ISƆBU 22

1Kɛ̀ Edifɑsi Temɑɑ ɛì kou bɛ́i nkɛ dɔ̀: 2Kòo nìtì wenni dɛ̀ bo dɔɔ̀ bɑ Kuyie? Wèè ciì ò ciì omɑ́ɑ̀ kpɛ́í nkɛ. 3Kɑ̀ɑ wenni dɛ̀ bo dɔɔ̀ bɑ Kuyie nkunku muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀? Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ kù bo cɔ̃ntɛ bɑ dɛ miɛkɛ? 4A wenni kɛ̀ Kuyie nnɛ́ dɑ potɑ́ɑ̀? A wetí kɛ̀ kù nɛ́ ndɑ bekùnɑ̀ɑ̀? 5A yɛi mmɛɛ̀ dɛutɛ́ dɛɛ̀ te, ɑ cɑɑ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ tontɛ́. 6A do ɔ̃ɔ̃ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́hɛímu ɑ kou kpɛrɛ bɑ́ ò í dɑ mɔkɛnɛ̀ tìmɑtì, ɑ do ɔ̃ɔ̃ fietɛ onìtì yɑ̀ɑ̀tì kóò còńnɔ́ɔ mɛbii mmɛ. 7A do í pɑ̃ɑ̃ mmɛniɛ nsinɛ́yɛ̃ĩ bo wè, ɑ do í pɑ̃ɑ̃ mmudiì dikònnì bo wè. 8A nɔ̀ùtɛ̀ tɛɛ̀ do pikú muyuo nkɑ̀ɑ bɑkɛ́ dihɛì, ɑ dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndo te kɑ̀ɑ tiekɛ kɛtenkɛ̀. 9A do bɛtòo bɛkúpobɛ̀ bɛ nɔu sìnùmmù ndi, kɛ fɛ̃́ũnko iciribí. 10Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ dɑ díí tipíìtì timɔu timɑ́tì, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ ndɑ do kɛ dɑ dɛ̀ɛ́tɛ́. 11Kɛ̀ dɛ̀ dɑ udikoo bɑ́ ɑ tɛ̃́nkɛ í wúó, kɛ̀ dibiìnnì dɑ dɑ̀tínnɛ́ mɛniɛ nkɔ̃mɛ. 12Dɛ̀ í tú Kuyie mbo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ yɛwɛtɛ̀ miɛkɑɑ̀? Wéntɛ́ ɑ bo yɑ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ dɛ́tirì kɛ dòmmɛ̀. 13Kɑ̀ɑ nɛ́ tú Kuyie mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, kɛ tú kù bo nɑ kɛ́mboní dibiìnnì yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ kɛ ti bekɛ́nɑ̀ɑ̀? 14Kɛ tú yɛwɛtɛ̀ kù kɑ̃nkɛ́ kù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ti yɑ̀, kɛ̀ kù nɔ̀ńkɛ́ tiwɛtì ĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ firì. 15A tũ ndɔ́ kɛ́nkpɑɑ́ tũ nkucɛ kótí nku, mɛyɛi nyɛmbɛ̀ do tũ nkɑ̀ɑ̀? 16Bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu bɑ́ bɛ̀ mɔ̀nnì mu nyí tùɔ̀kɛ, mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ pɔ̃ntɛ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ pũũ. 17Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ do nɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ tú: Fũtɛ ti borɛ̀, fɔ̃́ mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nhɑ bo nɑ kɛ́ ti dɔɔ̀ bɑ? 18Kuù mɔ́mmɔnku mɛ ndo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ mɛ̀ mpíɛ́kɛ́ bɛ cɛ̃́ĩ miɛkɛ, Mí nyí yóó yie mbɛyɛibɛ kó itié. 19Bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ̀ yɑ̀ bɛyɛibɛ cɔú tìì yɛ̃ĩti kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑrikɛmu, kɛ̀ dɛ̀ pĩ mmudɑɑ́ nwèè tu onitisɑ̀ù. 20Ti dootitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ti kpɑnnɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ boɑ̀? Muhɑ̃ɑ̃́ mmuù cɔ̀útɛ́ bɛ kpɑ̀tì. 21Wɛ̃tɛ kɛ́tɑunnɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ Kuyie nkɛ̀ dí nɑrikɛ, ɑ bo yɑ̀ ɑ wɛ̃̀tɛ kɛ pɛ̀tɛ́mɛ̀ mɛtuɔ̀. 22Yie nkɛ́cɔutɛ́ itié nkù dɑ duɔ́ nyì, kɛ́ɑ̃nnɛ́ ku nɑ́ɑǹtì ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. 23Kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛní muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ mborɛ̀, ò yóó wɛ̃tɛ kɛ́ dɑ íimmu, kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ dɛ́tinnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛyɛi. 24Útóo ɑ sɔɔ mmutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ Ofii kó mɛsɔɔ nsɑ̀ɑ̀mɛ̀, dootóo mɛ kukó nkó yɛtɑ̃́rɛ̀ miɛkɛ, 25kɛ̀ muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ nní ntú ɑ kó mɛsɔɔ, kɛ́ntú timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛcúò ɑ kpɛ́í. 26Kɑ̀ɑ mpiɛti ɑ kó diwɛ̀ì Kuyie mmuwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ mbo dɛ̀, kɑ̀ɑ tũntɛ ɑ ììkɛ̀ kɛ́ nkù bùɔ́. 27Kɑ̀ɑ níí kù bɑ̀ńtɛ̀ kɛ̀ kùu keè, kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ ɑ kù cɑ̀nnɛnɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ yɛmɔu. 28Dɛ mmɔ̀nnì kɑ̀ɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì ɑ bo yɑ̀ ti yiemmɛ̀, kɑ̀ɑ cɛ ntú kuwenniku kɔku. 29Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ wèè sĩ̀ńnɛ́ ɑ́ nte kòo íi nho yuu, kɛ yɛ̃́ Kuyie ndɛɛrímɛ̀ wèè nùɔ nsĩ̀ĩ́ nwè nwe. 30Kù yóó dɛɛtɛ́mu ocɑɑ̀rìwè, A nɔu í sĩ̀ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\