SEDEMII 51

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N yóó íinní kuyɑɑkù mɑkù nku kùù kɔ̀ù, kɛ̀ kùu do Bɑbidɔnni kó dihɛì nɛ̀ Debukɑmɑii ɛì kɔbɛ. 2N yóó tɔ̃nní bɛyèmbɛ̀ mbɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ye mBɑbidɔnni ɛì kɔbɛ, kɛ́kɑ́útɛ́ o ɛì. Dɛ̀ bo tuɔkɛ dìì yiè, mɛyɛi mbo bɛ̀ do, bɛnìtìbɛ̀ bo yɛ̀nní tipíìtì timɔu, kɛ́ bɛ̀ munnɛ́. 3Díndi bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀, tɑ̃ɑ̃́nɛ̀ bɛtɑ̃ntɑ̃ũbɛ̀ ipie, di bɑ́ɑ́ kpɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɑ̀ɑ́tí yɛcĩ̀ncĩ̀nkɔ̃̀rɛ̀, bɛdɑcɛ̃mbɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, di bɑ́ɑ́ súɔ́ nhòmɔù, kuɔ̀nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu. 4Di bɛ̀ kɔ̀utɛ kɔutɛ, kɛ̀ bɛ̀ ncóú cóú Kɑndee tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ nduɔ́ duɔ́ Bɑbidɔnni ɛì miɛkɛ. 5Kɛ yɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ, mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yí bɛ̀ bɔntóo, bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ mɛ nní yetɛ́nɛ̀mɛ̀, mí nwèè bɛ̀ te bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ. 6Cokɛ́nɛ̀ kɛ́yɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì, bɑ́ wè kòo dɛɛtɛ́ o ɔ̃nnì, kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ di wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ kɛ́kuɔ, dɛ̀ tùɔ̀kɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo pɛitɛ dɛ̀ndɛ, n yóó bɛ̀ fɔ̀ɔ́ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ndɛ. 7Bɑbidɔnni do dò nfɛsɔɔbòòfɛ̀ nfɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ yɔ̃ nfɛ kó mɛnɑɑ̀ nkɛ muɔ̀. Yɛbotɛ̀ yɑ̃̀mu fɛ kó mɛnɑɑ̀ kɛ̀ yɛ yɛ̀mmɛ̀ kɔɔrɛ. 8Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ kɛ̀ weè Bɑbidɔnni do kɛ kèétɛ́ kéétɛ́. Kɔmmúnɛ̀ o kpɛ́í, wɑmmúnɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɛ́wɑɑrɛ o mɔnnɛ, kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti wèe miɛtɛ́. 9Ti tɑ̀ɑ mBɑbidɔnni kɛ yĩɛ̃kɛmu, tí ò yóunɛ̀ tũnkɛ́, kɛ́kò mbɑ́ wè o ciɛ. Kɛ yɛ̃́ tiyɛ̃ĩti tìì bɛ̀ dò ti í sénnímɛ̀, tì dɛumu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛwɛtɛ̀ kɛ kɑ́ɑ́ ntiwɛtì. 10Ti Yiɛ̀ nKuyie nti kòńnɛ́mu, tí kɔtɛnɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ kɛ́nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ti tũ nkù pĩ mmùù tɔ̃mmú. 11Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ kɛ́pɔntɛ Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ mbɛ, kù dɔ́ kɛ́pɛitɛ bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ mmɛ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɛɛ̀ te kɛ̀ kù yɑ̀úkùnko Mɛdii tenkɛ̀ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɔ̃̀ntì kɛ tú: Sṹɔ̃́tɛ́nɛ̀ ipie kɛ́píɛ ndi duokɛ̀. 