ISƆBU 38

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyúní Isɔbu kuyɑɑkperíkù miɛkɛ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: 2Wenninwe dɛ yiɛ̀ nwèè dɔ́ kɛ́dinnɛ n yɛ̀mmɛ̀, nɛ̀ tinɑ́ɑǹtì dɛtetìrɛ̀ kpɛti? 3Pĩ́ nhɑmɑ́ɑ̀ onitidɔ̀ù fɔ̃́, n yóó dɑ bekɛ tinɑ́ɑǹtì nti kɑ̀ɑ tì nni ntɛ̃́nnɛ́. 4Mí nKuyie n do yóó píítɛ́ kɛtenkɛ̀ kɑ̀ɑ borɛ? Kɑ̀ɑ ciì nkɛ̀ tùɔ̀kɛ kɑ̀ɑ yɛ̃́ ɑ bɛ́i. 5We ndò kɛ bennɛ́, ɑ ò yɛ̃́ɑ̀? We ndo dɔú nkuhɔ̃ũ kɛ́ kɛ̀ bennɛ́? 6Yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kɛ̀ cùɔ́ yɛ̀ còḿmú bɑ nyĩ́nkɛ̀? We ndɔú nkɛ pũũ kó ditɑ̃́rì ketirì? 7Sikṹnwentɛ́wɑ̃̀ɑ̃ do diè ndìì mɔ̀nnì ditĩ̀nnì, diwɛ̀ì do bo dìì mɔ̀nnì Kuyie ntɔ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ ìú. 8We nkpetínnɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó yɛcɑ̀kɛ̀? O niɛ ndo puùní dìì mɔ̀nnì dɛ miɛkɛní nɛ̀ muwɛ̃rímú? 9N yóó dɑ́tínnɛ́ dìì mɔ̀nnì dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tiwɛtì tiyɑ̀ɑ̀tì kɔ̃mɛ, kɛ̀ yɛwɛtɛ̀ ntú o kó tɛyɑɑ̀bòtɛ̀. 10N yóó cónnɛ́ dìì mɔ̀nnì dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ bo ò kèétɛ́ kumɑ̀nku, kɛ́kpetínnɛ́ dicɑ̀ù kɛ́pɑ́ɑ́. 11Kóò nɑ̀kɛ́ kɛ̀ ǹ dɔ̀: A n keriní kɛ kɑ̃ɑ̃ku diɛ nhɑ bɑ́ɑ́ séntɛ́. A níí yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ diɛ ǹdɛ kɑ̀ɑ nɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ wɛ̃rímúu deè. 12Nɛ̀ ɑ bomɛ̀ ɑ mu nnɑ̀kɛ́ dikṹnweńnì kɛ tú: Wentɑ́ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ ɑ bennɛ́ diyiè dì bo yɛ̀nní dìì bòrì? 13Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ wenkɛní kutemmɑ̀nku kɛ kpɛ́ɛ́tɛ́ bɛyɛibɛ bɛ sɔ̀rɑ̀ɑ̀? 14Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ nte kɛ̀ kɛtenkɛ̀ wũɔ̃kùu feitɛ́ kɛ́ceetɛ mɛɔ̃̀rìmɛ̀ tibɑnyɑ̀ɑ̀tì kɔ̃mɑɑ̀? 15Kɛ̀ bɛyɛibɛɛ pɑɑ̀ bɛ kó kuwenniku kubɑkù kùù do yuo kɛ̀ kùu kèétɑ́ɑ̀? 16A tɑ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ tùɔ̀kɛ o fũ̀ɔ̃̀ dɛ miɛkɛ kɛ cè nkɛ tɑ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì bintuotɑ̀ɑ̀? 17Bɛ̀ mu ndɑ bɛnkɛ mukṹṹ nhɛì kó yɛbòrɑ̀ɑ̀? A mu nyɑ̀ kudɔnkù kó yɛcɑ̀kɑ̀ɑ̀? 18A nɑ kɛ yɛ̃́ kutenkù duɔ́ kɛ mɑmɑ̀ɑ̀? Kɑ̀ɑ dɛ yɛ̃́ ɑ n nɑ́kɛ́ kɛ̀ n yɑ̀. 19Ɔ̃nkucɛ kɔrìnɛ̀ kuwenniku ɛì? Dibiìnnì ciɛ kó kucɛ borɛ? 20Kɛ̀ bɛ̀ tu ɑ dɛ̀ yùní ɑ bo yɑ̀ dɛ cĩ́ɛ̃̀tɑ̀ɑ̀? A bo bɑntɛ́ dɛ ɛì kó kucɛɑ̀? 