ISƆBU 39

1A yɛ̃́ sitɑ̃bɔɔ́ pɛí dìì mɔ̀nnɑ̀ɑ̀? Siyɔ́ɔ́ ɔ̃ nkuɔ̀nnɛ̀ kupɛitɛ́yonku kɑ̀ɑ yɛ̃́ɑ̀? 2Sì ɔ̃ɔ̃ púó kɛ́mmɔkɛ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀dɛ? A yɛ̃́ si pɛitɛ́ mɔ̀nnɑ̀ɑ̀? 3Sì ɔ̃ nkṹṹ dìì mɔ̀nnì kɛ bo pɛitɛ́ si bí, kɛ́om̀pɛ̀nɛ̀ kupɛitɛ́yonku. 4Siì bí ɔ̃ɔ̃ kótɛ́ kɛ́kpenkɛ kɛ́ítɛ́ mucèmmu, kɛ dɛ́tɛ́ kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ wɛ̃tɛní diyiè mɑrì bìtì si yɔbɛ̀ borɛ̀. 5We mpìtɛ́ dikpɑ́ɑ̀ kó musɑ̃mmɑrímú kɛ fĩ́ĩnko? We ǹtɔ̃̀tɛ disɑ̃mmɑrínnɑnni kó kuhɔ̃ũ? 6Míì dì duɔ́ ndikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kɛ̀ dì bo mbo, di kó diɑ̃rì tu mɛtĩ̀ɛ̃̀ nkó kɛtenkɛ̀. 7Di kpɛti í bonɛ̀ dihɛì kó kutoweku, ocɛ̃nti í kpɑɑ́ kɛ bo di pɛ́i. 8Dì firì yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ wɑɑ̀ mmudiì, dì dɔ́ dɛ̀ tu timusũ̀ũ̀tì. 9Fɛhɑ̃ɑ̃tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ bo yie nkɑ̀ɑ fɛ̀ pĩ̀ńnɛ̀ mutɔ̃mmɑ́ɑ̀? Fɛ̀ bo yie nkɛ́wentɛ́ dinɑɑdieɑ̀? 10A bo pítínnɛ́ fɛhɑ̃ɑ̃tìnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kuhɔ̃ũ kɛ̀ dɔ̀ fɛ̀ɛ duɑɑ̀? Fɛ̀ bo ndɛri dikɑ̃ɑ̃̀ kɛ dɑ tũ nkɛ duɔ̀ ipɛ̃nɑɑ̀? 11A bo yĩ́ fɛ wɛ̃rímú dɛu kɛ́ n fɛ̀ tɑ̃́ɑ̃̀? A bo yie nkɛ́ fɛ̀ duɔ́ nhɑ tɔ̃mmɑ́ɑ̀? 12A bo ntɑ̃́ kɛ dò nfɛ̀ bo kɔtɛ kɛ́wɛ̃tɛnɑ́ɑ̀? A bo fɛ̀ toú ntidiitì kɛ dɔ̀ fɛ̀ɛ ti kpɛ̃nnɑ́ɑ̀? 13Fɛcònfɛ̀ fɛ̀tì pĩntimù í yóù, kɛ̀ fɛ fɛ̀tì mɔ̀kɛ ticìtì yɔɔ̀ntì mɛsɑ̀ɑ̀. 14Fɛ̀ nɛ́ ɔ̃ nkɛ̀ fɛ̀ dɔú nfɛ yiè mmubirímú miɛkɛ fɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu, kɛ̀ yɛ̀ nduɔ́ dɛndɛ mubirímú tonnìmù miɛkɛ. 15Fɛ̀ ketɛ́ kɛ bɑ́ nyɛ̃́ kɛ dò nhonìtì bo nɑ kɛ́ yɛ̀ nɑ̀, yoo kuwɑnwɑnkù mɑkùu yɛ̀ pɔ̀mmu. 16Fɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ndɑkɛ fɛ bí kpɛ́í, dɛ̀ ketɛ́ kɛ bɑ́ ndò nfɛɛ̀ ì te. Fɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nyĩɛ̃̀kù fɛ̀ bo ɔumɛ̀ dɛtetìrɛ̀. 17Mí nKuyie n yí fɛ̀ pɑ̃ mɛciì, n yí fɛ̀ duɔ́ mɛyɛ̀mmɛ̀. 