12Cónnɛ́nɛ̀ mudoò kó kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́wetínnɛ́ Bɑbidɔnni, yíɛ́nɛ̀ bɛbɑ̀rìbɛ̀, cónnɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yó mpɑkɛ́, oo nhoonnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀mu kù dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ kɛ ti ndɔɔri. 13Bɑbidɔnni fɔ̃́ nwèè bo kukó ndiɛ̀kù pɛɛ́mmɛ̀, kɑ̀ɑ kpɑ̀tì dɛu, ɑ mɔ̀nnì diì tùɔ̀kɛ, ɑ kó muyóò mɑ̀nku nku. 14Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ m pɑ̀rìkɛ̀mu kɛ tú: Bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ tɑtiní kɛ bo píɛ mBɑbidɔnni ɛì fɛcofɛ tɛ̃mɛ̀, bɛ̀ bo di munnɛ́nɛ̀ ihúu. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ ku wɛ̃rímú mmu, nɛ̀ ku kó mɛyɛnfòùmɛ̀ mmɛ kù fìímmɛ̀ kɛtenkɛ̀, nɛ̀ ku ciì mmɛ kù pitɛ́mɛ̀ tiwɛtì, 16kɛ bɛ́i nku nùù mɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ mɛniɛ ntìí nkɛ dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀, kuù ɔ̃ɔ̃ íi nyɛwɛtɛ̀ itemmɑ̀nkɛ kɛ̀ yɛ̀ɛ dekɛ tiwɛtì, kuù ɔ̃ nte kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ kperi kɛ́ni, kuù ɔ̃ɔ̃ íinní kuyɑɑkù kù sɔ̀ri dɛ̀. 17Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɛimmu, mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ bɛ̀ dòńtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, bɛ̀ɛ̀ yìɛ̀nko timɑ́tì kɛ uti sibɔɔtenkɑɑnìi ifɛi bo bɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ bɛ tɛsì, sì tu siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛrɛ ndɛ, muwemmu í bo si miɛkɛ. 18Sì tu dɛtetìrɛ̀ ndɛ, mutɔ̃ntetìmù, dɛmɔu dɛ̀ bo deè, ti Yiɛ̀ nKuyie mbo wɛ̃ɛ̃tɛní dìì yiè si bíɛ́kɛ̀. 19Kuyie nkùù te Sɑkɔbu yɑɑ̀bí ku kpɛrɛ í mɛ ndò, Kuyie nkùù dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu, kuù te Isidɑyɛɛribɛ, kunku kùù yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ. 20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑbidɔnni weè do ɔ̃ ntú dihenkɛ̀rì m puɔ̀nnɛ̀ dì yɛbotɛ̀, nɛ̀ wenwe m puɔ̀nnɛ̀mɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ. 21M potɛ́nɛ̀ weǹwe tɛsɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ tɛ dèètì, nɛ̀ weǹwe m pùɔmmɛ̀ tɛkpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ tɛ dèètì. 22Nɛ̀ weǹwe m potɛ́mɛ̀ onitidɔ̀ù nɛ̀ onitipòkù, nɛ̀ weǹwe m potɛ́mɛ̀ odɑkótì nɛ̀ odɑpɑ̀ɑ̀, nɛ̀ weǹwe m potɛ́mɛ̀ odɑpɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ osɑpɑ̀ɑ̀. 23Nɛ̀ weǹwe m potɛ́mɛ̀ opecɛ̃nti nɛ̀ o pe, nɛ̀ weǹwe m potɛ́mɛ̀ otenkútì nɛ̀ o nɑ̀ɑ̀kɛ ò duɔ̀nɛ̀ ì, nɛ̀ weǹwe m potɛ́mɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀. 24Di mmɔ̀nnì n nɛ́ yóó yietímu Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ, Kɑndee tenkɛ̀ kɔbɛ, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nSiyɔ̃ɔ̃ n yóó mɛ̀ m̀bɛ̀ yietímu kɛ̀ di dɛ̀ yɑ̀ nɛ̀ di nuɔ. 25N còḿmú ɑ kpɛ́í nkɛ, fɔ̃́ nditɑ̃rì dìì do pɔntì dɛmɔu kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, n youtɛ n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ kɛ bo dɑ potɛ́, m bo dɑ bɔntɛ́ní kɛtenkɛ̀, m bo dɑ cɔ́u nkɑ̀ɑ cɔ́útɛ́. 26Bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ ɑ borɛ̀ ditɑ̃́rì kɛ́ɑ̃nnɛ́ kudieku kentímɛ̀ yoo bɛ̀ɛ pṹṹtɛ́nɛ̀, ɑ yóó dɔúnkomu sɑ̃́ɑ̃̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 27Cónnɛ́nɛ̀ mudoò kó kuyɑ̀ɑ̀kù dihɛì miɛkɛ, eénɛ̀ ditɑ̃tɛheù yɛbotɛ̀ cuokɛ̀, kɛ̀ yɛbotɛ̀ɛ tíí mBɑbidɔnni ɛì kpɛ́í, yúnɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ Adɑdɑti nɛ̀ Minni nɛ̀ Asekenɑɑsi, wɑɑ́nnɛ̀ ohɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì wèè yó mpĩĩ mbɛnìtìbɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì, tíínnɛ̀ sisɛ̃ĩ́ kɛ̀ sì nsũ kɛ dò nfɛcofɛ kɛ́ bɛ̀ do. 28Íinnɛ̀ yɛbotɛ̀ kɔbɛ, kɛ̀ di do Mɛdii kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ dihɛì dimɔu ò bɑkɛ́ dì. 29Kɛtenkɛ̀ ɑɑ́mu kɛ sɑ̃̀ntɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo dɔɔ̀ tì Bɑbidɔnni tiì tu: Bɑbidɔnni ɛì bo pɔntɛ kɛ́dɔúnko bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ mbo di miɛkɛ. 30Bɑbidɔnni kó bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ tɛ̃́nkɛ í dokù, bɛ̀ tɑɑ̀ bɛ cɛ̃kperí miɛkɛ nkɛ kɛ sɔrì, bɛ kɔ̃m̀bɔ̀ dèèmu kɛ̀ bɛ̀ nɑɑ́ mbɛnitipòbɛ̀. Bɛ̀ cɔ́ummu bɛ ɛì yɛcɑ̀kɛ̀ cùɔ́mu kɛ kèkɛ́. 31Yɛtɔ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɑu Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ bo ò nɑ̀kɛ́ bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ dihɛì dimɔu pɑ́í pɑ́í. 32Bɛ dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ pì yɛyɛ̀rɛ̀, kɛ̀ sicɛ̃kperí cɔ̀útɛ́, kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́mu bɛkɔ̃m̀bɔ̀tiebɛ. 33Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ kunku Isidɑyɛɛribɛ tũ nkùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑbidɔnni dònnɛ̀ kuyiɛ́ nku bɛ̀ òri kù kɛ bo puotí tidiitì kudisɛ̃ĩkù mɔ̀nnì. 34Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ ti cɑ̀ɑ́kóomu kɛ́ ti sũ̀ɔ̃̀too, kɛ ti níntɛ́ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ níntɛ́mɛ̀ dibuu kɛ ĩ́nnɔ́ɔ, bɛ̀ ti mɑɑnkoo musĩ̀mmù ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ mmɛ, kɛ sũ̀ɔ̃tɛ ti femmɛ, kɛ dèè kɛ ti bɔntóo. 35Kɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ ti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi, bɛ̀ɛ yɑ̀ mɛ kó tiyeti. Kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ dɔ̀: Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ còú mmɛ̀ɛ̀ nitiyĩ̀ĩ̀ ti ɛì, bɛ̀ɛ yɑ̀ mɛ̀ kó tiyeti. 36Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ dɔ̀: Míì mɔ́mmuɔ n yóó kpɑ ndi kpɛ́í míì yóó pɛitɛ di pɛ̀ì. Míì yóó duɔ́ nkɛ̀ sibií kṹṹ o ɛì kɛ ikó nkpeí. 