JEAN 12

1Dɛ̀ do kpɑɑ́ yɛwe yɛ̀kuɔ̀ ndi diyentɛ́bɑnnii bo tuɔkɛnímɛ̀, kɛ̀ Yesu kɔtɛ Bɛtɑnnii, Dɑsɑɑ, ò do duɔ́ nkɛ̀ wèè yɑ̃́ntɛ́ o ciɛ. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò ɑ̃nnɛ́ kupɔ̀ɔ̀kù, kɛ̀ Mɑriti mbɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ tidiitì Dɑsɑɑ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ri nɛ̀ Yesu kɛ̀ bɛ̀ yo. 3Kɛ̀ Mɑɑrii túótɛ́ tùdɑ̀ɑ̀rí nɑtiwè wèè donku yóù, kɛ́cóú Yesu nɑɑ̀cɛ̀i, kɛ́ũtɛ́nɛ̀ o yùtì, kɛ̀ kufɔ̃ɔ̃kuu dɑ́tínnɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛmɔu. 4Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ kóò mɔù Sudɑɑsi Isikɑdiyoti wèè yóó ò fìtɛ́ kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: 5Dɛ̀ dòmmɛ kòo cɑ̀kɛ dɛ kóò tùdɑ̀ɑ̀rí, ti nɑ bɑ́ɑ́ nhò fìtɛ́ dibenni tɔ̃mmú díítí, kɛ́pɑ̃mmú bɛcĩ̀rìbɑ̀ɑ̀? 6Dɛ̀ í tú mɛsémmɛ̀ do ò bonɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ kòò nnɑ́ɑ́ mmɛmmɛ, ò do tú oyúókù nwe kɛ̀ weè ntɔu idíítí kɛ yuuku dɛ miɛkɛ. 7Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yóu we, ò còú ndɛ kóò tùdɑ̀ɑ̀rí n kũnnímù kpɛ́í nkɛ. 8Bɛcĩ̀rìbɛ̀ yó ndi bonɛ̀mu sɑ̃́ɑ̃̀, mí mmɛ nyí yó nhɑ̃ kɛ di bonɛ̀. 9Kɛ̀ Sifubɛ pɛ́uu keè Yesu bomɛ̀ Bɛtɑnnii, kɛ́tíínko kɛ bo yɑ̀nɛ̀ Dɑsɑɑ Yesu do duɔ́ nkɛ̀ wèè yɑ̃́ntɛ́. 10Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ɛ dɑkɛ kɛ bo kuɔ Dɑsɑɑ. 11Kɛ yɛ̃́ weè do temɛ̀ kɛ̀ Sifubɛ pɛ́uu bɛ̀ yóu kɛ́tũnnɛ Yesu. 12Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní diyentɛ́bɑnni Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Yesu kéróomɛ̀, 13kɛ́kɔ̃ṹ tipuonti kɛ́kɔtɛ kóò co kɛ́mpĩɛ̃kù kɛ tú: Mɛsɑ̀ɑ̀ nní mbonɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì wèè kèríní nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó diyètìrì. 14Kɛ̀ Yesu yɑ̀ disɑ̃mmɑrímbii kɛ́dekɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: 15Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, ǹtɛnɛ̀ di kóò kpɑ̀ɑ̀tì kɛ kéríní kɛ dekɛ disɑ̃mmɑrínsɛrì kó dibii. 16Dɛ mɔ̀nnì Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ mu nyí mbɑntɛ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri. Ò dèkɛ dìì mɔ̀nnì ndi kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dentɛní tìì wɑ̃̀ri o kpɛ́í tiì sòò dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 17Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do nɛínɛ̀ Yesu kɛ́yɑ̀ ò yumɛ̀ Dɑsɑɑ kufɔ̃ti miɛkɛ kòò yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nhò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 18Yesu duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Dɑsɑɑ yɑ̃̀ńtɛ́ dɛɛ̀ dɔ̀kɛ do te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu kɔtɛní kóò co. 19Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ nnɑ́ɑ́ mbɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Ti í yóó nɑ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu we ntũ̀nnɛ. 20Kɛ̀ Kɛrɛkibɛ mɑbɛ̀ kɔkɛ́ bɛ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛní Sedisɑdɛmmu dibɑnni Kuyie mbɑ́ɑ́mmu. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Fidipu wèè yɛ̀nní Bɛtisɑidɑɑ Kɑdidee kó kutempɛ̃ nkɛ dɔ̀: Okótì, ti dɔ́ kɛ́yɑ̀ Yesu nwe. 22Kɛ̀ Fidipuu nɑ́kɛ́ Ãntidee kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi bɛdɛ́ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ Yesu. 23Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ tùɔ̀kɛmu kɛ̀ bɛ̀ bo dɛ́úkùnnɛ Onìtìbirɛ. 