JEAN 3

1Onìtì mɔù weè do bo Fɑdisĩɛ̃bɛ kó fɛnɑfɛ miɛkɛ, kòo yetìrì tu Nikodɛmmu, kòò tu Sifubɛ kóò kótì. 2Kòo kɔtɛ kɛyènkɛ̀ mɑkɛ̀ Yesu borɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okótì, ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkuù dɑ tɔ̃nní kɑ̀ɑ bo ti nɑ́kɛ́ ku nɑ́ɑǹtì, kɛ yɛ̃́ òmɔù bɑ́ɑ́ nɑmɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ ɑ mɛ̀ ndɔ̀ɔ̀ri tìì diɛtì kɛ̀ Kuyie nyí ò bonɛ̀. 3Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yóó dɑ nɑ́kɛ́ timɔ́mmɔnti nti, kɛ̀ bɛ̀ í pɛitɛ́ onìtì mɛpɑ̀mmɛ̀ ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yɑ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu. 4Kɛ̀ Nikodɛmmu dɔ̀: Bɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́pɛitɛ́ onitikótì? Ò bo nɑ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́tɑ o yɔ̃ pɔutì kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pɛitɑ́ɑ̀? 5Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Timɔ́mmɔnti nti n dɑ nɑ̀kɛ́mɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ í pɛitɛ́ onìtì nɛ̀ mɛniɛ nnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́tɑ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ. 6Onìtì pɛitɛ́ wè tu onìtì nwe kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù pɛitɛ́ wè tu Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kou. 7Dɛ̀ bɑ́ɑ́ dɑ di n dɑ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ tú: Di dò mbɛ̀ di pɛitɛ́ mɛpɑ̀mmɛ̀. 8Kuyɑɑkù ɔ̃ nfuuti kù dɔ́ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nkɛ̀, kɑ̀ɑ yo kù nɑmpúmɛ̀, ɑ mɛ nyí yɛ̃́ kù ìtɛ́ní dɛ̀ yoo kù kɔ̀ri kɛ̀. Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù pɛitɛ́ wè o kpɛrɛ mɛ ndò. 9Kɛ̀ Nikodɛmmu dɔ̀: Dɛ̀ yóó yĩ́mɛ kɛ́dɔɔ̀? 10Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Fɔ̃́ nwèè tu Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kóo kótì ɑ í tì yɛ̃́ɑ̀? 11N dɑ nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe: Ti nɑ́ɑ́ ti yɛ̃́ tì nti nɛ̀ ti yɑ̀ tì, di mɛ nyí dɔ́ kɛ́ tì yie. 12Kɛ̀ n di nɑ́ɑ́ kutenkù kpɛti kɛ̀ dì í tɑ̃́, di bo yĩ́mɛ kɛ́ntɑ̃́ n di nɑ́ɑ́ ndìì mɔ̀nnì kɛĩ́nkɛ̀ kpɛti? 13Òmɔù í dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Onìtìbirɛ, dɛ̀ɛ̀ cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀. 14Mɔyiisi do còńnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí fɛmɑ́tìwɑ̀ɑ̀fɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, mɛɛ̀ botí nku bɛ̀ yóó bɑɑkɛ́mɛ̀ Onìtìbirɛ kudɔú kɛ́cónnɛ́. 15Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ ò tɑ̃́ kɛ̀ bɛ̀ mmɔkɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 16Kɛ yɛ̃́ Kuyie mmɛ̀nkɛ dɔkɛmɛ̀ kutenkù, kɛ duɔnní ku Birɛ dɛ̀ɛ̀ bo dɛmɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɑ̃́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ kú, bɛ̀ mmɔkɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 17Kuyie nyí duɔnní ku Birɛ kɛ̀ dɛ̀ bo bekɛ́nɛ̀ kutenkù, kù dɛ̀ duɔnní kɛ̀ dɛ̀ bo kù dɛɛtɛ́mu. 18Wèè tɑ̃́ Kuyie mBirɛ kù bɑ́ɑ́ ò bekɛ́nɛ̀, wèè mɛ nyí dɛ̀ tɑ̃́ kù ò bekɛ́nɛ̀ kɛ dèèmu, kɛ yɛ̃́ ò yetɛmɛ̀ Kuyie mBirɛ dɛ̀ɛ̀ bo dɛmɑ́ɑ̀. 