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ bɑkɛ́. 3Ɛsibonni ɛì kɔbɛ, tiitɛ́nɛ̀ yɛkúdɑbùò, kɛ yɛ̃́ Aii ɛì dɔúnkomɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ bo Adɑbɑɑ ɛì, kɔmmúnɛ̀ yɛdɑbùò, dɑ́ɑ́tínɛ̀ tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́kɑri mukṹṹ, ncokùnɛ̀ kɛ firì dihɛì kɛ kuɔ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yóó tɔmɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kònnɛ̀, nɛ̀ o bɔɔyɛmbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀. 4Díndi Adɑbɑɑ ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ yetɛ n kpɛti, kɛ pɔ̀tìnɛ̀ di biriku, kù pɔ̀ntɛmu, díndi bɛ̀ɛ̀ do pɔtìnɛ̀ di kpɑ̀tì kɛ tú òmɔù í yóó dɑ́ɑ́tí kɛ di dekɛ. 5Ntɛ mí nkɛ kéróo kɛ bo di bɔntɛ́ kukɔ̃m̀bɔ̀doróo. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i! Kukɔ̃m̀bɔ̀doróo bo di fitɛ́, kɛ̀ di cíɛ́tɛ́ di bíɛ́kɛ̀ di bíɛ́kɛ̀, bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ di tíí. 6Dɛ kó difɔ̃nkúò n nɛ́ wɛ̃ti kɛ bo tíímmu Amɔniibɛ, bɛ̀ pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 7Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nku nɑ̀kɛ́ tì Edɔmmu ɛì kɔbɛ kpɛ́í. Kù tu: Mɛciì nyɛmbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í boɑ̀? Mɛciì nyɛmbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yɛ̃́ bɛ̀ bo tié ntɑ̀ɑ̀? Bɛ ciì ndèèmɑɑ̀? 8Díndi Dedɑnni ɛì kɔbɛ bútínnɛ́nɛ̀ kɛ́cokɛ́, tɑɑ́nɛ̀ titɑ̃dèntì. Mɛyɛi mmɛɛ̀ doti Edɔmmu ɛì kɔbɛ. Dɛ mɔ̀nnì diì tùɔ̀kɛ bɛ̀ bo cuɔ́ dɛ̀ tiyɛ̃ĩti. 9Bɛ̀ɛ̀ tɔ̃̀ũ fínyĩ̀ kó yɛbɛ bɛ̀ tɑtinímu Edɔmmu ɛì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɑmɛ̀ kupɑku, bɛ̀ í yóó tɔ̃̀ũ kɛ́yɑ́kɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀. Bɛyóóbɛ̀ bo tɑnní dìì mɔ̀nnì kɛyènkɛ̀, bɛ̀ yóó yúúkú bɛ̀ dɔ́mɛ̀ mmɛ. 10Míì yóó kɑ́útɛ́ Esɑyuu kó kuwuɔ, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó nɑ kɛ́sɔri, Esɑyuu kó kuwuɔ ndèèmu, o tebìí nɛ̀ o pɛɛtitɔbɛ̀, òmɔù í yó nkpɑɑ́. 11Dootɛ́nko iciribí, m bo nyì piú. Bɛkúpobɛ̀, di nni mbuɔ́. 12Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì tu, bɛ̀ɛ̀ do í dò nkɛ́yɑ̃̀ m miɛkɛ kó fɛbòòfɛ̀ bɛ̀ fɛ̀ yɑ̃̀ kɛ̀ díndi bo nsokɛ́ yɑ́ɑ̀bɑ? Di yóó fɛ̀ yɑ̃̀mu! 13M pɑ̀rìkɛ̀mu kɛ tú tìì bo tuɔkɛní Bosedɑɑ ɛì tì bo ncɛ̃́ɛ̃̀, bɛnìtìbɛ̀ bo tì kèè kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀, bɛ ɛì bo dɔúnko kɛ́nɑɑ́ ntidobontì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 14Mí nSedemii kɛ̀ m bɛ́i nkɛ dɔ̀: N kèè tinɑ́ɑǹtì mɑtì nti kɛ̀ tì bonní ti Yiɛ̀ nKuyie mborɛ̀, ku kó ditɔ̃nnì mɑrì diì tì tɔní kɛ nɑ́ɑ́ nyɛbotɛ̀ kɛ tú: Tíínnɛ̀ nkɛ́do Edɔmmu kɔbɛ mudoò. 15Edɔmmu ɛì kɔbɛ, n kɛ̃́kùnnɛ dí mbɛ yɛbotɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yó nsenku dí mbɛ. 16Edɔmmu ɛì kɔbɛ, di fentɛ̀ tɛɛ̀ di soutɛ́, kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛnìtìbɛ̀ di dé, díndi bɛ̀ɛ̀ sĩɛ̃kɛ́ yɛpèrɛ̀ fíè, kɛ bo yɛtɑ̃rɛ̀ yómmɛ̀, bɑ́ kɛ̀ di dèkɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ ceenní di yĩ́ɛ̃̀ntì fɛtúúfɛ̀ kɔ̃mɛ, m bo di cṹũnní. