SEDEMII 50

1Ntɛ Ti Yiɛ̀ nKuyie nní nnɑ̀kɛ́ tì mí nku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sedemii kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì nɛ̀ Bɑbidɔnni tenkɛ̀ kɛmɔu: 2Pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ ti yɛbotɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ, yeenɛ̀ bɛ ti, cónnɛ́nɛ̀ mɛkpɑ̀rìcɑnnimɛ̀. Pĩɛ̃kɛ́nɛ̀ ti di bɑ́ɑ́ tì mbɛ̀ sɔ̀nnɛ, yĩ́nɛ̀ Bɑbidɔnni domu. O bɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ Bɛɛdi di ifɛi nyi, kufɔ̃wɑɑ́ nkuù ɑutɛ́ Mɛdɛki, o bɔɔtenkɑɑnìi di ifɛi nyi, kufɔ̃wɑɑ́ nkuù ɑutɛ́ yɛbɔkɛ̀. 3Kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ bɛɛ̀ bɛ̀ do, kɛ bo bɛ̀ pɔ̀ntɛ, kɛ̀ bɛ ɛìi dɔúnko, òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ nhɑ̃ di miɛkɛ. Bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ dɛmɔu dɛ̀ bo cíɛ́tɛ́, dɛ̀mɑrɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɛ̀ bo. 4Dɛ mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ, bɛ̀ bo wɛ̃nnɛ́ kɛ́wɛ̃tɛní mí nKuyie m borɛ̀, kɛ́nkɔnti kɛ n wɑnti mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie. 5Bɛ̀ bo mbékutɛ Siyɔ̃ɔ̃ kó kucɛ, bɛ̀ bo túótɛ́ bɛ ììkɛ̀ kɛ́wetínnɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì. Bɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kɛ tú: kɔtɛnɛ̀ní kɛ̀ ti tɑunnɛ̀ timɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie, kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ ndɛ kó mɛtɑummɛ̀ nɛ̀ ti bo mbomɛ̀. 6N nìtìbɛ̀ do sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ tipìètì tìì feti tìnti, bɛ kó bɛcɛ̃mbɛ bɛɛ̀ do bɛ̀ fétìnnɛ, kɛ̀ bɛ̀ nhɑ̃́ɑ̃́ nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ dekù sitɑ̃ɑ̃́ kɛ cɑ̃́nnì, kɛ yɛ̃̀ mbɛ pedie nkpɛ́í. 7Bɑ́ wè kòo mbɛ̀ piɛti, kɛ pĩĩ nkɛ cɑ́ɑ́, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: N kpɛti í bɛ̀ bonɛ̀, bɛ̀ yetɛ́nɛ̀ bɛ Yiɛ̀ nKuyie nku, kùù dɔ̀ɔ̀ri kù nɑ̀ɑ́ ntì, kunku bɛ yɛmbɛ̀ do búɔ́ kù. 8Yɛ̀nɛ̀ Bɑbidɔnni kó dihɛì, òmɔù bɑ́ nkpɑɑ́ Bɑbidɔnni kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, niitɛ́nɛ̀ dɛyììkɛ̀, yɛbɔdɑkɛ̀ ɔ̃ɔ̃ niitɛ́mɛ̀ kubɔcɛ̃nku. 9N yóó duɔ́ nkɛ̀ kubotí diɛkù kɔbɛ bɛɛ̀ do Bɑbidɔnni kɔbɛ, bɛ̀ itiní kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ nkɛ, kɛ bo do Bɑbidɔnni ɛì kɛ́ dì pɔ̀ntɛ. Bɛ pie nyó ndònnɛ̀ otɑ̃nnuɔnti kpɛyi ɔ̃ ndòmmɛ̀ mmɛ, bɛ pie nyí duò kɛtenkɛ̀. 10Bɛ̀ bo ɛí Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ kpɛrɛ, bɛ̀ɛ̀ bo dɛ̀ ɛí bɛ̀ bo di kɛ́dɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 11Dɛ̀ ndi nɑɑti kɛ̀ di nyɑ̃nku, díndi bɛ̀ɛ̀ yóó ɛí dɛ̀ɛ̀ do tú n kpɛrɛ, ḿputìnɛ̀ yɛnɑɑsɛrɛ̀ kɔ̃mɛ, ńkuɔ̀nnɛ̀ yɛsɑ̃ndɑkɛ̀ ɔ̃ nkuɔ̀mmɛ̀. 