19Ntɛ Kuyie mbeéntì tú tì: Kuwenniku kɔ̀tɛnímu kutenkù kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɔkɛ dibiìnnì kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kuwenniku, kɛ yɛ̃́ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ tumɛ̀ mɛyɛimɛ. 20Wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nhò í dɔ́ kuwenniku, ò ɔ̃ mbo dibiìnnì miɛkɛ nkɛ, ò dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi nyɑ̀ɑ̀ bo feitɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 21Wèè mɛ ndɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni ò ɔ̃ mbo kuwenniku miɛkɛ nkɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo yɑ̀ ò dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ Kuyie ndɔ́ dɛ̀. 22Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sudee kó kutempɛ̃ nkɛ dɔ̀ yɛwe sɑ́m̀pɔ́ kòo ɑ̃ɑ̃̀ bɛnìtìbɛ̀ bɑ̀tɛ́mmù. 23Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u nkɔrìní Isɑ̃ɑ̃ borɛ̀ kòò bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù Enɔɔ, Sɑdimmu tɑkɛ́, kɛ yɛ̃́ mɛniɛ ndɛ̀ sũmɛ̀. 24(Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ mu nyí kpetínnɛ́ Isɑ̃ɑ̃.) 25Sifu mɔù nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nnɛì Isɑ̃ɑ̃ ɑ̃ɑ̃̀ wèè bɑ̀tɛ́mmù kpɛ́í. 26Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Isɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: Okótì, nɛ̀ wè di sòò bo Suditɛ̃ɛ̃ kó nyɑ́ɑ̀, ɑ sòò nɑ́ɑ́ nwèè kpɛ́í, weè ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kɔ̀rì o borɛ̀. 27Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì mɔ̀kɛ dɛ̀ Kuyie nkuù dɛ̀ nhò duɔ́. 28N sòò di nɑ̀kɛ́mu weti weti kɛ dɔ̀: Míì í tú Kirisi, Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, n niitɛ́ní kɛ bo nɑ́kɛ́ o kpɛ́í nkɛ. 29Onìtì ɔ̃ ntóú o pokù kòo nɛ́po còḿmú kɛ yo o tɑmmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ò nɑɑti mɛ̀ɛ̀ botí, n kpɛrɛ mɛ ndo. 30Ò dò nkɛ́ndɛ́úkúmu kɛ̀ n kɛ̃́kú. 31Wèè bonní kɛĩ́nkɛ̀ weè bɑkɛ́ dɛmɔu, wèè bo kɛtenkɛ̀ kòò tu kɛtenkɛ̀ kou, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛtenkɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì. Wèè bonní kɛĩ́nkɛ̀ weè bɑkɛ́ dɛmɔu. 32Kɛ nɑ́ɑ́ nhò kèè tì nɛ̀ ò yɑ̀ dɛ̀ Kuyie mborɛ̀, òmɔù mɛ nyí tì yie. 33Wèè tì yie nhò bɑntɛ́mu kɛ dò nKuyie ntú timɔ́mmɔnti kɔku nku. 34Kuyie ntɔ̃nní wè weè nɑ̀ɑ́ nku kpɛti kɛ yɛ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò pìɛ́kɛ́mɛ̀ kɛ í mɔkɛ kumɑ̀nku. 35Kuyie ndɔ́mu ku Birɛ, kɛ dɛ̀ duɔ́ ndɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ bɑkɛ́. 36Wèè tɑ̃́ Kuyie mBirɛ ò mɔ̀kɛmu mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ wèè í tɑ̃́ Kuyie mBirɛ ò bɑ́ɑ́ mù pɛ̀tɛ́, Kuyie mmiɛkɛ bo nhò cɔ̀ú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\