ISƆBU 17

1Kɛ̀ Isɔbuu sɔɔtɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N wemmu tɛ̃́nkɛ í yiɛ̀ sɛ́i, n we yɛɛ̀ kũpɛ, kufɔ̃ti kuù m bɑ̀ɑ. 2Mudɑɑ́ nyɛmbɛ̀ bɛɛ̀ n fitɛ́, n yí nɔ nkɛdɔunɛ̀ bɛ kó yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀. 3Kuyie, nyietí ɑ yɛ̃ n cɑ̀kɛ mù kɛ́ n fĩ́ĩnko, kɛ̀ dɛ̀ í tú fɔ̃́ nhòmɔù í bo wèè bo m pɑtɛ. 4Fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ̀ mɔ̀ntɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ í bɑntɛ́, ɑ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ n nɑ. 5Bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo dɔɔ̀ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì mɑrì tu dɛ̀: A yu ɑ nɛ́pobɛ̀ kɛ̀ di yo ndi ɛí dɛ̀, kɑ̀ɑ bí ɑunɛ̀ dikònnì. 6N kpɛrɛ nɑɑ́ nfɛoǹnìfɛ̀ nfɛ, kɛ̀ bɛ̀ nɑ́ɑǹtɛ n kpɛ́í nkutenkù, bɛ̀ sùu n yììkɛ̀ nkɛ tinɔ́ntɔ̃ũtì. 7N nuɔ ntɛ̃́nkɛ í wúónnɛ̀ mɛsémmɛ̀, n tùoti iì cĩ̀tiroo mɛdɛ́ɛ̀ ndèumɛ̀. 8Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ̀ n yɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ dimu, onitisɑ̀ù ɔ̃ n yɑ̀ kòo miɛkɛ kɛɛ̀ yɛ̀nní bɛ̀ɛ̀ í dé Kuyie. 9Wèè wetí ò fìíkú teii nwe ò kèrí kùù cɛ miɛkɛ, wèè wenni kòò yɛ̀útí omɑ́ɑ̀ muwɛ̃rímú. 10Díndi biɛ kɛ̀ di dɔ́ di nwĩɛ̃tiní, n yí kpɑɑ́ kɛ bo yɑ̀ di miɛkɛ wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀. 11N we pɛ̃nkɛ́mu, kɛ̀ n do dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì kũ̀ńtɛ́ dɛndɛ, n yɛ̀mmɛ̀ do nɑɑtinɛ̀ dɛ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ̀ dɛ̀ pɑ̀ɑ̀. 12Kɛ̀ dɛ̀ bììtɛ n nɛ́pobɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔ̀ dɛ̀ wentɛ́mu, kɛ̀ dɛ̀ urikɛ bɛ̀ dɔ̀ dikṹnweńnì. 13N tɛ̃́nkɛ bɑɑ bɑ? Kudɔnkù kuù tu n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, m pitɛ́ n dɔ́ù dibiìnnì miɛkɛ nkɛ. 14N nɑ̀kɛ́mu n fɔ̃ti kɛ yĩ kuù tu n cicɛ, kɛ nɑ̀kɛ́ yɛbiɛ̀ kɛ yĩ yɛɛ̀ tu n yɔ̃ nɛ̀ n tɑ̃ũ̀. 15N do bɑɑ dɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ? We ndɛ̀ wùó ntɛ̃́nkɛ? 16N do bɑɑ dɛ̀ dɛmɔu nɛ̀ mí ti tɑti kufɔ̃ti nku, Mí nnɛ̀ dɛndɛ ti cuti kɛtenkɛ̀ nkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\