ISƆBU 13

1Tinti timɔu n tì yɑ̀mu nɛ̀ n nɔ̀nfɛ̀, n tì kèèmu timɔu nɛ̀ n toò kɛ tì bɑntɛ́. 2Di yɛ̃́ tì n tì yɛ̃́mu múnkɛ, di í m pɛ̃ɛ̃tɛ́. 3Muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nwe mí n nɑ́ɑ́nnɛ̀mɛ̀, n yóó beé nKuyie nku n kpɛti. 4Díndi biɛ di sũ̀ṹ nsiyɑ́ɑ̀bìsí nsi, di tú bɛtɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ciintɛ bɛ̀mbɛ bɛnìtìbɛ̀. 5Kɛ̀ di pètinkɛ do dò nkɑ́rɛ kɛ í bɛ́i ntìmɑtì, bɛnìtìbɛ̀ nɑ ndi wúó mmɛciì nyɛmbɛ̀ mbɛ. 6N tɑti tinɑ́ɑ́mbeéntì nti, kéntɛ́nɛ̀ ti, kéntɛ́nɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ntìì yɛ̀tìní n nùù miɛkɛ. 7Di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi bo cómmú Kuyie nfɔ̃nkúò nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsɑ́ɑ̀? Di bo nkù kòḿmú kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ soúnnɑ́ɑ̀? 8Di ku nkòḿmúmu mɛmmɑɑ̀? Di nɑ́ɑ́ nkuù kpɛ́ínnɑ́ɑ̀? 9Kɛ̀ kù di wèńtɛ́ kù bo nsɔ̃́ ndi wennɑɑ̀? Di bo nɑ kɛ́ kù soutɛ́ kɛ́ndò ndinititɔùɑ̀? 10Kɛ̀ di kù kòḿmú disɔ̀rì, kù í yóó yóu kù bo di potɛ́mɛ̀. 11Kuyie nkpetì í duò di kɔ̃m̀bùɔ̀tɑ̀ɑ̀? Kufɔ̃wɑɑ́ nyí kù ndi bonɑ̀ɑ̀? 12Di tṹṹ nkɛ nɑ́ɑ́ ntì dò mutɑ́pɛí mmu n yììkɛ̀, di n tɛ̃́nnìnko tì dò ntiyɑɑmɑtì nti. 13Cĩ́ɛ̃́kɛ́nɛ̀ bɑ̀mbɑ̀! Yóunɛ̀ kɛ̀ m bɛ́i! Kɛ̀ tìì bo n tuɔ̀kɛní tì n tuɔ̀kɛní! 14N cĩnnɛ̀ m buu ndi, kɛ̀ n fòmmu bo n nɔutɛ́ntɛnnì ĩ́nkɛ̀. 15Bɑ́ kɛ̀ kù bo n kuɔ, n yó nku mbekɛ́, n yóó kù bɛnkɛmu n yí cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀. 16Dɛɛ̀ pètìnkɛ yó ntú n kó mɛcootímɛ̀, kɛ yɛ̃́ onitiyɛiwe í yóó dɑ́ɑ́tímɛ̀ kɛ́cómmú Kuyie ndiɛkù ììkɛ̀. 17Kéntɛ́nɛ̀ n nɑ́ɑǹtì mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ n tì ndi wénkùnnɛ kɛ̀ tìi tɑ di to. 18M bɑɑti tibeéntì nti, m mɛ nyɛ̃́mu kɛ dò mmíì yó nnɑɑti. 19Kɛ̀ kù dɔ́ kɛ́ n sɛnninɛ̀, n yóó yĩ́o yúóó nwe di mmɔ̀nnì kɛ́kú. 20Kuyie, n dɔ́ ɑ́ n dɔɔ̀ dɛ̀, dɛ̀ bo dɛ̀dɛ́rɛ̀ ndɛ, kɛ̀ n nɑ kɛ́cómmú ɑ ììkɛ̀. 21Bɑ́ nsɔkɛ́ kɛ m puotì, bɑ́ nsɔkɛ́ kɛ donnìnko n kɔ̃m̀bùɔ̀tì. 22Dɛ kó difɔ̃nkúò ɑ nɛ́ bo nɑ kɛ́bɛ́i kɛ̀ n dɑ tɛ̃́nnɛ́, yoo m bɛ́i nkɑ̀ɑ n cɔ́útɛ́. 23N cɑɑ̀rìmɛ̀ bo mɛdɛ nɛ̀ n yetímɛ̀? N nɑ́kɛ́ n cɑ̀kɛ mù nɛ̀ n yetɛ́ dɛ̀? 24Bɑ nte kɑ̀ɑ m bùtínnɛ́ kɛ n wúó nhɑ dootitɔù? 25A yó nni mbɛtimu mí nkufɔ̃kpɛ̃rikɑ̀ɑ̀? A bo nni nfɛ̃mmú mí nkumukperíkɑ̀ɑ̀? 26Dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ wɑ̃̀ri tì n kpɛ́í nkɛ̀ tì tu titiiti mɑ́ɑ̀, kɛ n tounko m bíkɛ́mbɛ́ntì kó mɛyɛi? 27Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ tɑ́ú n nɑɑ̀cɛ̀i kɛ pɑkíí n cemmu kɛ kɑɑ n nɑcɛ̀fɔ̃̀tɛ̀? 28N kɔ̃̀ntì pɑ̃̀ɑ̃̀kɛmu, iyɑɑbiɛ ɔ̃ɔ̃ cɑ́ɑ́kɛ́mɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\