SEDEMII 8

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ bo kũtɛ́ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, nɛ̀ sikpɑ̀ɑ̀tìbìí kó yɛkṹɔ̃̀, ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ tɔbɛ̀ kpɛyɛ, 2kɛ́ yɛ̀ còúnko diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ nyiɛ̀ní kɛ yɛ̀ sɔ̃nku, dɛndɛ bɛ̀ do ninku dɛ̀ɛ̀ ììkɛ̀ kɛ dɛ̀ bɑ̀ɑ́, bɛ kṹɔ̃̀ yó ndɛ cóú, bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɛ̀ ɑkɛ́ kɛ́kũnnɛ́ bɛ̀ bo nɑɑ́ ntikùtì kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 3Dɛ yiè bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ kɛ fòù Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛ̀ bo dɔkɛ mukṹṹ nkɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ dɔ́mɛ̀ mufòmmu. Dɛ kó fɛyɑnfɛ̀ yɛifɛ kɔbɛ m bo bɛ̀ bɛ̀ti kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ kɛ́mbo bɛ bíɛ́kɛ̀, bɛ bíɛ́kɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ mmíì bɛ́i. 4Bekɛ bɛ kɛ tú n yɛ̃ nkòo nìtì do ò ɔ̃ɔ̃ í nyìtɑ́ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ kòo nìtì yetɛ́ kucɛ ò ɔ̃ɔ̃ í nwɛ̃̀tɛní kɛ tũ̀nnɛ kusɑ̀ɑ̀kù? 5Dɛ̀ nɛ́ dò mmɛ kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ yetɛ n kpɛti? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ bɛ̀ yetíróo kɛ bo ntũ nkucɛ kuyɛiku kɛ í dɔ́ kɛ́wɛ̃tɛní m borɛ̀? 6N kémmúmu bɛ nɑ́ɑǹtì kɛ sɔ̃́ nhòmɔù í nɑ́ɑ́ nkɛ̀ dɛ̀ co kucɛ, òmɔù í dèmmu o cɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í, òmɔù í békú omɑ́ɑ̀ kɛ tú n dɔ̀ɔ̀ bɑ? Bɑ́ wè ò nɛ́ tũ mmɛyɛi nkó kucɛ nku tɛsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀ɛ̀ bɑɑti mudoò tɛ kɔ̃mɛ. 7Bɑ́ fɛcònfɛ̀ fɛ̀ yɛ̃́mu dimɔ̀nnì fɛ̀ ɔ̃ɔ̃ totɛ dì dihɛì, tɛnɔ́nkpetɛ nɛ̀ tɛkpɑ̃̀ncɛ́ndéìtɛ̀ nɛ̀ kukunɑɑkù dɛ̀ yɛ̃́mu dɛ kũũ̀nní dìì mɔ̀nnì n nìtìbɛ̀ biɛ mɛ nyí yɛ̃́ bɛ̀ bo wɛ̃tɛnímɛ̀ m borɛ̀. 8Di bo yĩ́mɛ kɛ ntú: Ti ciìmu kɛ mɔkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́. Kɛ̀ ì nɛ́ tu siyɑ́ɑ̀bìsí kpɛyi, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ ì wɑ̃̀ũ bɛ̀ tumɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ kɛ ì cèèri. 9Mɛciì nyɛmbɛ̀ di ifɛi nyi bɛ̀ ɑ̃tirɛmu timɑ́tì tiì bɛ̀ pĩ, bɛ̀ sènkɛ̀rì mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie n nɑ́ɑǹtì nti bɛ ciì nnɛ́ tɛ̃́nkɛ tú ɔ̃̀mmɛ? 10Dɛɛ̀ kpɛ́í nte mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n tu bɛtɔbɛ̀ bo tiekɛ bɛ pobɛ̀, bɛtɔbɛ̀ bo fietɛ bɛ pɑɑ nkɛ́tiekɛ, kɛ yɛ̃́ bɛmɔu bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ nɛ̀ bɛdiɛbɛ̀ bɛ̀ dɔ́ ticuuti nti, bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɛ̀ n kuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ nɑɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ mbɛ. 11Bɛ̀ í wúó mmɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ duò n kó bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú dɛmɔu dɛ̀ kèrí sɛ́i, dɛ̀mɑrɛ̀ mɛ nyí kérí, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri. 12Ifɛi nɑ mbɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ bɛ dɔ̀ɔ̀ri ìì sɔkɛ kpɛ́í, ifɛi mɛ nyí bɛ̀ bo, bɛ̀ ketɛ́ kɛ í yɛ̃́ bɛ̀ tu dɛ̀ ifɛi. