SEDEMII 6

1Díndi Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ nkɔbɛ, cokɛ́nɛ̀ kɛ́yɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kɛ́wɑmmú disɔ̀rì. Eénɛ̀ ditɑ̃tɛheù Tekoɑ ɛì miɛkɛ, cónnɛ́nɛ̀ di kó mɛkpɑ̀rìcɑnnimɛ̀ Bɛti-Akedɛmmu ɛì, kɛ yɛ̃́ mɛyɛi mmɛɛ̀ kèrínímɛ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ yó ndɛu mɛdiɛ̀. 2Siyɔ̃ɔ̃ dihɛì dìì do tú dihɛì sɑ̀ɑ̀rì kɛ̀ bɛ̀ dì dɔ́, n yóó dì pɔ̀ntɛmu kɛ̀ dìì do kɛ̀ dɛ̀ɛ deè. 3Bɛnìtìbɛ̀ tùɔ̀kɛnímu Siyɔ̃ɔ̃ ɛì, kɛ bɑ̀tɛ́ kɛ dì fitɛ́ kɛ bo dì pɔ̀ntɛ, bɛnɑɑcɛ̃mbɛ ɔ̃ɔ̃ bɑ́tɛ́mɛ̀ nɛ̀ bɛ wũɔ̃, kɛ́cónnɛ́ bɛ touti, bɛ̀ mɛ nyĩ bɑ́ wè nɛ̀ o kó kupíkù, otɔù nɛ̀ o kɔku. 4Kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Bɑ́ɑ́tínɛ̀, ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ tí bɛ̀ do kɛ́ bɛ̀ pĩ, kɛ̀ diyiè kpɑɑ́ cómmú yɛyɔ, diyiè ti dèèmu, kɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ nfũ̀tɛnɛ̀ dɛtie nyɔ, 5Ítɛ́nɛ̀ kɛ̀ ti bɛ̀ do kɛyènkɛ̀ nkɛ́puɔ nsikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ. 6Ntɛ dinùù ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ ndi duɔ́ ndì dìì tu: Kɔ̃ũnɛ̀ idɛí kɛ́ɔnnɛ́ Sedisɑdɛmmu kɛ́fitɛ́ kɛ́nɑ kɛ́dekɛ, dɛ kó dihɛì n yóó yṹɔ̃́ ndi to nyɛ, bɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛnìtìbɛ̀ mbɛ mɛdiɛ̀. 7Tɛbintɛ tɔ̃nní mɛ̀ɛ̀ botí mɛniɛ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ mɛ ntɔ̃nní kuyonku bɛ̀ dɔ̀rimu kɛ fɛ̃́ũnko bɛnìtìbɛ̀. Bɛ̀ bɛ̀ puotìmu kɛ bɛ̀ kɔ̀ù kɛ̀ n dɛ̀ wùó. 8Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ ceetɛnɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ɑ́ di yɛ̀. Kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ n yóó duɔ́ nkɛ̀ di kó dihɛì dɔúnkomu. Bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndì bo. 9Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ m bɛ́i ndìì nùù: Dɛ́rínɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ, dɛ́tɛ́ dɛ́tɛ́nɛ̀ bɛ, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɔ̃ũ fínyĩ̀ kó yɛbɛ kɛ́dɛ́rí mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ́tũnnɛ ibɑkɛ imɔu kɛ́cɑ́tɛ́ cɑ́tɛ́ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́. 10Wennì nwe n yóó bɛ́innɛ̀ wè kòo keè. Díndi itookperí yɛmbɛ̀ di í yie nkɛ bo keè Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì di dò mmudɑɑ́. Di ketɛ́ kɛ í dɔ́ kɛ́ tì kèè. 11Kɛ̀ Sedemii dɔ̀: Kuyie nhɑ miɛkɛ bɛ̀ cɔ̀ú mmɛ̀ɛ̀ botí n kɔkɛ mɛ mbɛ̀ cɔ̀ú, bɑ́ n yí nɑ kɛ bo minnɛ́. Yóu kɑ̀ɑ miɛkɛɛ bɛ̀ do bɛmɔu, ibí sɑ́m̀pɔ́ì nɛ̀ bɛbɛ́mbɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yóó pĩ́mmúmu bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ sidɑkóó. 12Bɛ cɛ̃́ĩ bo nɑɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kpɛsi, bɛ pɑɑ nnɛ̀ bɛ pobɛ̀ bɛtɔbɛ̀ borɛ̀ tiekɛ. M bo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ dìì mɔ̀nnì tɛnɔ̀ùtɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 13Bɛmɔu bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ bɛdiɛbɛ̀ bɛ̀ dɔ́ ticuuti nti, bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ mí nKuyie m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ ikuɔ́ nìùbòo. Bɛmɔu bɛ̀ tu siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ mbɛ. 14Bɛ̀ í wúó mmɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ duò n kó bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú dɛmɔu dɛ̀ kèrí sɛ́i, dɛ̀mɑrɛ̀ mɛ nyí kérí, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri. 15Ifɛi nɑ mbɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ bɛ dɔ̀ɔ̀ri ìì sɔ̀kɛ kpɛ́í ifɛi mɛ nyí bɛ̀ bo, bɛ̀ ketɛ́ kɛ í yɛ̃́ bɛ̀ tu dɛ̀ ifɛi, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yó nkɔkɛ́ bɛcíríbɛ̀ miɛkɛ m bo ítɛ́ kɛ́cómmú dìì mɔ̀nnì kɛ́ bɛ̀ potɛ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 16Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bɛ́immu kɛ tú: kṹntɛ́nɛ̀ kucɛ di kérí kù, kɛ́cómmú kɛ́wéntɛ́ kɛ́bekɛ kɛ̀ bɛ̀ di nɑ́kɛ́ icɛ ìì do bo nɛ̀ dimɔ̀nnì. Kɛ̀ dí tɑ̃ɑ̃tɛ́ kùù wenni kɛ́ kù tũ̀nnɛ kɛ́pɛ́tɛ́ mɛom̀pùmɛ̀, kɛ̀ di nɛ́ tú díndi í yóó mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 17Nh ɑ̃nnɛ́ bɛhɛikɛ̀mbɑ̀rìbɛ̀ mbɛ di cuokɛ̀, dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ́kéntɛ́ ditɑ̃tɛheù kuɔ̀mmɛ̀, kɛ̀ di yetɛ kɛ tú di bɑ́ɑ́ kéntɛ́. 18Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu: Díndi iwuɔ ntɛì kéntɛ́nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́keè, díndi kunììti kèènɛ̀ tìì yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní. 19Titentì timɔu kɔbɛ kèènɛ̀ n túmɛ̀, n yóó duɔ́nko mɛyɛi mmɛ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ ĩ́nkɛ̀, bɛ yɛǹtotí mɛyɛi nkpɛyi mɑ̀nnɛ̀ tìì yeti nti, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í dɑ̀ɑ̀tɛmɛ̀ n nɑ́ɑǹtì kpɛ́í, kɛ sènkɛ̀rì n kuɔ́. 20Di kɔrì Sebɑɑ ɛì kɛ tɔuní wèè tùdɑ̀ɑ̀rí bo n dɔ̀ɔ̀ bɑ? Yɛhɛkɛ̀ dɛ́tiyɛ̀ kóo tùdɑ̀ɑ̀rí bo n tɔ̃ mbɑ? Di n feu ìì wũɔ̃ kɛ tuɔ̀ n yí ì dɔ́, di n feu ìì wũɔ̃ n yí ì wùó. 21Dɛɛ̀ te mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tu: m bo dɔú mmɛbétímɛ̀ kubotí kuu nyììkɛ̀ cicɛbɛ̀ nɛ̀ bɛ bí onìtì nɛ̀ ocɛ̃pɛɛtitɔù, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mbétírí kɛ duò kɛ kɔ̃. 22Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: kuwuɔ mmɑkù kuù itiní kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kuwuɔ ndiɛkù kuù itiní kutemmɑ̀nku. 23Dɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ nɔmmu kɛ tɑ̃ũ ipie nnɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀, bɛ̀ yóùmu bɛ̀ í mɔkɛ onìtì kó mɛsémmɛ̀, kɛ̀ bɛ tɑmmɛ̀ ùuti dɑ̀mɛ́ɛ̀rì ɔ̃ nhuutimɛ̀. Bɛ̀ dèkɛ sisɛ̃ĩ́ nsi kɛ tú fɛnɑfɛ mɔ̀mmɔ̀, kɛ dò nhonìtì òmɑ́ɑ̀, kɛ bo di dokɛ́nɛ̀ díndi Siyɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ, 24Ti ti nkèè kɛ̀ ti kɔ̃̀ntì bɛ̀ìtɛ̀ kɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ̀ kuyonku ti pĩ nkɛ dò nhonitipòkù ɔ̃ nkuɔ̀mmɛ̀ dɛbirɛ. 25Ti í yóó dɑ́ɑ́tí kɛ́kɔ̃tɛ́ dɛpɑɑ, ti bɑ́ɑ́ dɑ́ɑ́tí kɛ́kétɛ́ icɛ mɑì, ti dootitɔbɛ̀ bɛɛ̀ bo tipíìtì timɔu nɛ̀ yɛkpɑ̀rìse, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bùɔ̀tì cùùtɛ̀. 26Díndi n nìtìbɛ̀ dɑ́ɑ́tínɛ̀ tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́kɑri mukṹṹ. Pũńnɛ̀ mutɑ́pɛí kɛ́nkuɔ̀ nyɛkúdɑbùò, wèè birɛ bo dɛmɑ́ɑ̀ dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kú kòo nkuɔ̀mmɛ̀. Kuɔ́nnɛ̀ dikúdɑbònnì kɛ yɛ̃́ di pɔ̀ntì kèrínímɛ̀ kɛ bo di do kɛ́ di dɛ́ɛ́tɛ́. 27Fɔ̃́ nSedemii n dɑ kɑ̀nnɛ n nìtìbɛ̀ cuokɛ̀ kɑ̀ɑ bo bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́mu, omɑ́ɑ́tì ɔ̃ɔ̃ yɑ́ɑ́kɛ́mɛ̀ timɑ́tì. Pɑɑtɛ́ bɛ kɛ́yɑ̀ bɛ cɛ dòmmɛ̀. 28Bɛ̀ tu itookperí yɛmbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ mbɛ. Bɛ̀ tu bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑntɛ bɛ̀ mbɛ bɛtɔbɛ̀ kpɛ́í, bɛ to yɛɛ̀ kpeńnì disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì dɛ kɔ̃mɛ. Bɛ̀ tu bɛmɔu bɛkɔ̀ùbɛ̀ mbɛ. 29M bɛ̀ fuutɛ kɛ fuutɛ timɑ́dɔutì kɛ dò ntimɑ́tìmíntì nɑ nyɛ̀ kɛ̀ timɑ́tìi pɛikɛ, timɑ́tìmíntì mɛ nyí yie nkɛ cɑ̀tɛ́nɛ̀ timɑ́tì. 30Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ dònnɛ̀ tisĩ́ntɛ́mɑ́tì nti ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ sènkɛ̀rìmu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\