37Bɑbidɔnni ɛì bo nɑɑ́ nyɛdombìrɛ̀, sikpɑmɔɔ́ kó diɑ̃rì, bɛnìtìbɛ̀ níí bo ò yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ pĩ mmudɑɑ́, dì bo dɔúnko bɑ́ onìtì bɑ́ ndɛ̀ bo. 38Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ yó mmuntímu yɛcìrícìrìpɑ̀ɑ̀ ntɛ̃mɛ̀, kɛ kontí yɛcìrícìrɛ̀ kɔ̃mɛ. 39Sinɛ́yɛ̃ĩ siì bɛ̀ pĩ nkɛ̀ m bɛ̀ yu dibɑnni kɛ̀ bɛ̀ bo yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́muɔ́, kɛ́duɔ́, kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ entɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì bɛ́i. 40N yóó bɛ̀ kpɑ̀ɑ̀kɛ tipìètì nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ tɛ̃mɛ̀ mmɛ kɛ́tɑnnɛ́ kukɔ̀ùdieku. 41Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ Sesɑki kó dihɛì do, dindi dìì kó diyètìrì do feí kutenkù kumɔu miɛkɛ, dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ɔ̃̀mmɛ kɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì dɔúnko kɛ nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀? 42Dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mɛniɛ mmɛɛ̀ dèkɛní kɛ tùɔ̀kɛ Bɑbidɔnni ɛì, kɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ dì dɑ̀tínnɛ́. 43Kòo ɛkɛ̀ nɑɑ́ nyɛ̀ɛ̀ dɔúnkoo, kòo tenkɛ̀ kpeí kɛ nɑɑ́ ntɛdɔntɛ̀, òmɔù tɛ̃́nkɛ í ɑ̃ kɛ miɛkɛ fɛnitiyɑnfɛ̀ òmɔù tɛ̃́nkɛ í dɛ̀ pɛ̃nkù. 44Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: N yóó potɛ́mu Bɛɛdi Bɑbidɔnni kó dibɔɔ̀ kɛ dìi tɔ̃́ dì mɑɑ́ ndɛ̀. Yɛbotɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ncokoo di borɛ̀. Bɑbidɔnni ɛì kó kuduotí domu. 45Díndi n nìtìbɛ̀ yɛ̀nnɛ̀ dɛ kó dihɛì, bɑ́ wè kòo dɛɛtɛ́ o ɔ̃nnì, mí ndi Yiɛ̀ Kuyie n kó kɛmiɛkɛ yɑ̀ɑ̀ bo ò potɛ́. 46Di kɔ̃̀ntì bɑ́ɑ́ yɑ̃rikɛ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ndi pĩ́ di bo keè dìì mɔ̀nnì kunɔɔ̀roo kutenkù miɛkɛ, di mbenni níí bo nfitiní kɛ̀ dɛ̀ɛ nɔɔ̀rɛ̀mu kɛ̀ ditɛrì nyɛtìní kɛ̀ dɛ̀ɛ nɔɔ̀rɛ̀, yɛkpɑ̀rɛ̀ bo mbo kutenkù, we nkpɑ̀ɑ̀tì yonkuwe níí bo bɛti otɔù kɛ́kɑri. 47Dɛ kó yɛwe kpɑɑnímu kɛ̀ m bo ítɛ́ kɛ́cómmú Bɑbidɔnni kó sibɔɔtenkɑɑnìi kpɛ́í, Bɑbidɔnni ɛì kɔbɛ bo di ifɛi, bɛcíríbɛ̀ bo ncóú cóú dihɛì miɛkɛ. 48Kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ dɛ̀ bo nyíú Bɑbidɔnni ɛì kpɛ́í, diwɛ̀ì bo dɛ̀ pĩ mbɛpɔ̀mbɛ̀ bo ítɛ́ní dìì yiè kubɑkù yoú, kɛ́do Bɑbidɔnni ɛì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 49Bɑbidɔnni ɛì dò nkɛ́pɔntɛmu, Isidɑyɛɛribɛ tɑ, kɛ tɑ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ o kpɛ́í ndɛ̀ í sénní. O kùɔ kɛ kùɔ bɛnìtìbɛ̀ kutenkù, dɛ̀ í mɔkɛ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀. 50Díndi bɛ̀ɛ̀ nɑ kɛ yentɛ́, cokɛ́nɛ̀ kɛ́yɛ̀, bɑ́ nhɔɔtínɛ̀ dɛborɛ̀, bɑ́ kɛ̀ di dɛ̀tɛ́ kɛ berínɛ̀ dɛ̀, di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ ndi Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í nnɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kpɛ́í. 51Bɛ̀ do ti sɑ̃́ɑ̃́ ndìì mɔ̀nnì dɛ̀ do í ti nɑɑti, ifɛi iì do ti kùɔ, bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ̀ tɑ dìì mɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie ncɛ̃́sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ. 