ISƆBU 5

1Tũ n kuɔ́ kɛ̀ nsɑ̀ kòò mɔù bo dɑ teennɛ̀! Kuyie ntɔ̃nnì ɔ̃̀ndi ndi ɑ yóó kuɔ́nnɛ̀mɛ̀? 2Kunɑupíɛ́ kuù kɔ̀ù kuyɛìnkù, kɛ̀ tiyɑntitì kɔ̀ù kudìɛ̀nkù. 3N yɑ̀mu kuyɛìnkù kpɛrɛ yíé ndɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ nyóó yíɛ́ kɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɑɑ́ ntidobontì. 4Kɛ̀ ku bí dɛ̀tɛ́nɛ̀ mɛdɛɛtímɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyì bekùnɛ̀ bɑ́ òmɔù í ì kòḿmú. 5Kɛ̀ bɛkòmbɛ̀ bɛɛ̀ di ku diitì, bɛ̀ bo kɛ̃tɛ́ tipotì kó kuperí kɛ́tɑ kɛ́ tì tùótɛ́. Bɛ̀ɛ̀ yɑ̀ɑ́ ntikpɑ̀tì bɛɛ̀ tùótɛ́ kù mɔ̀kɛ dɛ̀. 6Mɛyɛi nyí yiɛ̀ní mutɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ, mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mɛ nyí boní kɛtenkɛ̀. 7Onìtì bo kɛ bo fɛ̃́ṹtɛ́mu, ihɑ̃ɑ̃pɛ́m̀pɛ́rí ɔ̃ɔ̃ tĩ́ɛ̃́tɛ́mɛ̀ kɛ́puu. 8Kɛ̀ n do ndɑ tú, n nɑ nkuɔ́nnɛ̀ Kuyie nku, n nɑ nku nɑ̀kɛ́ m mɔkɛ tì. 9Kù dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dɛumu dɛ̀ í dò nnɑ kɛ́bɑntɛ́, ku diɛtì í dò nkɑɑ nkɛ́deè. 10Kuù ɔ̃ɔ̃ cṹũnní fɛtɑɑfɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kuù duɔ̀nní mɛniɛ ndɛpɑɑ mmiɛkɛ, 11kuù ɔ̃ɔ̃ dee mbɛ̀ɛ̀ do bo dɛ fũ̀ɔ̃̀ kuù ɔ̃ɔ̃ dɛɛtɛ́ bɛ̀ɛ̀ kuɔ̀. 12Kuù ɔ̃ɔ̃ cɑkɛ mɛciì nyɛmbɛ̀ do dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yĩɛ̃kɛ bɛ̀ dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì. 13Kuù duɔ̀ nkɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀ ciì mbɛ̀ pĩĩ, kɛ̀ bɛ tié mmɛciì nkpɛyi yiɛ̀ dɛtetìrɛ̀. 14Kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ dò ndibiìnnì kuyie ncuokɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ɑ̃ɑ̃́ nkuyie ncuokɛ̀ kɛ dò ndɛ̀ tu kɛyènkɛ̀. 15Kuyie nkuu mɛ nhɔ̃ɔ̃ dɛɛtɛ́mu osénnìwè, kɛ́ nhò kɑ̃nkɛ́ disiè dìì yìɛ̀ní bɛ nɔ̀ miɛkɛ. Kóò fìètɛ bɛkperíbɛ̀ nɔu miɛkɛ. 16Ocĩ̀rì yie mɔkɛmu ò ĩkú tìì ĩ́nkɛ̀. Oyɛiwe yie nùù bɑ́ɑ́ tɑ́útɛ́. 17Dɛ̀ nnɑɑti tũnkɛ́ Kuyie nyũ̀ɔ̃́ nwèè to, Isɔbu ɑ bɑ́ɑ́ senkɛ̀rì muwɛ̃rímú mumɔu yiɛ̀ ndɑ tié ntì. 18Kɛ yɛ̃́ kuù ɔ̃ɔ̃ kɔutɛmɛ̀ kɛ̀ kuù tɑɑ, kuù ɔ̃ɔ̃ potɛ́ kɛ̀ kuù miɛkùnnɛ. 19Kù yó ndɑ dɛɛrímu nɛ̀ mɛyɛi, mɛyɛi mmɑmɛ̀ bɑ́ɑ́ dɑ nintɛ. 20Kɛ̀ dikònnì tɑnní kù dɑ dɛɛtɛ́ bɑ́ ɑ bɑ́ɑ́ kú, kɛ̀ mudoò mɛ ntɑnní kù dɑ dɛɛtɛ́nɛ̀ kukpɑ̀rìseú, 21Kù yóó ndɑ kɑ̃nkɛ́mu tinɑ́ɑǹyɛiti tìì puotì didɑ́ù kɔ̃mɛ, kɛ̀ bɛyɛibɛ di do, ɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù. 22Kɛ̀ mudoò tɑnní yoo dikònnì fɔ̃́ nní ndɑú, kɛ̀ dɛpĩ́mpĩ́nnɛ̀ tɑnní kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ ndɑ bo. 23Bɛ̀ bɔmmù yɛ̀ɛ̀ tɑ̃́rɛ̀ ɑ pɑku miɛkɛ yɛ̀ bɑ́ ncɑɑ̀ri ɑ diitì, dɛpĩ́mpĩ́nnɛ̀ mɛ mbɑ́ ndɑ kɔɔ́nnɛ̀. 24Kunɑɑtí yó mbomu ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɑ̀ɑ sìékɛ́ ɑ nɑɑbɑɑkɛ̀rì ɑ ɔ̃̀fɛ̀ mɑfɛ̀ bɑ́ nkpɑ. 25A yɑɑ̀bí yóó sṹṹmmu, ɑ yoo yɛ̀mu yɛpɑ̀ɑ̀ kɛ̀ yɛ̀ɛ siku kɛ́nsũ kɛ dò ntimútì dòmmɛ̀. 26A yóó ntɑti ɑ fɔ̃ti kɛ sɑ̀nnɛ̀mu ɑ we. Tidiitì ɔ̃ɔ̃ tuɔkɛmɛ̀ ti mɔ̀nnì kɛ́bi kɛ̀ bɛ̀ɛ tì dɛ̀itɛ. 27Ti yɑ̀ tìnti mɛmmɛ, tì tu timɔ́mmɔnti nti, ntì pĩ mmɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ tì dɑ duɔ́ nyitié.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\