ISƆBU 19

1Kɛ̀ Isɔbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀: 2Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ di yóu di bo ncɑɑ̀rìmɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀? Kɛ̀ di nɑ́ɑǹtì ǹ kɔ̀ùrì? 3Kucɛ mɛ̀pɛ́u ndi miɛ ndi n sɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀, di mɛ̀ nni nfɛ̃́ũnko kɛ̀ ifɛi í di boɑ̀? 4Bɑ́ kɛ̀ ǹ yetɛ́mu, dɛ kó mɛyetímɛ̀ tu n kɔ̃mɛ mmɛ. 5Kɛ̀ di mɛ̀nkɛ dɔ́ kɛ́ n nɑmu kɛ́ n toú ntinɑ́ɑǹtì kɛ́ n dií nyifɛi. 6Bɑntɛ́nɛ̀ kɛ dò Kuyie nkuù n toú ntinɑ́ɑǹtì kuù ǹ tɑnnɛ́ ku kó ticùɔ̀tì miɛkɛ. 7Ntɛ mí nkɛ kuɔ̀ nkɛ tú bɛ̀ m puotì òmɔù mɛ nyí n cɔ́ú, kɛ̀ ǹ kuɔ̀ mbɑ́ òmɔù í m pɑɑ̀tì. 8Kuù m̀ pìi nkucɛ bɑ́ n yí yɑ̀ m bo kétɛ́ dɛ̀, kuù yɛ̃ ndɛ̀ m biitoo kɛ̀ m bɑ́ nwúó nkucɛ. 9Kuù dɛ̀itɛ n sɑ̃nni, kuù òótɛ́ n kpɑ̀ɑ̀tìpìì. 10Kù m bɔmmù tipíìtì timɔu kɛ̀ n kpɛrɛ dèè, kù dɛ̀itɛ n tɑ̃́kùmɛ̀ do ĩkú dɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛ̀ndɛ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ uutɛ́mɛ̀ mutie. 11Ku miɛkɛ kɛɛ̀ m̀ pɛikɛ, kɛ̀ kù n wèńtɛ́ ku dootitɔù. 12Ku ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛɛ̀ kèríní ditĩ̀nnì kɛ n wetí, kɛ keutɛ́ kucɛ kɛ tùɔ̀kɛní m borɛ̀, kɛ bɑ̀tɛ́ kɛ n fitɛ́. 13Kɛ n fũ̀ũnnɛ̀ n kɔbɛ, kɛ̀ n nɛ́pobɛ̀ bɛmɔu cìɛ́tɛ́ kɛ n yóu. 14N tebìí n dootóomu, kɛ̀ n nɑtitɔbɛ̀ n yɛ̃̀. 15Bɛ̀ɛ̀ ǹ tɑɑ̀nɛ̀, nɛ̀ n kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ n wúó nhopɔ̀ɔ̀ nwe, kɛ n wúó nhokpɑ́kpɑ̀rì. 16Kɛ̀ n yu n kóo tɔ̃ntì ò ncĩ́ɛ̃́kɛ́, kɛ̀ dɛ̀ mbékú nhò bɑ̀ḿmú m mɔ́mmuɔ. 17M pokù tɛ̃́nkɛ í dɔ́ n kpɛti, kɛ̀ n kɔbɛ mɔ́mmɔmbɛ m pɛ̃̀. 18Kɛ̀ ibí bɛ́nnì n senku, kɛ̀ n yìtɛ́ kɛ còḿmú ì nni ndɑú. 19Kɛ̀ ǹ nɑɑ́ nyisíɛ́ bɛ̀ɛ̀ do n tɑ̃́ bɛ ììkɛ̀, nɛ̀ bɛ̀ ti do nɑɑti bɛɛ̀ kòńtɛ́ kɛ n dokùnɛ̀. 20N kɔ̃̀mmɛ̀ nɛ̀ m mɑɑ nkɛ̀ dɛ̀ dɑ̀roo n kṹɔ̃̀, tininkɔ̃́ũ̀tì tiì mɑ́ɑ̀ kpɑɑ́. 21N kuɔ́nnɛ̀ mɛsémmɛ̀ bé! Díndi n nɛ́pobɛ̀ n kuɔ́nnɛ̀ mɛsémmɛ̀! Kuyie nkuù nɔ̀ùtɛ̀ m̀ potɛ́. 22Yé dɛ̀ yĩmɛ̀ kɛ̀ di m bɛtì Kuyie nni mbɛtìmɛ̀? Di mɛ nni nfɛ̃́ũ nkɛ̀ dɛ̀ í di sɑ̀nnɑ̀ɑ̀? 23Kɛ̀ n do bo nɑ kɛ́wɑ̃ri n nɑ́ɑǹtì, n nɑ ntì wɑ̃̀ri dipɑ́tíri miɛkɛ. 24N nɑ ntùótɛ́ dicíè kɛ kèrí dipèrì ĩ́nkɛ̀, kɛ tì wɑ̃̀rinɛ̀ mmɛbiɛrimɛ kɛ̀ tì mbo sɑ̃́ɑ̃̀ dipèrì ĩ́nkɛ̀. 25N nɛ́ yɛ̃́mu kɛ dò n kóo donti fòù, weè te dinùù sɔnni kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 26N kɔ̃̀ntì tiì m̀bo pɑ̃ɑ̃kɛ dìì mɔ̀nnì, n yóó yɑ̀mu Kuyie mmɔ́mmɔnku nɛ̀ n nɔ̀nfɛ̀. 27N yóó kù yɑ̀mu kumɔ́mmɔnku nɛ̀ n nɔ̀nfɛ̀, n yóó kù yɑ̀mu fɛ̃̀, dɛ̀ í tú otɔù mɔù, nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi m bɑɑmɛ̀ dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ nh ɔɔtí. 28Dɛ mɔ̀nnì di bo yĩ́: Bɑ nte kɛ̀ ti do ò bɛ̀ti? Dɛ mɔ̀nnì di yóó yɑ̀mu n do nɑɑtimɛ̀. 29N yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nyóó di bekɛ́nɛ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í, ndénɛ̀ kukpɑ̀rìseú, kɛ yɛ̃́ Kuyie nyɛ̃ĩti dɛumɛ̀mu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\