SEDEMII 9

1Áú! Kɛ̀ n do bo pɛ́tɛ́ difii mɑrì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, bɛcièmbɛ̀ diɛku dì n nɑ nyóu n nìtìbɛ̀, kɛ kɛ nkɔtɛ kɛ bɛ̀ dɛ́tɛ́nɛ̀. Bɛmɔu bɛ̀ bùtínnɛ́mu Kuyie kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀, bɛ̀ tu siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ kó ditĩ̀nnì ndi. 2Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu: Bɛ nɔ́ndiɛ́ nkɔ̀ù mɛpendɔ̀mmɛ̀ kɔ̃mɛ mmɛ. Dɛ̀ í tú nɛ̀ timɔ́mmɔnti miɛkɛ nkɛ bɛ̀ bɑɑtɛ́mɛ̀ dihɛì. Bɛ kpɛrɛ dɛmɔu tu tidɔnnitì mɑ́ɑ̀ kpɛrɛ ndɛ, bɛ̀ í bɑntɛ́ bɛ Yiɛ̀ nKuyie. 3Bɑ́ wè wèe dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ nɛ̀ o nɛ́po ò mɛ mbɑ́ɑ́ duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ o tebitɛ, ɑ kou weè ɔ̃ɔ̃ dɑ kotɛ, nɛ̀ wè di nɛiti weè dɑ wɑ́tìrì. 4Bɑ́ wè kòò cií nho kou, òmɔù í nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti, bɛ nɔ́ndiɛ́ nyiì mɑntɛ́nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí, bɛ yɛi ntontɛ́mu. 5Bɛ̀ ɔ̃ nyóó ítɛ́ mɛyɛi mmiɛ mmiɛkɛ kɛ́tɑ mɛtɛ̃mɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ́nyɛtì si nyɑ́ɑ̀bìsí miɛkɛ kɛ́tɑ sitɛsì miɛkɛ. Bɛ̀ i dɔ́ kɛ́ m bɑntɛ́, mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 6Nɛ̀ dɛ kpɛ́í kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pṹnnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí mɛsɔɔ nkɛ́ mɛ̀ wénkùnnɛ mɛɛ̀ botí nku n yóó bennɛ́mɛ̀ kuwuɔ nyɛiku kuù nkɔbɛ, kɛ yɛ̃́ n yí yɑ̀mɛ̀ m bo bɛ̀ yĩ́mɛ̀. 7Bɛ nɔ́ndiɛ́ ndò mmɛwɑɑ̀dɔ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ kɔù. Bɛ̀ í nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì tu mɛsoùmmɛ̀ mmɛ. Bɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kunɑɑtí kpɛti nti, nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ nɛ́ bɛ̀ dìí timɑ́tì. 8Kɛ̀ n nɛ́ bɑ́ɑ́ ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ́potɛ́ dɛ kó bɛnìtìbɑ̀ɑ̀? M bɑ́ɑ́ yóu m bo potɛ́mɛ̀ dɛ kó kubotí kɔbɛ kɛ́pɛitɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 9N kuɔ̀mmu yɛtɑ̃rɛ̀ kpɛ́í kɛ sɑ́útí, kɛ kuɔ̀ ndikúdɑbònnì dinɑɑcɛ̃nni kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ dɛmɔu dɛ̀ cɔ̀útɛ́mɛ̀ pɑ́íí, bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í dɛ̀ keri. Ti tɛ̃́nkɛ í yo iwũɔ̃ dɑbùò nsinɔɔ nɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì dɛ̀mɑrɛ̀ í kpɑɑ́, dɛmɔu dɛ̀ cìɛ́tɛ́mu kɛ cokɛ́. 10Kɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɑɑ́ ntidobontì, sikpɑmɔɔ́ kó diɑ̃rì, Sudɑɑ ɛkɛ̀ yóó pɔntɛmu kɛ́dɛ́ítɛ́, kɛ́dɔúnko bɑ́ òmɔù bɑ́ nyɛ̀ ɑ̃. 11We ntu mɛyɛ̀mmɛ̀ yiɛ̀ nwèè bo nɑ kɛ́bɑntɛ́ tii? Ti Yiɛ̀ nKuyie ntì nɑ̀kɛ́ we? Dɛ yiɛ̀ nti nɑ́kɛ́ mùù te kɛ̀ dihɛì pɔ̀ntɛ pɑ́íí. Bɑ nte kɛ̀ dì cɔ̀útɛ́ kɛ nɑɑ́nko tɛdɔntɛ̀ bɑ́ òmɔù tɛ̃́nkɛ í dɛ̀ keri? 12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ nkɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛ̀ dootóo mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ n kuɔ́, n do bɛ̀ duɔ́ nyì bɑ́ bɛ̀ í kèńtɛ́ n kpɛti, bɛ̀ í tũ̀nnɛ n kuɔ́ yɛ̃mmɛ̀. 