JEAN 21

1Kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ kɛ́bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ Tiberiyɑti kó mɛniɛ nnùù. 2Ntɛ ò bɛ̀ bɛnkɛ mɛ̀ɛ̀ botí omɑ́ɑ̀: Simɔɔ Piɛri nɛ̀ Tomɑɑ bɛ̀ tú wè Didimmu nɛ̀ Nɑtɑnnɑyɛɛri Kɑnɑɑ Kɑdidee kó kutempɛ̃ nkou, nɛ̀ Sebedee kó ibí, nɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɔbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntíkú. 3Kɛ̀ Simɔɔ Piɛrii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M bo kɔtɛ muyĩm̀pĩ́mmù. Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔ̀: Ti bo nnɛí. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nyié nkɛ buɔ̀, mbɑ́ bɛ̀ í pĩ mmùmɑmù. 4Dikṹnweńnì kɛ̀ Yesu ńcómmú mɛniɛ nnùù bɑ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ í nhò bɑntɛ́. 5Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛdɑpɑ̀mbɛ̀, di pĩ nsiyĩĩɑ̀? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ɔ́ɔ̀, ti í pɛ̀tɛ́. 6Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɔnnɛ̀ mudìtìmù kubɑkù yoú bíɛ́kɛ́ di bo pɛ́tɛ́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɔ nkɛ̀ siyĩĩ píɛ mmɛdiɛ̀, bɑ́ bɛ̀ í nnɑ kɛ mù dènnɛní. 7Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùntì ò dɔ́ wèe nɑ́kɛ́ Piɛri kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nwe. Kɛ̀ Simɔɔ Piɛrii tì kèè kɛ dɑ́ɑ́tí o yɑɑ̀bòrì kɛ yɛ̃́ ò do í dɑ́ɑ́tímɛ̀ mùmɑmù, kɛ́doroo mɛniɛ mmiɛkɛ kɛ́ndɛìtì. 8Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɔbɛ̀ nkéríní nɛ̀ kudɑbɛkù kɛ yṹɔ̃́ muyĩndìtìmù kɛ̀ siyĩĩ pìɛ́kɛ́. Bɛ̀ do í dɛ́tirìnɛ̀ mɛniɛ nnùù, dɛ̀ do bo mmɔkɛ mɛ́tìrì tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100). 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́yɑ̀ muhɑ̃ɑ̃́, nkɛ̀ siyĩĩ ɑ̃ṹ mu ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀. 10Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛitɛnɛ̀ní siyĩĩ di pĩ nsì. 11Kɛ̀ Simɔɔ Piɛrii tɑ kudɑbɛkù kɛ́cṹũnní muyĩndìtìmù kɛ̀ siyĩĩ diɛsì pìɛ́kɛ́, kɛ bo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ sìtɑ̃ɑ̃ti (153), nɛ̀ mɛmmɛ muyĩndìtìmù í nkɛ̃tɛ́. 12Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ní kɛ́di. Ò tɑncɔ́ùmbɛ̀ kóò mɔù mɛ nyí ndɑ̀ɑ́tí kóò bekɛ ò tú wè, bɛ̀ do bɑntɛ́mu bɛ Yiɛ̀ nwemɛ̀. 13Kɛ̀ Yesu tɔ́ɔ́nní kɛ́túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́ bɛ̀ duɔ́, kɛ́ bɛ̀ duɔ́nnɛ̀ siyĩĩ. 14Kucɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ mmɛ Yesu yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ́bɛnkɛmɛ̀ omɑ́ɑ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀. 15Bɛ̀ di dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ̀ Yesu bekɛ Simɔɔ Piɛri kɛ dɔ̀: Simɔɔ Isɑ̃ɑ̃ kó dɛbirɛ ɑ n dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɑ̀ɑ̀? Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃ n Yiɛ̀ ɑ yɛ̃́mu n dɑ dɔ́mɛ̀. Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cɛ̃mmú m pebí. 16Kɛ yíɛ́ kóò bekɛ kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ kɛ dɔ̀: Simɔɔ Isɑ̃ɑ̃ kó dɛbirɛ ɑ mɛ̀nkɛ n dɔ́ɑ̀ɑ̀? Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃ n Yiɛ̀ ɑ yɛ̃́mu n dɑ dɔ́mɛ̀. Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cɛ̃mmú m pe. 17Kɛ̀ Yesu wɛ̃tɛ kóò bekɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ kɛ dɔ̀: Simɔɔ Isɑ̃ɑ̃ kó dɛbirɛ ɑ yɛ̃ nhɑ n dɔ́ɑ̀? Kòò dɔ̀: N Yiɛ̀, nhɑ yɛ̃́mu dɛmɔu. Kɛ̀ Piɛri yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ Yesu wɛ̃̀tɛ koò bekɛmɛ̀ kucɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ kɛ tú: A ndɔ́ɑ̀ɑ̀? Kòò dɔ̀: N Yiɛ̀ ɑ yɛ̃́mu dɛmɔu, kɛ yɛ̃́ n dɑ dɔ́mɛ̀. Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cɛ̃mmú m pe. 18N dɑ nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe. A do kpɑɑ́ kɛ bɛ ndìì mɔ̀nnì kɛ yiì ɑ nɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ ndi, kɛ kɔrì ɑ dɔ́ kɛ̀. A bo kótɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ níí nyuo ɑ nɔu nsi kòo tɔù fɛ ndɑ yiì, kɛ dɑ kɔtɛnɛ̀ ɑ í dɔ́ kɛ̀. 19(Yesu nɑ́ɑ́ mmɛmmɛ kɛ bɛnkú Piɛri yóó kú mùù kṹṹ mbotí nku kɛ dɛ́úkùnnɛ Kuyie nyètìrì.) Kɛ́deè kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tũnnɛ. 20Kɛ̀ Piɛrii wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́yɑ̀ Yesu tɑncɔ́ùntì ò dɔ́ wè kòò kèríní, (wèè do ò bekɛ bɛ̀ yo ndìì mɔ̀nnì diyentɛ́bɑnni kó mudiì kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, we nyóó dɑ fítɛ́?) 21Kɛ̀ Piɛrii bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀, yie ntɑ́, o kpɛti yó ndòmmɛ? 22Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n dɔ́ we nfòù kɛ̀ n yɑ̀ɑ wɛ̃tɛnɛ̀ní ɑ kpɛti í bo, fɔ̃́ ní nni ntũ. 23Kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi pitɛ́ bɛ cuokɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ dɛ kóò tɑncɔ́ùntì í yóó kú. Yesu mɛ ndo í nɑ̀kɛ́ Piɛri kɛ dɔ̀ wè í yóó kú, ò do yĩ: Kɛ̀ n dɔ́ wè nfòù kɛ̀ n yɑ̀ɑ wɛ̃tɛnní, ɑ kpɛti í bo. 24Weè tɑncɔ́ùntì mɔ́mmuɔ nweè bɛ́i ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì, kɛ tì wɑ̃̀ri, kɛ̀ ti yɛ̃́ tì tumɛ̀ timɔ́mmɔnti. 25Yesu do pĩ̀ḿmu mutɔ̃mmú tɛ̃mù, kɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ bo tì wɑ̃̀ri timɔu yɛpɑ́tɛ miɛkɛ, n yɛ̀mmɛ̀ dò kutenkù bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ kù bo yɛ̀ dɔú ndɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\