21A dò nkɛ́ ndɛ̀ yɛ̃́mu, kɛ yɛ̃́ ɑ do bomɛ̀mu dɛ mɔ̀nnì, kɑ̀ɑ we sũ̀ṹ nkɛ í dò nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè. 22A tùɔ̀kɛ mupɑ̃̀ɑ̃ mboomu kó dihɛìɑ̀? A yɑ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀ kó dikɑ̀rì yɛ̀ borɑ̀ɑ̀? 23A yɛ̃́ n dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ dɔu ndɛ̀ mɛyɛi nkó diyiè kpɛ́ínɑ́ɑ̀? N dɛ̀ dɔú ndɛ̀ mudoò nɛ̀ yɛkpɑ̀rɛ̀ dɛ kpɛ́ínɑ́ɑ̀? 24A yɛ̃́ kuwenniku ɔ̃ɔ̃ yɛ̀nní dɛ̀ kɛ́pitɛ́ kutenkɑ̀ɑ̀? Diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kuyɑɑkù iitiní dɛ̀ kɛ fuu kutenkɑ̀ɑ̀? 25We nkpetɛ́ fɛtɑɑfɛ̀ yɛnɛ́bòrɛ̀? Kɛ̀ we nhɑ̃nnɛ́ kucɛ fɛtɑpíɛ̀fɛ̀ tũ nkù? 26We nhɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ni kɛtenkɛ̀ òmɔù í bo kɛ̀? We nhɔ̃ nte kɛ̀ fɛ̀ɛ̀ ni fɛkpɑ́fɛ̀ òmɔù í ɑ̃ dɛ̀? 27We nhɔ̃ɔ̃ yĩ́ fɛ̀ɛ cṹũnní mɛniɛ dikpɑ́ɑ̀, tɛdɔntɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì í borɛ̀ kɛ́nte kɛ̀ timusũ̀ũ̀tì yɛ̀nní? 28Fɛtɑɑfɛ̀ mɔ̀kɛ fɛ cìcɑɑ̀? We nnɛ́ pɛí timɑɑ̀ntì? 29We mpùó nkɛ pɛitɛ́ fɛtɑɑfɛ̀ mɑ́tɑ̃́rɛ̀? Mupɑ̃ɑ̃ nkóò yɔ̃ tú we? 30Muséé nhɔ̃ɔ̃ pĩ́ mmɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpenkɛmu kɛ nɑɑ́ nditɑ̃́rì, kɛ̀ mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀ɛ nɑɑ́ nkupèrìkù. 31Siwɑ̃̀ɑ̃ kó tɛnúntɛ̀ sì nùú ntɛ̀ tu ɔ̃̀ntɛ? A bo nɑ kɛ́pítɛ́ kuhɔ̃ũ kùù sì pìítɑ́ɑ̀? 32Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ dennɛní kutennɑkú tiwɛtɑ̀ɑ̀? Fɔ̃́ɔ̃̀ dènnɛní mukorimu nɛ̀ mudɑ̀kɑ̀ɑ̀? 33A yɛ̃́ ikuɔ́ ìì bo kɛĩ́nkɑ̀ɑ̀? Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ ì pĩ nyi tɔ̃mmú kɛtenkɑ̀ɑ̀? 34Kɑ̀ɑ bɛ́i ɑ tɑmmɛ̀ɛ tuɔkɛ tiwɛtì, kɛ̀ mɛniɛ ncútɛ́ní kɛ dɑ dɑ́tínnɑ́ɑ̀? 35Kɑ̀ɑ pɛ́i fɛtɑpíɛ̀fɛ̀ fɛ̀ɛ keɑ̀? Kɑ̀ɑ fɛ̀ yu fɛ̀ɛ yie nkɛ dɔ̀ ntɛ mínɑ́ɑ̀? 36We nhɔ̃ɔ̃ nɑ́kɛ́ kucɑ́duonku kukó ntɑmɛ̀ mɛniɛ? We nhɔ̃ɔ̃ nɑ́kɛ́ kukodɑɑkù dɛ̀ wentɛ́mɛ̀? 37We mbo nɑ nɛ̀ o kó mɛciì nkɛ́kɑɑ nyɛwɛtɛ̀? We mbo nɑ kɛ́bíinní kɛĩ́nkɛ̀ kó sicèe? 38Kutɑ̃ɑ̃yukú ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́nɑɑ́ nkɛtenkɛ̀? Yɛdombiɛ nhɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tɑu? 39Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ duɔ́ nkucìrícìrìyɔ̃kù kù bo dimɑ̀ɑ̀? Fɔ̃́ɔ̃̀ piú icìrícìrìbíɑ̀? 40Ì ɔ̃ nkpɑɑ́ okɛ dìì mɔ̀nnì titɑ̃dèntì, ì kpɑɑ́ sɔri dìì mɔ̀nnì yɛfɑ̃piè miɛkɛ. 41We nhɔ̃ɔ̃ wɑɑ́ ndikɑ̃kɑ̃bii mudiì? Di bí ɔ̃ n kuɔ̀nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì mí nKuyie kɛ ɑ̃́ɑ̃́ nkɛ mɔ̀ńtɛ́ mudiì?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\