24Timɔ́mmɔnti nti n yóó di nɑ́kɛ́mɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ í buɔtí mɛdibii mmɛ̀ ɔ̃ ḿbo mɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ bɛ̀ mɛ mmɛ̀ buɔtí, dɛ mɔ̀nnì ndi mɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɛ̀nnímɛ̀, kɛ́butɛ kɛ̀ tidiitìi pɛitɛ́ pɛ́u. 25Wèè bo ndɔ́ o fòmmu, ò bo mù fétìnnɛ, kɛ̀ wèè í dɔ́ o fòmmu kɛtenkɛ̀ kiɛ mmiɛkɛ kòo mmù mɔ̀kɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 26Kòò mɔù pĩ n kó mutɔ̃mmú, ò nni ntũ, kɛ̀ m borɛ̀ wè ndɛ mbo. Wèè pĩ n kó mutɔ̃mmú n cicɛ bo ò sɑ̃ntɛ. 27Di m̀mɔ̀nnì n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀, m bo yĩ́ n dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛ nfɛ̃́ṹtímɑ̀ɑ̀? Bìtì! N kɔ̀tɛní mɛɛ̀ kpɛ́í. 28M bo yĩ́: N cicɛ dɛ́úkùnnɛ ɑ yètìrì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ keè mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ní kɛ̀ mɛ̀ tú: N dì dɛ́úkùnnɛmu kɛ bo yíɛ́ kɛ́ dì dɛ́úkùnnɛ. 29Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo kɛ́keè dɛ kó mɛtɑmmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Fɛtɑpíɛ̀fɛ̀ nfɛ. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔ̀: Kuyie ntɔ̃nnì mɑrì diì ò bɛ́innɛ̀. 30Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di kèè mɛ̀ɛ̀ tɑmmɛ̀ í nɑ́ɑ́ mmíì kpɛ́í, mɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndíì kpɛ́í nkɛ. 31Di m̀mɔ̀nnì ndi Kuyie nyóó bekɛ́nnɛ̀mɛ̀ kutenkù kuu, di mmɔ̀nnì ndi Kuyie nyóó bɛtimɛ̀ kutenkù kuu nkóo kpɑ̀ɑ̀tì. 32Kɛ̀ bɛ̀ n dèe ndìì mɔ̀nnì kudɔú ĩ́nkɛ̀, m bo yṹɔ̃́nní bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu m borɛ̀. 33(Ò do bɛ́i mɛmmɛ kɛ bo bɛnkɛ ò yóó kú mùù kṹṹ mbotí nku.) 34Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɔ̀: Bɛ̀ ti nɑ̀kɛ́ ikuɔ́ miɛkɛ kɛ tú Kirisi yó nfòùmu sɑ̃́ɑ̃̀. A bo yĩ́mɛ kɛ dɔ̀ bɛ̀ bo dee nhonìtìbirɛ kudɔú? We ǹnìtì birɛ ndɛ? 35Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuwenniku kpɑɑ́ di bonɛ̀mu, kù nɛ́ í yóó mɔntɛ, ńkérínɛ̀ kɛ̀ kù kpɑɑ́ bo, kɛ̀ dibiìnnì bɑ́ɑ́ di dɛ́ɛ́tɛ́, kɛ yɛ̃́ wèè kèrí dibiìnnì miɛkɛ ò í yɛ̃́mɛ̀ ò kɔ̀ri kɛ̀. 36Kuwenniku kpɑɑ́ kɛ di bonɛ̀mu, ntɑ̃́nɛ̀ ku, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nɑɑ́ nkuwenniku kó ibí. Yesu bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́deè kɛ́ítɛ́ kɛ́sɔri. 37Bɑ́ Yesu do mɛ ndɔ̀ɔ̀mɛ̀ tidiɛtì pɛ́u kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀, bɛ̀ í nhò tɑ̃́. 38Kɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii do bɛ́i ntì kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, we nyie nhɑ nɑ́ɑǹtì ti nɑ́ɑ́ ntì, we mbɑntɛ́ ɑ wɛ̃rímú ɑ bɛnkɛ mù? 39Esɑii do bɛ́immu mùù te kɛ̀ bɛ̀ í bɑntɛ́, kɛ dɔ̀: 40Kuyie nkuù bɛ̀ yɛ̃̀ĩkùnnɛ kuù kpénkùnnɛ bɛ to, bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ bɛ nuɔ, kɛ́bɑntɛ́ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ ceetɛ kɛ̀ kùu bɛ̀ miɛkùnnɛ. 41Esɑii do yɑ̀ Yesu kó tikpetì nti kɛ́nnɑ́ɑ́ nho kpɛ́í. 42Kɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ pɛ́uu yie nYesu bɑ́ dɛ̀ nɛ́ í nfeí, Fɑdisĩɛ̃bɛ yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ bɛ̀ti mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í kutííntouku. 43Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do dɔ́mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kó yɛsɑ̃ɑ̃ nyɛ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Kuyie nkpɛri. 44Kɛ̀ Yesu pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Wèè n tɑ̃́ dɛ̀ í tú ò tɑ̃́ mí nwe m mɑ́ɑ̀ ò tɑ̃́mu wèè n tɔ̃nní. 45Wèè n yɑ̀ ò yɑ̀mu wèè n tɔ̃nní. 46Kɛ̀ Yesu dɔ̀: N tú kuwenniku nku kɛ kɔ̀tɛní kutenkù miɛkɛ, kɛ̀ wèè n tɑ̃́ ò bɑ́ mbo dibiìnnì miɛkɛ. 47Kòò mɔù kèè n nɑ́ɑǹtì kɛ í dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀ míì í yóó ò bekɛ́nɛ̀, kɛ yɛ̃́ n yí kɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ bo bekɛ́nɛ̀ kutenkù, n kɔ̀tɛní kɛ bo kù dɛɛtɛ́mu. 48Wèè n yetɛ kɛ yetɛ n nɑ́ɑǹtì, n nɑ́ɑǹtì tiì yóó ò bekɛ́nɛ̀ diyiè sɔnni yiè. 49Kɛ yɛ̃́ n yí nɑ́ɑ́mmɛ̀ m mɔ́mmuɔ n kpɛti, n cicɛ wèè n tɔ̃nní weè n duɔ́ n dò nkɛ́nɑ́kɛ́ tì bɛnìtìbɛ̀ kɛ́ tì mbɛ̀ tié. 50N yɛ̃́mu kɛ dò nhò yɛ̃ n nɑ́kɛ́ tì tu mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ mu kpɛti nti, dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ nhò yɛ̃ n nɑ́kɛ́ tì mɑ́ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\