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yó nkɔkɛ́ bɛcíríbɛ̀ miɛkɛ, m bo ítɛ́ kɛ́cómmú dìì mɔ̀nnì kɛ́ bɛ̀ potɛ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 13N dɔ́ kɛ́tíí n nìtìbɛ̀ mbɛ, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɔ̃ɔ̃ fínyĩ̀ nɛ̀ fìkíè dɛ bɛ kɛ́ yɛ̀ tìímmɛ̀. Bɛ̀ mɛ nyí cɑ́ɑ́tí dɛ̀mɑrɛ̀, bɛ fɑ̃ɑ̃̀tì mɔ̀tɛ́mu. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó ĩ́tínnɛ́ dɛ kó fɛyɑnfɛ̀, kɛ́duɔ́ mbɛ ɛì bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀. 14Ti kɑri diɛ nkɛ pĩ́ mbɑ? Tí kɔtɛnɛ̀ yɛhɛkɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ kɛ́mbɑɑ̀ mukṹṹ. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ bo ti kuɔ. Kuù ti niinko mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ ɑ̃ mutie mùù kɔ̀ù, ti kù cɑ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ kù ti dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ. 15Ti do bɑɑ̀ diwɛ̀ì ndi di mɛ nyí kɔrìní, ti do yɛ̃́ kɛ tú ti mɔmmú yóó dèèmu, kɛ̀ mù nɛ́ dɔkɛ yetíróo kɛ duò ti kɔ̃m̀bùɔ̀tì. 16Ti yoní sisɛ̃ĩ́ nɔɔ̀roo nku Dɑnni tempɛ̃ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ kó yɛdɑbùò, nyɛɛ̀ dɑ̀ɑ́tí kɛ̀ kutenkù kumɔu kɔbɛ kɔ̃̀ntì ɑu. Bɛ̀ kèrínímu kɛ pɔǹtì dihɛì, kɛ cɑɑ̀ri dɛ̀ɛ̀ bo di miɛkɛ, kɛ kɔù di nìtìbɛ̀. 17N yóó di duɔ́nko yɛdɑutɛ nyɛ. Kɛ̀ yɛ̀ ndi dɔmmù, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 18N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ n duɔ́ mmumɔmmú, we mbo m bɑ́ntɛ̀? 19N nìtìbɛ̀ dɑbùò nyɛɛ̀ yìɛ̀ní itemmɑ̀nkɛ imɔu kɛ̀ bɛ̀ mɔ́ú mɛteèmmɛ̀, kɛ kuɔ̀ nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛ̃́nkɛ í bo Siyɔ̃ɔ̃ ɛìɑ̀? Ti tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ bɛ̀ n yóu kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ bɛ̀ do í yɛ̃́ yɛ̀ kɛ pɛ̀íkùnnɛ m miɛkɛ? 20Kudisɛ̃ɛ̃kù pɛ̃ɛ̃tɛ́mu, ditenwɑɑ̀ ɑutɛ́ kɛ bo deèmu, kɛ̀ ti kpɑɑ́ kɛ mu nyí pɛ̀tɛ́ mɛdɛɛtímɛ̀. 21Dɛ̀ nkɔ̀ùtɛ mɛdiɛ̀ mmɛ, mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ do n nìtìbɛ̀ mɛ kpɛ́í. Dɛ̀ n dimu kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò mɛdiɛ̀. 22Dɛtie ndɛ̀ɛ̀ tɑ̀ɑ̀nnɛ̀ yɛmuɔ, dɛ̀ í kpɑɑ́ Kɑdɑɑdi tenkɑ̀ɑ̀? Bɛtɑ̀mbɛ̀ í kpɑɑ́ dɛ kó yɛhɛkɑ̀ɑ̀? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ bɛ̀ í tɑɑ̀ n nìtìbɛ̀? 23Kɛ̀ n yuu do ntú tɛbintɛ, kɛ̀ n nuɔ ndo ndò ndinɛ́bòrì, n nɑ nkuɔ̀ nkuyie nnɛ̀ kɛyènkòo n nìtìbɛ̀ kó mukṹṹ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\