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 17Edɔmmu ɛì bo dɔúnko, bɛ̀ɛ̀ bo mpɛ̃nkù kɛ dì yɑ̀u, dɛ̀ bo bɛ̀ di, kɛ̀ bɛ̀ mmɑ́ɑ̀rì bɛ yɔ, mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ di tùɔ̀kɛní mɛ kpɛ́í. 18Sodɔmmu nɛ̀ Komɔɔ bɛ kpɛrɛ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ di kpɛrɛ yóó mɛ ndɔɔ̀, onìtì í yó nkpɑɑ́ di miɛkɛ, fɛnitiyɑnfɛ̀ òmɔù í yó ndɛ̀ kpɑɑ́. 19N yitoomu kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó mɛpɛɛ́mmɛ̀ dicìrícìrì kɔ̃mɛ, kɛ deètòo timúsũ̀ũ̀tì borɛ̀. Edɔmmu kɔbɛ bo cokɛ́ bɛ tenkɛ̀ dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀, m bo kɑnnɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè dɛ kó kɛtenkɛ̀. Kɛ yɛ̃́ òmɔù í bomɛ̀ wèè bo m pɛ́i, ocɛ̃nti mɔù í bo wèè bo dɑ́ɑ́tí kɛ́cómmú n yììkɛ̀. 20Keènɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì Edɔmmu ɛì kɔbɛ kpɛ́í, nɛ̀ n dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì Temɑɑ ɛì kɔbɛ, tiì tu: Bɛ̀ yóó bɛ̀ kpɑ̀ɑkɛ tipìètì tɛ̃mɛ̀ mmɛ, bɛ tenkɛ̀ bo dɔúnko. 21Bɛ̀ do bèmmù nwe kɛ̀ kɛtenkɛ̀ ɑu, bɛ kó yɛdɑbùò nyɛɛ̀ yìɛ̀ kɛ tuɔ̀kù tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 22Opɔ̀ntì weè pĩ̀ntɛ o fɛ̀tì fɛtúúfɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ ɛintɛ Bosedɑɑ ɛì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ Mɔɑbu ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò, kupɛitɛ́yonku ɔ̃ɔ̃ pĩ́ nhonitipòkù kɛ̀ dɛ̀ nhò dòmmɛ̀. 23Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù nɑ̀kɛ́ tì Dɑmɑɑsi ɛì kpɛ́í ntiì tu: Amɑdi nɛ̀ Adipɑdi, dɛ̀ di dimu, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ di nɑ̀kɛ́ tì í túmɛ̀ tisɑ̀ɑ̀tì, tiì íi mmɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ di miɛkɛ, kɛ̀ mɛ̀ kónnì dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɛ̃mɛ̀, bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ í bo dɛ̀ɛ̀ bo mɛ̀ còńnɛ́. 24Dɑmɑɑsi ɛì kɔbɛ wɛ̃rímú dèèmu, kɛ̀ bɛ̀ bùtínnɛ́ kɛ cokɛ́, kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì ɑu, mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ bɛ̀ pĩ, kuyonku ɔ̃ɔ̃ ítɛ́mɛ̀ onitipòkù wèè kuɔ̀ ndɛbirɛ. 25Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ bɛ̀ bɔntóo dihɛì n yɛ̀mmɛ̀ do nɑɑtinɛ̀ dì? Dihɛì diwɛ̀ì do m bonɛ̀ dì? 26Bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ yóó duómu bɛ córɛ̀, kɛ̀ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛɛ kú bɛmɔu dɛ yiè. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i! 27N yóó cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu Dɑmɑɑsi ɛì kɛ̀ mùu cɔ́útɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Bɛnni-Adɑdi kpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ. 28Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù do nɑ̀kɛ́ tì Kedɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ nɛ̀ Asɔɔ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ kɔbɛ Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì yóó nɑ bɛ̀. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Ítɛ́nɛ̀ kɛ́do Kedɑɑ ɛì kɔbɛ mudoò, puɔnnɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ! 29Fekɛnɛ̀ bɛ touti, nɛ̀ bɛ wũɔ̃ nɛ̀ bɛ yɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ bɛ nɛntì, kɛ́fekɛ bɛ yòyóbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ uu tipíìtì timɔu, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ. 30Díndi Asɔɔ ɛì kɔbɛ cokɛ́nɛ̀ kɛ́dɛ́ítɛ́ itɑ̃́ɑ̃́, kɛ́tɑɑ́ titɑ̃dèntì, kɛ yɛ̃́ Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì í wennimɛ̀, ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ di kpɛti kɛ dèèmu. 31Kɛ̀ Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ do, bɛ̀ kɑ̀ri kɛ í yĩɛ̃̀kù, tìmɑtì í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀, bɛ bòrɛ̀ feíomu, bɛ̀ í mɔkɛ yɛcɑ̀kɛ̀ ketíkɛ, bɛ̀ kɑ̀ri, kɛ cɑ̃́ɑ̃́ mbɛ mɑ́ɑ̀ ndi. 32Fekɛnɛ̀ bɛ yòyóbɛ̀, kɛ́hɛí bɛ wũɔ̃ sṹkùyì! N yóó bɛ̀ cíɛmmu itemmɑ̀nkɛ inɑ̀ɑ̀ miɛkɛ. Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kuò bɛ tempɑ́ɑ́tì, m bo mbɛ̀ bɔmmù mɛyɛi ntipíìtì timɔu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 33Asɔɔ ɛì bo nɑɑ́ nsikpɑmɔɔ́ kó diɑ̃rì, dì bo dɔúnko sɑ̃́ɑ̃̀, onìtì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɛ̀ kɑ̀ri nɛ̀ dì bo mbomɛ̀, fɛnitiyɑnfɛ̀ òmɔù bɑ́ dɛ̀ bɑ̀tɛ́. 34Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sedesiɑ kpɑ̀tì ketírí dìì mɔ̀nnì kɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 35Mí di Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yóó kéétɛ́mu Edɑmmu ɛì kɔbɛ tɑ̃mmù, bɛ wɛ̃rímú kó dikũ̀nnì. 36M bo íinní kuyɑɑkù itemmɑ̀nkɛ inɑ̀ɑ̀, kɛ̀ kùu bɛ̀ fùùtɛ. M bo bɛ̀ ciɛ nyɛbotɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ, kubotí mɑkù i yó mbo bɛ̀ í yóó cokɛ́ kɛ́tɑɑ́ kùù miɛkɛ. 37M bo duɔ́ nkɛ̀ Edɑmmu ɛì kɔbɛ nkpeutí bɛ dootitɔbɛ̀ ììkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ dɔ́nɛ̀ mukṹṹ. M bo bɛ̀ bɔntɛ́ mɛyɛi, m miɛkɛ kɛɛ̀ bɛ̀ cɔ́u mmɛdiɛ̀. N yóó bɛ̀ bɔntɛ́ mudoò mmu, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ kɔ̀ù kɛ yɑ̀ɑ bɛ̀ dèènɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 38N yóó puɔmmu Edɑmmu ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì, nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀, kɛ fíí n kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m míì bɛ́i. 39Yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ, n nɛ́ yóó wɛ̃tɛ kɛ́tɛ̃́nnɛ́nímu Edɑmmu ɛì kɔbɛ, bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tidɑɑtì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\