12Di kó dihɛikótírì di ifɛi nyi, di kó dihɛikótírì bɛ̀ dì pɛ̀ìtɛmu dì tɑ ifɛi miɛkɛ nkɛ, dì nɑɑ́ ndifɔ̃nkúò kpɛri ndi yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ, kɛ nɑɑ́ ndikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri, tɛtentɛ̀ timútì í yiɛ̀ dɛ̀ tɛ̃́nkɛ. 13Ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ kɛɛ̀ di yɛ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í òmɔù tɛ̃́nkɛ í yó mbo dɛ kó dihɛì miɛkɛ, dì yóó dɔúnkomu, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo ndɛ̀ pɛ̃nkù kɛ di yɑu, bɛ̀ bo mmɑ́ɑ̀rì bɛ yɔ, tìì dì tùɔ̀kɛní ti kpɛ́í. 14Díndi bɛ tɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀, cómmúnɛ̀ kɛ́kɛ́nnɛ́ Bɑbidɔnni, potɛ́nɛ̀ bɛ ipie, di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù ì bo dóntɛ́mɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yetɛ́nɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku. 15Uunɛ̀ tipíìtì timɔu fɛkpɑ̀rìhúùfɛ̀, bɛ̀ yĩɛ̃kɛmu kɛ̀ bɛ dèrɛ̀ duó, bɛ duotí yɑ̀ntɛ yɑntɛmu, ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó pɛitɛ dìì yiè diì tùɔ̀kɛ, pɛitɛnɛ̀, fɔ́ɔ́nnɛ̀ bɛ bɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 16Kuɔnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ buɔtì, kuɔ̀nɛ̀ bɛkɛ̃ĩbɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì miɛkɛ. Mudoò mùù doti Bɑbidɔnni mù í sénní, bɑ́ wè wèe wɑmmú o kɔbɛ bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, bɑ́ wè kòo kò nho ciɛ. 17Isidɑyɛɛribɛ dònnɛ̀ tipìètì tìì feti tìnti, kɛ̀ yɛcìrícìrɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ti. Dicìrícìrì ketirì dìì bɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́ diì tu Asiidi kóo kpɑ̀ɑ̀tì, dicìrícìrì sɔnni dìì dɛ̀rí yɛkṹɔ̃̀ kɛ̀ dì tu Nɛbukɑnnɛsɑɑ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 18Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tínti Isidɑyɛɛribɛ ti tũ nkù, kɛ̀ kù bɛ́i nkɛ tú: N yìtɛ́ kɛ còḿmúmu Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o nìtìbɛ̀ bɛ kpɛ́í kɛ bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ Asiidi kóo kpɑ̀ɑ̀tì. 19N yóó tɛ̃́nnɛ́nímu Isidɑyɛɛribɛ bɛ kó dinɑɑcɛ̃nhòò, bɛ̀ bo ncentì Kɑdimɛɛdi nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ borɛ̀, kɛ diiti timútì Efɑdɑimmu tɑ̃rɛ̀ nɛ̀ Kɑdɑɑdi kpɛri. 20Dɛ kó yɛwe nɛ̀ dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ bo wɑmmú Isidɑyɛɛribɛ kó mɛyɛi nkɛ́mɔ́ntɛ́, kɛ́fiɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kó mɛcɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀, kɛ yɛ̃́ n yóó cĩ́ɛ̃́mmɛ̀mu bɛsɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 21Donɛ̀ Mɛdɑtɑimmu ɛì kɔbɛ mudoò, kuɔnɛ̀ Pekɔdi ɛì kɔbɛ bɛmɔu, di bɑ́ɑ́ súɔ́ nhòmɔù. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɛ nyɛ̃. Dí dɔɔ̀ n di nɑ̀kɛ́ tì timɔu. 22Ikpɑ̀rìúu iì dɑ̀ɑ́tí dihɛì dimɔu miɛkɛ, dɛ̀ɛ̀ cɑ̀kɛ dɛ̀ í sénní. 23Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì do? Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ dì dɔúnko yɛbotɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ, dindi dìì do tú dihenkɛ̀rì, kɛ pɔntì dɛmɔu kutenkù miɛkɛ, dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ dì kèétɛ́? 24Bɑbidɔnni ɛì, n dɑ dìí timɑ́tì nti kɑ̀ɑ tɑ ti miɛkɛ bɑ́ ɑ í dɑkɛ, kɛ̀ bɛ̀ dɑ sɔ̃̀ńkɛ́ kɛ pĩ, kɛ yɛ̃́ ɑ dokùnɛ̀mɛ̀ mí nKuyie nku. 25Ti Yiɛ̀ nKuyie nkpetɛ́ ku kpɑ̀rìnɛntì kó ditou ndi, kɛ dènnɛ̀ní ku miɛkɛ kó tikpɑ̀rìnɛntì, kɛ yɛ̃́ kunku ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kù dɔ́mɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ mutɔ̃mmú Bɑbidɔnni kó dihɛì kɔbɛ. 26Tipíìtì timɔu kɔbɛ tíínnɛ̀nní Bɑbidɔnni ɛì, óótɛ́nɛ̀ o buɔ kɛ́yóótɛ́ dɛ̀ɛ̀ ɑ̃ yɛ miɛkɛ kɛ cóú nyɛcúò yɛcúò, kɛ́cɔ́u kɛ̀ dɛ̀ɛ cɔ́útɛ́ pɑ́í, bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ súɔ́. 27Kuɔ̀nɛ̀ yɛnɑɑdɑkɛ̀ yɛmɔu, yɛ̀ yóó duɔ́ dituò ndi yɛmɔu, dɛ kó yɛnɑɑdɑkɛ̀ bo yɑ̀, yɛ yɛ̃ĩti yiè diì tùɔ̀kɛ. 28Keènɛ̀, bɛ̀ɛ̀ yentɛ́ní Bɑbidɔnni, bɛ̀ cootinímɛ̀ kɛ́nɑ́ɑ́ nSiyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɛ̀ìtɛmɛ̀, kù pɛ̀itɛmɛ̀ ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ bɛ̀ pɔ̀ntɛ tɛ̀. 29Tíínnɛ̀ bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ yũɔ̃ ndɛtɑ̃nnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí mBɑbidɔnni ɛì kɛ dì munnɛ́, di bɑ́ɑ́ yie nkòo mɔùu yentɛ́. Fɔ́ɔ́nnɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, dí dɛ mbɛ̀ yietí, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ bɛnkɛmɛ̀ bɛ fentɛ̀ ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie, kunku kùù te Isidɑyɛɛribɛ. 30Dɛ yiè Bɑbidɔnni ɛì kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bo duó dihɛì miɛkɛ, bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ bɛmɔu bɛ̀ bo kú mudoò miɛkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 31M bɑ̀ɑ́tí ɑ kpɛ́í nkɛ, fɔ̃́ mBɑbidɔnni tɛfentɛ̀ yiɛ̀, ɑ mɔ̀nnì diì tùɔ̀kɛ, ɑ bo cuɔ́ dìì yiè tiyɛ̃ĩti. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ mmíì bɛ́i! 32Dɛ kó tɛfentɛ̀ yiɛ̀ nfɔ̃́ nhɑ yóó bétɛ́mu kɛ́do, òmɔù mɛ nyí bo wèè bo dɑ íi, n yóó cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́ mmu ɑ ɛkɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ɛ cɔ́útɛ́ kɛ́fitɛ́ yɛmɔu. 33Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tu: Bɛ̀ fɛ̃́ũmmu Isidɑyɛɛribɛ, kɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ fɛ̃́ũ. Bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ pĩ nkɛ kònnɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ tidɑɑtì bɛ̀ bɛ̀ pĩ nteii nwe, kɛ yetɛ bɛ̀ bo bɛ̀ fĩ́ĩnkomɛ̀. 34Bɛ dɛɛtíwè mɛ nkpeńnìmu, wenwe wèè yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ, Ò yóó bɛ̀ kòńnɛ́mu, kɛ́om̀pùnnɛ bɛ ɛì, kɛ́bɔntɛ́ dikɔnkɔɔ̀nnì Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ. 