13Bɛ̀ tũ̀nnɛ bɛ mɔ́mmɔmbɛ bɛ kó mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ fìé iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ Bɑɑdibɛ bɛ yɛmbɛ̀ bɛ̀ bɛnkɛ yɛ̀. 14Dɛɛ̀ te mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, bɛmbɛ Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù kɛ̀ n tu m bo bɛ̀ dií mmɛdɔ̀mmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nìi mmutie mùù kɔ̀ù. 15M bo bɛ̀ tɑnnɛ́ ibotí tɛì miɛkɛ bɛ̀ do í yɛ̃́ ì bɛmbɛ nɛ̀ bɛ yɛmbɛ̀, kɛ́tɔ̃nkoo mudoò dɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ kɔ̀ù kɛ́ bɛ̀ dèè. 16Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i. Totínɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ tìì yóó di tuɔkɛní ti kpɛ́í, yúnɛ̀ bɛkúdɑbònkɔmbɛ̀, cokɛ́nɛ̀ kɛ́cénní bɛ̀ɛ̀ nɔ mmukúdɑbònkɔmmù mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ní mɛcɑ̃ɑ̃ kɛ́dentɛ̀ dikúdɑbònnì, kɛ́sɑutɛ ti kpɛ́í, ti mɔ́mmɔmbɛ kɛ̀ ti tiitɛ́ yɛdɑbùò kɛ̀ ti nɔnniɛti ncouní ti nuɔ. 18Yɛdɑbùò nyìɛ̀ní Siyɔ̃ɔ̃ ɛì ndi kɛ tú: Bɛ̀ ti pɔ̀ntɛmu, ti di ifɛi nyi, bɛ̀ pɔ̀ntɛ ti cɛ̃́ĩ nsi kɛ̀ ti dò nkɛ́yɛ̀ dihɛì. 19Díndi bɛnitipòbɛ̀ kéntɛ́nɛ̀, keènɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu mù: Bɛnkɛnɛ̀ di kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀ mmɛ̀ yɛkúdɑbùò, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛnkɛ bɛtɔbɛ̀ yɛkúdɑbùò nkuɔ̀mɛ̀. 20Mukṹṹ mmuù sìékɛ́ ti cɛ̃́ĩ kó sibòo, kɛ tɑɑ̀ ti kó sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ù ibí dihɛì miɛkɛ, kɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ kɔ̃ nyɛkɑ̃̀ɑ̃̀tɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nnɑ́kɛ́ mí nSedemii kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì tu: Bɛcíríbɛ̀ bɛɛ̀ còú cóú kɛ dò mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ cóúmmɛ̀ tinɑɑ̀kùtì kɛtenkɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔ̃ũ tidiitì kupɑku kɛ́yɑ́kɛ́ kɛ̀ tì ncóú cóúmɛ̀. 22Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú mù: Wèè ciì ò bɑ́ mpɔtì ò ciìmɛ̀, wèè ɑ̃ dikɔ̃m̀bùɔ̀ ò bɑ́ mpɔtì ò ɑ̃mɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀, wèè mɔ̀kɛ o kpɛrɛ ò bɑ́ mpɔtì ò mɔ̀kɛmɛ̀ o kpɛrɛ. 23Kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́mpɔtì ò mpɔtì ò ciìmɛ̀ mmɛ kɛ m bɑntɛ́, kɛ yɛ̃́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ tũ ntimɔ́mmɔnti kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, dɛndɛ dɛɛ̀ n nɑɑti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i. 24Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ m bo ítɛ́ kɛ́cómmú, kɛ́potɛ́ bɛ̀ɛ̀ cɑ̃mmù bɛ̀ mɛ nyí m bɑ́ɑ́. 25N yitimu kɛ bo cómmú Esibiti kɔbɛ, nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sodɔmmu kɔbɛ nɛ̀ Amɔniibɛ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kuò bɛ tempɑ́ɑ́tì, bɛ̀ɛ̀ bo dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kpɛri bíɛ́kɛ̀. Dɛ kó ibotí tú bɛ̀ɛ̀ í cɑ̃mmù bɛ̀mbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ cɑ̃mmù mucɑ̃mmù kɛ nɛ́ í m bɑ́ɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\