52Dɛ kó yɛwe kpɑɑnímu kɛ̀ m bo cómmú Bɑbidɔnni kó sitenkɑɑnìi kpɛ́í, dɛ yiè bɛ̀ kɔ̀utɛ bɛ̀ bo nkɔ̃ dihɛì dimɔu miɛkɛ, 53kɛ̀ Bɑbidɔnni ɛì dɔ́ dìi dekɛ kɛ́tuɔkɛ tiwɛtì, bɑ́ kɛ̀ di duotí òkɛ̀ kɛ í dò nkɛ́nintɛ n yóó duɔnní bɛpɔ̀mbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dì do. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 54Ti yo ihúu mɑì nyi Bɑbidɔnni ɛì miɛkɛ, mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ diɛmɛ̀ kó yɛdɑbùò nyɛɛ̀ dɑ̀ɑ́tí Kɑndee tenkɛ̀ miɛkɛ. 55Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tɑ Bɑbidɔnni mupɔ̀mmù kɛ̀ dɛ kó kutoweku dèè, bɛ dootitɔbɛ̀ kó kunɔɔ̀roo kuù nɛ́ yiɛ̀ kɛ dò ndɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀, kutoweku diɛkù nku. 56Opɔ̀ntì weè do Bɑbidɔnni ɛì kɛ pĩ̀ḿmú bɛkɔ̃m̀bɔ̀tiebɛ kɛ kèkɛ́ bɛ tɑ̃nnɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nnɔmmu kɛ fɔku onìtì yɛi, kɛ yietì bɑ́ wè o yɛi. 57N yóó niim̀mu mɛnɑɑ̀ bɛ̀ɛ̀ tũ nhokpɑ̀ɑ̀tì, mɛciì nyɛmbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ bɛkpɑ̀rìtiebɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ muɔ́ nkɛ́duɔ́ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ entɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nwèè yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i. 58Bɑbidɔnni kó iduotí cɛ̃́ɛ̃́yì yóó puɔm̀mu yɛcɑ̀kɛ̀ diɛyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpetí yɛbòrɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mbo yɛ̀ cùɔ́. Iwuɔ mpĩ mmùù tɔ̃mmú bo nɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀. Yɛbotɛ̀ ɑ̀rì kɛ dɔɔri dɛ̀ bo ntú muhɑ̃ɑ̃́ nkpɛrɛ. 59Sedesiɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì benni nɑɑnnì miɛkɛ, kɛ̀ Nɛdiyɑ birɛ Sedɑyɑ Mɑseyɑ yɑɑ̀birɛ wèè do bɑkɛ́ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ cɔú dɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, kòo nkɔri Bɑbidɔnni kɛ nɛínɛ̀ Sedesiɑ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì mí nSedemii kɛ̀ nhò nɑ̀nkɛ dipɑ́tíri. 60Kɛ̀ dì wɑ̃̀ri mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́tuɔkɛní Bɑbidɔnni ɛì mɛmɔu. 61Kɛ̀ n dì nhò duɔ́ nkóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ tùɔkoo Bɑbidɔnni ɑ́ nyɛ̃́ kɛ́kɑɑ ndɛ kó dipɑ́tíri. 62Kɑ̀ɑ dì kɑ̀ɑ nkɛ dèè ɑ́ bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nti Yiɛ̀ nKuyie fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ́i nkɛ tú di nhɛì bo dɔúnko sɑ̃́ɑ̃̀, dì bo pɔntɛ bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɛ̀ bo, onìtì yoo fɛɔ̃̀fɛ̀. 63Kɑ̀ɑ dèè ɑ́ wɑɑ́ nkuhɔ̃ũ kɛ́ dì pìtínnɛ́ ditɑ̃́rì kɛ́ dì dootóo kukó nhEfɑdɑti miɛkɛ, 64kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɑbidɔnni yóó do mmiɛ mbotí nku mɛyɛi n yóó ò bɔ mmɛ̀ɛ̀ miɛkɛ bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ítɛ́. Sedemii nɑ́ɑǹtì mɑ̀nku nku mɛmmɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\