35Mudoò muù doti Bɑbidɔnni tenkɛ̀ kɔbɛ, muù doti o kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀. 36Mudoò muù doti bɛyuwúòmbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo nɑɑ́ mbɛbiimbɛ̀, kufɔ̃wɑɑ́ mbo ɑutɛ́ bɛkpɑ̀rìtiebɛ. 37Mudoò muù doti sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́, nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ, bɛ̀ bo dontɛnɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, bɛ kpɑ̀tì kó sicɛ̃́ĩ bɛ̀ bo sì pùɔ̀, kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ. 38Dɛ kó dihɛì tenkɛ̀ bo kpeí kɛ̀ mɛniɛ nkṹṹ. Kɛ yɛ̃́ dì tumɛ̀ dibɔɔhɛì ndi, kɛ nɔnnɛ̀ isɔkɛ kpɛrɛ. 39Dɛɛ̀ kpɛ́í nte yɛkpɑmɑɑ̀ nnɛ̀ sikpɑmɔɔ́ kɛ̀ dɛ̀ bo konní dɛ kó dihɛì, icùo ndiɛyì borɛ̀ konní kɛ́mbo sɑ̃́ɑ̃̀, nɛ̀ dɛ kó dihɛì bo mbomɛ̀ onìtì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɛ̀ kɑ̀ri bìtì. 40Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo kuɔ dɛ kó dihɛì, n kuɔmɛ̀ Sodɔmmu nɛ̀ Komɔɔ, nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́, onìtì tɛ̃́nkɛ í yó ndɛ̀ bo, fɛnitiyɑnfɛ̀ bɑ́ ndɛ̀ kpɑɑ́. 41Kubotí mɑkù kuù itiní kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kuwuɔ ndiɛkù nku, bɛkpɑ̀ɑ̀tìkperíbɛ̀ bɛɛ̀ itiní itemmɑ̀nkɛ imɔu. 42Bɛ̀ nɔ nkɛ tɑ̃ũ ipie nyi nɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀, bɛ̀ tu bɛnitiyonkubɛ mbɛ, bɛ̀ í mɔkɛ mɛsémmɛ̀, kɛ̀ bɛ tɑmmɛ̀ yìɛ̀ kɛ dò ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì ɔ̃ nhuutimɛ̀, bɛ̀ dèkɛ sisɛ̃ĩ́ nsi, kɛ kérí kɛ dò nhonìtì omɑ́ɑ̀, kɛ bo di do díndi Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ. 43Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì ti nkèè kòo bɑɑ̀ mbɛ̀ìtɛ̀, kòo yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ ò yóù kɛ dò nhonitipòkù wèè dɔ́ kɛ́pɛitɛ́. 44N yitóomu kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó mɛpɛɛ́mmɛ̀ dicìrícìrì kɔ̃mɛ, kɛ deètòo timúsũ̀ũ̀tì borɛ̀. Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ bo cokɛ́ bɛ tenkɛ̀ dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀, m bo kɑnnɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè dɛ kó kɛtenkɛ̀. Kɛ yɛ̃́ òmɔù í bomɛ̀ wèè bo m pɛ́i, ocɛ̃nti mɔù í bo wèè bo dɑ́ɑ́tí kɛ́cómmú n yììkɛ̀. 45Keènɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ tì Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ kpɛ́í, nɛ̀ kù dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì Kɑndee tenkɛ̀ kɔbɛ, tiì tu: Bɛ̀ yóó bɛ̀ kpɑ̀ɑkɛ tipìètì tɛ̃mɛ̀ mmɛ, bɛ tenkɛ̀ bo dɔúnko. 46Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ do bèmmù nwe kɛ̀ kɛtenkɛ̀ ɑu, bɛ kó yɛdɑbùò nyɛɛ̀ yìɛ̀ kɛ tuɔ̀kù yɛbotɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\