ISƆBU 30

1Di mmɔ̀nnì ibí iì nɛ́ n dɑú, inyi ìì cicɛbɛ̀ do í sɑ̀nnɛ̀ m bo bɛ̀ nɛínnɛ̀mɛ̀ simɔɔ́ sìì cɛ̃mmù n wũɔ̃. 2Bɛ̀ ketɛ́ kɛ do yóó n dɔɔ̀ bɑ? Bɛ wɛ̃rímú í yó mbo kɛ́mɔntɛ. 3Mɛsémmɛ̀ nɛ̀ dikònnì dɛɛ̀ bɛ̀ potɛ́ kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀tɛ́, kɛ ɑ̃́ɑ̃́ ntɛdɔntɛ̀ kɛ wɑnti bɛ̀ bo mɑnkoo mù tɛdɔnkpetɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ í dɛ̀ bo. 4Kɛ kɛ̃ĩti sifɑ̃kɛsi sitekɛsí yɔ, kɛ cɑ́ɑntɛ, kɛ̀ itecĩɛ̃ ntú bɛ kó mudiì. 5Bɛ̀ do bɛ̀ bɛ̀timu, kɛ níí mbɛ̀ bɛ̀ti kɛ úú kɛ dò mbɛ̀ tu bɛyóóbɛ̀. 6Bɛ̀ do fòù yɛkondɑkɛ miɛkɛ nkɛ, titɑ̃dèntì miɛkɛ nɛ̀ yɛpèrɛ̀ fíè. 7Bɛ̀ do ɔ̃ nhokɛ tifɑ̃pèùtì miɛkɛ nkɛ kɛ kuɔ̀, kɛ kũrí kũrí tifɑ̃ɑ̃̀tì miɛkɛ. 8Bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ do tú isĩntɛ́bí kɛ̀ bɛ yètɛ̀ í bo, bɛ̀ do puotì bɛ̀ kɛ bɛ̀ bɛ̀tì dihɛì. 9Bɑ̀mbɑ̀ mbɛ̀ɛ nɛ́ n diè, míì nɛ́ nɑɑ́ mbɛ kó fɛonnìfɛ̀. 10Bɛ̀ m pɛ̃̀mmu kɛ m bùtínnɛ́, kɛ̀ í yĩɛ̃kɛ bɛ̀ bo n suumɛ̀ n yììkɛ̀ tinɔ́ntɔ̃ũtì. 11Kuyie nkuù tɔ̃̀tɛ n tɑ̃mmù kɛ n dií nyifɛi, kɛ̀ bɛ̀ dèkù n yĩ́nkɛ̀ kɛ í yĩɛ̃̀kù. 12Bɛ̀ ìtɛ́ ditĩ̀nnì ndi kɛ còḿmú kɛ m buɔ̀ nyiwɛ̃ĩ kɛ bo m bɔ, bɛ̀ keù icɛ nyi kɛ kɔriní m borɛ̀ kɛ bo n dɔɔ̀ mɛyɛi. 13Bɛ̀ peri n cɛ nku, bɛ̀ wɑnti kɛ bo n kuɔmu, bɛ̀ ketɛ́ kɛ í dɔ́ òmɔùu bɛ̀ teennɛ̀. 14Bɛ̀ tèntɛ kuduotí nku, kɛ uríní yɛdombirɛ ĩ́nkɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃, kɛ kɔrinɛ̀ m borɛ̀. 15Kufɔ̃wɑɑ́ nkuù nh ɑutɛ́ kɛ kɑ̀útóo n sɑ̃nni kuyɑɑkù ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀, kɛ̀ n wɛ̀ì pɛ̃ɛ̃tóo diwɛtirì kɔ̃mɛ. 16Di mmɔ̀nnì n fòmmu muù pɑɑrɛ, mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ kó yɛwe yɛɛ̀ n sɔ̃̀ńkɛ́. 17Kɛyènkɛ̀ mɔ̀nnì kuyonku kuù ɔ̃ɔ̃ nni ncɑ́ɑ́ nkɛ tɑɑ̀ n kṹɔ̃̀, kɛ n dɔmmù bɑ́ nyí mɔkɛ mɛom̀pùmɛ̀. 18Kuyie mpĩ n yɑɑ̀bòrì ndi nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ tùtɛ, kɛ̀ dɛ̀ cɛ̃̀tínnɛ́ n fɔ̃̀níí. 19Kuù m bɔ ntisɑ̃sɑ̃ɑ̃̀tì miɛkɛ, kɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ mutɑ̃́ɑ̃́ nnɛ̀ mutɑ́pɛí. 20Kuyie, n kuɔ̀nnɛ̀ fɔ̃́ nwe, ɑ mɛ nyí kémmú, n cómmú ɑ ììkɛ̀ nkɛ, kɑ̀ɑ bùútóo n kpɛ́í. 21A tiikɛní n kpɛ́í nkɛ, ɑ m puotìnɛ̀ ɑ wɛ̃rímú mumɔu ndi. 22A n tùótɛ́nɛ̀ kuyɑɑkù nku kɛ tɔ kɛ kɔrinɛ̀, kɛ̀ kuyɑɑkù m puotì kɛ n kóommu. 23N yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ n kũntinɛ̀ mukṹṹ mborɛ̀ ndɛ, timɔu kó dimúnnɛ́mɑ́ù. 24N do í fɛ̃́ũnko bɛcĩ̀rìbɛ̀, bɛcĩ̀rìbɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ í nkuɔ̀ nkɛ̀ m bùútóo. 25Bɛ̀ɛ̀ do bo mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ n do bɛ kuɔ̀mmu mɛsémmɛ̀, mɛsémmɛ̀ do m bonɛ̀mu bɛsénnìbɛ̀. 26N do yɛ̃́ kɛ tú n yóó yɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, kɛ nɛ́ yɑ̀ mɛyɛi, n do yɛ̃́ kɛ tú kuwenniku kuù kèríní, kɛ nɛ́ yɑ̀ dɛ̀ m bììtoomɛ̀. 27N nɑutì tiì kòńnì kɛ kónnì, mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ kó yɛwe yɛɛ̀ n sɔ̃̀ńkɛ́. 28M bonɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ mmɛ, diwɛ̀ì í bo, kɛ̀ n kó tinɑ́ɑǹtì tu didɑbònnì bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀. 29Kɛ̀ n dɑbònnì te kɛ̀ n nɑɑ́nnɛ̀ yɛkpɑmɑɑ̀, kɛ nɛitinɛ̀ icuo. 30Kɛ̀ n kɔ̃̀mmɛ̀ sɔ̀ùtɛ kɛ pekíi, kɛ̀ n kṹɔ̃̀ binɛ̀ kukɔ̃ntonnìkù. 31N kùtìdùkù nɑɑ́ mmukṹṹ nkɔku nku, kɛ̀ n tɑ̃rifɛ nɑɑ́ ndidɑbònnì kɔfɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\