SEDEMII 7

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: 2Kɔtɛ kɛ́cómmú n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrì kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi Sudɑɑ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tɑɑ̀nní tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mubɑ́ɑmmù, kéntɛ́nɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie ntu mù. 3Ntɛnɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n tú mù: Tũntɛnɛ̀ di cɛ nɛ̀ di dɔɔ̀rìmɛ̀, kɛ̀ n yóu kɛ̀ dí mbo dihɛì diì mmiɛkɛ. 4Di bɑ́ɑ́ duɔ́ ndimɑ́ɑ̀ tiyɑ́ɑ̀bìsínɑ́ɑǹtì kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tu tiɛ, ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tu tiɛ, ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ diɛ. 5Kɛ̀ di mɛ̀nkɛ tũ̀ntɛ di cɛ nɛ̀ di dɔɔ̀rìmɛ̀, kɛ pĩ́ nditɔbɛ̀ nɛ̀ timɔ́mmɔnti. 6Kɛ í fɛ̃́ũnko bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ iciribí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀, kɛ̀ di í kɔù di nhɛì miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀. Kɛ í feu iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ di cɑɑ̀ri. 7Dɛ mɔ̀nnì m bo di yóu kɛ̀ di mbo diɛ, dihɛì n do duɔ́ ndì di yɛmbɛ̀ kɛ̀ dí ndì te sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ di bo mbomɛ̀. 8Kɛ̀ di mɛ ntũ siyɑ́ɑ̀bìsí kó tinɑ́ɑǹtì dɛtetìrɛ̀ kpɛti. 9Di bo nyuuku kɛ kɔù bɛnìtìbɛ̀, kɛ dɔuti dɔutinɛ̀ ditɔbɛ̀, kɛ dɔummu yɛnɔ̀ di mɛ nyí yɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, kɛ tuɔ̀ ntihúúntì yɛbɔkɛ̀ di do í yɛ̃́ yɛ̀. 10Kɛ̀ dí dèè kɛ kɔ̀tɛní n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ yu dɛ̀ n yètìrì, kɛ́ncómmú n yììkɛ̀ kɛ tú: Ti cootɛ́mu, kɛ nɛ́ wɛ̃ti kɛ bo sɔɔtɛ́ isɔkɛ mudɔɔ̀rìmù. 11Di yɛ̀mmɛ̀ dò n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ yu dɛ̀ n yètìrì tɛ̀ tu bɛyóóbɛ̀ kó disɔ̀rì ndiɑ̀? N dɛ̀ yɑ̀mu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 12Kɔtɛnɛ̀ Sidoo di do yu dɛ̀ n yètìrì nɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ̀ di bo yɑ̀ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dɛborɛ̀, n nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó kuyonku kpɛ́í. 13Di mmɔ̀nnì ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù: Di mɛ ndɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kɛ̀ n di nɑ́ɑ́nnɛ̀, kɛ di nɑ́ɑ́nnɛ̀ nɛ̀ dikṹnweńnìní bɑ́ di í n yíé. 14N dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Sidoo n yóó mɛ ndɔ̀ɔ̀ tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yètìrì yu tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ di pɔtìnɛ̀ tɛ̀, nɛ̀ kɛ ntenkɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ di yɛmbɛ̀ nɛ̀ díndi. 15N yóó di dootóomu n dootóo mɛ̀ɛ̀ botí di tebìí Efɑdɑimmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ. 16Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nSedemii bɑ́ nni mbɑ́ɑ́ mbɛ kpɛ́í, bɑ́ nni nkuɔ̀nnɛ̀ bɛ kpɛ́í kɛ sɑ́útí, bɑ́ nni mbɑ́ɑ́ nkɛ yetíróo, n yí dɑ kémmú. 17A í wúó mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ Sudɑɑ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kpɛri yɛ miɛkɑɑ̀? 18Ibí iì kɑu idɛí kɛ̀ i cicɛbɛ̀ wìètì muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ puotì ticootì kɛ bo kɑkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑ̃ tɛbɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ bɛ̀ tu tɛ̀ Asitɑditee, kɛ pɑ̃ɑ̃nnɛ̀ tidiitì yɛbɔkɛ̀ dɛɛ̀ íinko m miɛkɛ. 19Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n nɛ́ bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu kɛ̀ n tu: Bɛ̀ í íinko míì kó kɛmiɛkɛ. Bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ bɛmɑ́ɑ̀ ndi ifɛi. 20Nɛ̀ dɛ kpɛ́í ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù: N yóó yóu kɛ̀ m miɛyonkɛ do dɛ kó dihɛì nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kó dɛtie nnɛ̀ titieti timɔu. M miɛkɛ kó muhɑ̃ɑ̃́ mborɛ̀ cɔ̀útɛ́ bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mù kùɔ. 21Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ díndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù míì bɛ́i nkɛ tú: Túótɛ́nɛ̀ iwũɔ̃ di nɑ nni nfeu ì kɛ tuɔ kɛ́yíɛ́nɛ̀ mɛwɛ̃nnímɛ̀ kpɛyi kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́. 22Kɛ yɛ̃́ n do í nɑ̀kɛ́mɛ̀ di yɛmbɛ̀ m bɛ̀ dènnɛní dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ dɔ̀ bɛ̀ nni nfeu iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ kɛ n feunɛ̀ itɛì. 23N do bɛ̀ duɔ́ nyìì tié ntú bɛ̀ bo nyíémmɛ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n kpɛti kɛ̀ nní mbɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ tu n kɔbɛ kɛ tũ nkucɛ m bɛ̀ bɛnkɛ kù kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ mbo kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti. 24Bɛ̀ mɛ nyí yie nkɛ bo kéntɛ́, bɛ̀ í nyie kɛ bo keè, kɛ́nsɔkɛ́ kɛ tũ mbɛ mɔ́mmɔmbɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀, kɛ́ntũ mbɛ tookperí bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì, bɛ̀ botí bɛ fɔ̃nkúò ndi bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kérí dɛ ììkɛ̀. 25Nɛ̀ di yɛmbɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti nɛ̀ yíenní yɛwe yɛmɔu duɔ́mɛ̀ n yí yóu m bo ntũɔ̃̀nkomɛ̀ n kó bɛtɔ̃mbɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì di borɛ̀ yɛkṹnwerɛ̀ yɛmɔu duɔ́mɛ̀. 26Di mɛ nyí kèńtɛ́ n kpɛti, di to ketɛ́ kɛ í kèńtɛ́ dɛ bíɛ́kɛ̀, kɛ̀ di kpénkùnnɛ di to kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nkɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di yɛmbɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. 27Sedemii ɑ yóó tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mu timɔu, bɛ̀ mɛ nyí yóó dɑ kéntɛ́, ɑ yó mbɛ̀ yumu òmɔù mɛ nyí yóó yie. 28Kɑ̀ɑ nɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di tú kubotí kùù í yíé nkù nku Kuyie nkpɛti, kɛ í yíé nku tié, òmɔù tɛ̃́nkɛ í wetí, mɛwetímmɛ̀ kpɛti tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́ di nɔ̀ miɛkɛ. 29Díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ, kuónɛ̀ di yùtì di sokɛ́ tì kɛ bɛnkú di cɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀ kɛ tú n kɔbɛ, útɛ́nko ti tɛtɑ̃pɛ́ítɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́kuɔ́ ndikúdɑbònnì. Di kó kuwuɔ di íinko m miɛkɛ nkɛ n tɛ̃́nkɛ í di dɔ́, di n dootóomu. 30Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Sudɑɑ kó kuwuɔ nkɔbɛ dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ kpɛrɛ ndɛ dɛ̀ɛ̀ í wenni bɛ̀ tɑnnɛ́ bɛ bɔɔtenkɑɑnìtɛ̀ ntɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ n yètìrì yu dɛ̀ kɛ tɛ̀ sĩ̀nkùnnɛ. 31Kɛ mɑɑ́ yɛbɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ Tofɛti ditɔ̀nnì borɛ̀ Inɔmmu biriku kɛ tuɔ̀ bɛ bí initidɑɑì nɛ̀ initipòì m mɛ nyí tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́, ǹ ketɛ́ kɛ í tì totí n yɛ̀mmɛ̀. 32Nɛ̀ dɛ kpɛ́í mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i, dɛ yiè kèrínímu kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nyu Tofɛti ditɔ̀nnì borɛ̀ kɛ tú Tofɛti. Bɛ̀ mɛ ntɛ̃́nkɛ bɑ́ nyu Inɔmmu biriku kɛ tú Inɔmmu biriku bɛ̀ yó ndɛ̀ yu kɛ tú kukɔ̀ùbiriku nku, bɛ̀ yó ndɛ̀ kũrì bɛcíríbɛ̀ mbɛ mɛfíè ndòńtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í tipíìtì tɛtì. 33Tinɔ̀tì nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì dɛ̀ bo pɛ́tɛ́ dɛ kó kuwuɔ nkɔbɛ kɛ́ mbɛ̀ cɔ̀u bɑ́ òmɔù í ntì kɔúnnɛ̀. 34M bo duɔ́ nkɛ̀ yɛbɑɑ ndeè Sudɑɑ tenkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì dɛ miɛkɛ, wèè puokɛ bɑ̀mbɑ̀ nɛ̀ wèè yenkɛ bɛ kó iyiɛ mbo dèè, kɛ yɛ̃́ dɛ kó kɛtenkɛ̀ yóó nɑɑ́mmɛ̀ tidobontì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\