ISƆBU 9

1Kɛ̀ Isɔbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀: 2Mɔ́mmuɔ, n yɛ̃́mu kɛ dò ndɛ̀ mɛ ndò. Onìtì bo yĩ́mɛ kɛ dɔ̀ ò wenni Kuyie nyììkɛ̀? 3Kòò dɔ́ kɛ́sɛnninɛ̀ Kuyie kɛ̀ kù ò bekɛ yɛtɑnnɔ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ kù tɛ̃̀ńnɛ́ bɑ́ ditɑnnùù dimɑ́ɑ̀. 4Kuyie nciìmu kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ kpeńnì, we mbo nɑ kɛ́cómmú kɛ́ kù bɑ̀ɑo kɛ́yɛ̀ dɛtetìrɛ̀? 5Kuù ɔ̃ɔ̃ tuo nyɛtɑ̃rɛ̀, bɑ́ yɛ̀ bɑ́ nyɛ̃́ kuù miɛkɛ yɛ̀nnímɛ̀ kɛ̀ kù nɑmpɛ. 6Kuù ɔ̃ɔ̃ sɑ̃ntɛ̀ kɛtenkɛ̀ tɑ̀rì, kɛ̀ kɛ sɑ̃ǹkɛ̀ɛ mɛɛ̀rɛ̀. 7Kuù ɔ̃ɔ̃ pɛ́i ndiyiè kɛ̀ dì bɑ́ɑ́ yɛ̀nní, kuù cɑ̀nnɛ siwɑ̃̀ɑ̃. 8Kuù pitɛ́ tiwɛtì ku mɑ́ɑ̀, kuù cèntì dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀. 9Kuù dɔ̀ɔ̀ mukorimu nɛ̀ mu dɑ̀kɛ̀ kuù ɑ̃nnɛ́ siwɑ̃̀ɑ̃ sibotí sibotí. 10Kù dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ dɛumu dɛ̀ í dò nkɛ́nɑ kɛ́bɑntɛ́, ku diɛtì í dò nkɑɑ̀ nkɛ́deè. 11Kɛ̀ kù pɛ̃nkɛ́ n yììkɛ̀ nyí yóó kù yɑ̀, kɛ̀ kù n dìńnɛ́nɛ̀ mbɑ́ɑ́ kù yɑ̀. 12Kɛ̀ kù pĩ nkɛ kérínɛ̀ we mbo fietɛ? Yɑ́ɑ̀ we mbo kù bekɛ kɛ́tú: A dɔɔri bɑ? 13Kɛ̀ ku miɛkɛ pɛikɛ wèè bo kɛ̀ còńnɛ́ ò í bo, bɑ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó musĩ̀mmù mù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ kù bɑ̀ɑ̀o. 14Mí nnɛ́ bo kù tɛ̃̀ńnɛ́ ɔ̃̀nti? M bo kù sɛi nhɔ̃̀nti ĩ́nkɛ̀? 15Bɑ́ kɛ̀ n nɑɑti n yí mɔkɛ m bo kù tɛ̃̀ńnɛ́ tì, m petìnkɛ bo kù mɔɔ mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀ mmɛ kunku n kóo beéntì. 16Bɑ́ kɛ̀ n kù yu kɛ̀ kù yie n yí yóó n tɑ̃́, kɛ dò nkù kèè n tɑmmɛ̀. 17Kuù m puotì kuyɑɑkperíkù kɔ̃mɛ, kɛ n sɑ̃rì tiyɛ̃ĩti sɑ̃́ɑ̃̀ dɛtetìrɛ̀ kpɛ́í. 18Kù ɔ̃ɔ̃ í nni nyóu kɛ̀ n wei, kù n dií nkɛ n dií mmɛsémmɛ̀ mmɛ. 19Kɛ̀ dɛ̀ tu muwɛ̃rímú mmu kuù kpeńnì, kɛ̀ dɛ̀ tu tibeéntì nti we mbo dɑ́ɑ́tí kɛ́ kù yu tibeéntì? 20Bɑ́ kɛ̀ n kpɛti ketɛ́ kɛ nù nnɑɑti kù bo tì sĩ̀nkùnnɛ, kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ri kù dɔ́ mɛ̀ kù bo yĩ́ n tú oyɛiwe. 21N dɔɔri kù dɔ́mɑ̀ɑ̀? M bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nyɛ̃́. N dɛmmu mufòmmu. 22Dɛmɔu dɛmɑ́ɑ̀ ndi mí n kpɛ́í dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu, kù kɔ̀ùmɛ̀ osɑ̀ɑ̀wè kù mɛ nkɔù oyɛiwe. 23Kɛ̀ kuyɛ̃ĩku mɑkù donní kɛ kɔù bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀, Kuyie nhɔ̃ ndɑúmu. 24Kuù duɔ́ nhoyɛiwe kɛtenkɛ̀ kòò kɛ̀ bɑkɛ́, kuù kɑ̃ɑ̃́ mbɛbeémbɛ̀ ììkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú kunku we nni we nɑ́kɛ́? 25N kó yɛwe cɑ̃rikɛ kɛ pɛ̃ɛ̃tóomu wèè nɔ mmuceé nho kɔ̃mɛ, yɛ̀ cɑ̃rikɛ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu bɑ́ n yí di diwɛ̀ì mɑrì. 26Yɛ̀ nùɔ́tɛ́ kudɑbɛkù yɑuku ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ mmɛ mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀, fɛcĩrifɛ ɔ̃ɔ̃ domɛ̀ dɛkoribirɛ. 27Nh ɔ̃ɔ̃ yĩ́ m bo yɛ̃̀mmu n kó isɑ́útìi, kɛ cɑ́tinnɛ n yɛ̀mmɛ̀, kɛ́mɔɔtɛ diwɛ̀ì, 28Kɛ nɛ́ nkpɑɑ́ kɛ yĩɛ̃̀kù n kó mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀, kɛ yɛ̃́ n yɛ̃́mɛ̀mu kɛ dò nkù í yó nni nwúó nhosɑ̀ɑ̀wè. 29Míì bɑɑ yó ntú oyɛiwe, m bo bennɛ́ kɛ́nhɔù bɑ nkpɛ́í nɑ́kɛ dɛtetìrɛ̀? 30Bɑ́ kɛ̀ n dɔ́ n wuɔnɛ̀ sɑfṹnnɛ̀, kɛ́nitɛnɛ̀ mɛdii nkóo ciɛkúrɛ̀. 31Kùu wɛ̃tɛ kɛ́ n tɑnnɛ́ tisɑ̃sɑ̃̀ɑ̃̀tì miɛkɛ, kɛ̀ n yɑ̀ɑ̀tì m pɛ̃̀. 32Kù í tú onìtì kɛ̀ m bo kù tɛ̃̀ńnɛ́ tinɑ́ɑǹtì, yoo ti kɔtɛ tibeéntì mí nnɛ̀ ku. 33Kòo pɑ̀ɑ̀tì mɔù do mbo ti cuokɛ̀, ò nɑ nti pùtɛ́ mí nnɛ̀ Kuyie. 34Kuyie nfũũ nku dùɔ̀ n yĩ́nkɛ̀, Kù bɑ́ nsɔkɛ́ kɛ donnìnko n kɔ̃m̀bùɔ̀tì. 35N nɑ nkù nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ í yĩɛ̃̀kù, òmɔù mɛ nyí bo m bo mmɑ́ɑ̀ ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\