18Kɛ̀ fɛ̀ mɛ nyìtɛ́ kɛ cokɛ́, fɛ̀ bɑ́ mbɔti o sɑ̃ndèètì nɛ̀ o sɑ̃ntɛ̀ bɛ kpɛti. 19Fɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ ntɛsɑ̃ntɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ dɑ̀tínnɛ́ tɛ fɔ̃̀níí dibùɑ̀? 20Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ tɛ̀ ɔ̃ɔ̃ puu dicɑ́dɔ́nnì kɔ̃mɑɑ̀? Fɔ̃́ɔ̃̀ te kɛ̀ tɛ dɑbònnì yìɛ̀ kɛ duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tɑ̀ɑ̀? 21Tɛ̀ ɔ̃ɔ̃ potɛ́ yɛtɑ̀rɛ̀ kubiriku kɛ̀ diwɛ̀ì ntɛ̀ bomu tɛ wɛ̃rímú kpɛ́í, kɛ̀ tɛ̀ nwetóo tɛ dootitɔbɛ̀ kó ditĩ̀nnì. 22Tɛ̀ í yɛ̃́ bɛ̀ tu dɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́, tɛ bùɔ̀tì í duò, tɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nyɑ̀ kukpɑ̀rìseú kɛ́botirɛ. 23Kɛ̀ didoò kuɔ̀ ntɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ mɛkpɑ̃mbii nkó kupíɛ́ tu níɛ́ɛ́. 24Kɛ̀ tɛ̀ pùtìnɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ fĩmmú mɛcɑ̃ɑ̃, kɛ̀ ditɑ̃tɛheù kuɔ́ ntɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́cómmú. 25Kɛ̀ ditɑ̃tɛheù kuɔ́ ntɛ̀ dɔ̀: Toò! Kɛ́nkpɑɑ́ kɛ díɛtirì kɛ́keè mudoò kó kunɔ́ú, nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkperíbɛ̀ pɛ́ikomɛ̀ nɛ̀ mudoò kó kutoweku. 26Fɔ̃́ɔ̃̀ kó mɛciì nhɔ̃ nte kɛ̀ fɛtúúfɛ̀ɛ pĩntɛ fɛ fɛ̀tì kɛ́cuó nkubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɛ bo yɛ̀ tifɛ̀tì pɑ̀ntɑ̀ɑ̀? 27Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ɔ̃ duɔ́ ndinùù kɛ̀ fɛ̀ɛ ɛitɑ̀ɑ̀? Fɔ̃́ɔ̃̀ ɔ̃ nte kɛ̀ fɛ̀ɛ dekɛ yɛtɑ̃rɛ̀ yómmɛ̀ kɛ ceé nfɛ yĩ́ɛ̃́ntɑ̀ɑ̀? 28Fɛ̀ ɑ̃ yɛpèrɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nkɛ, fɛ̀ wentí yɛpèrɛ̀ yómmɛ̀ mmɛ, yɛpèrɛ̀ yómmɛ̀ mɛɛ̀ tu fɛ kó tɛcɛ̃kpetɛ̀. 29Fɛ̀ ɔ̃ nkɛ mboní kɛ́pɑɑtɛ́ fɛ diì, fɛ̀ ɔ̃ mboní dɛdɛ́tirɛ̀ ndɛ kɛ́yɑ̀ fɛ̀ bo di mù. 30Fɛtúúfɛ̀ bí yɔ̃̀ mmɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ, dɛcírɛ̀ borɛ̀ fɛ̀ ɔ̃ ndɛ́ mbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\