JEAN 4

1Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ keè Yesu mɔ̀ɔ̀tɛmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ sũnɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kòò bɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù. 2Weti weti, Yesu do í ɑ̃nnɛ́ òmɔù bɑ̀tɛ́mmù, ò tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛɛ̀ do ɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù. 3Yesu kèè dìì mɔ̀nnì bɛ̀ nɑ́ɑntɛmɛ̀ o kpɛ́í nkɛ́ítɛ́ Sudee kɛ́nkɔri Kɑdidee, 4kɛ̀ dɛ̀ ndò nwèe yɛ̀ Sɑmmɑrii. 5Kòo tuɔkɛ Sɑmmɑrii kó dihɛì mɑrì, bɛ̀ tú di Sisɑɑ, kɛ̀ dì tɔ̀kɛ́nɛ̀ Sɑkɔbu do duɔ́ nkùù pɑku o birɛ Sosɛfu. 6Kɛ̀ Sɑkɔbu do keú tɛ̀ɛ̀ bintɛ dɛ̀ bo. Kɛ sɔ̃́ ndiyiè còḿmú yɛyɔ kɛ̀ Yesu ɔu kɛ́kɑroo tɛbintɛ tɑkɛ́. 7Kɛ̀ Sɑmmɑrii kóo nitipòkù mɔùu kɔtɛní kɛ bo dó mɛniɛ, kɛ̀ Yesu dɔ̀: M pɑ̃ mɛniɛ nkɛ̀ n yɑ̃̀. 8(Dɛ̀ do sɔ̃́ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɑ dihɛì ndi kɛ bo dontɛ́ mudiì.) 9Kɛ̀ dɛ̀ɛ di dɛ kóò nitipòkù kòo dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ fɔ̃́ nSifu kɑ̀ɑ m mɔ́ú mɛniɛ mí nSɑmmɑrii kou kɛ bo yɑ̃̀? (Sifubɛ í nɑɑtinɛ̀ Sɑmmɑrii kɔbɛ.) 10Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ do nyɛ̃́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃ ndɛ̀, kɛ yɛ̃́ wèè dɑ mɔ́ú mɛniɛ kɛ bo yɑ̃̀, fɔ̃́ɔ̃̀ nɑ nhò mɔɔ kòo dɑ pɑ̃ mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ duɔ̀ mmufòmmu. 11Kòo nitipòkùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì, ɑ í mɔkɛ dihɔnnì kɛ̀ tɛbintɛ cũmpúrì, ɑ bo yĩ́mɛ kɛ́nintɛ mɛniɛ? 12A yɛ̀mmɛ̀ do nhɑ dɛunɛ̀mu ti yɑ̀ɑ̀rì Sɑkɔbu wèè do yɔ̃ ndɛ kó tɛbintɛ kó mɛniɛ nnɛ̀ o bí nɛ̀ o wũɔ̃ kɛ ku kɛ tɛ̀ nti yóunɑ̀ɑ̀? 13Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Wèè bo yɑ̃̀ mɛniɛ mmiɛ sinɛ́yɛ̃ĩ wɛ̃ti kɛ bo ò pĩ̀ḿmu. 14Wèè mɛ mbo yɑ̃̀ mɛniɛ nh ò pɑ̃mɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò pĩ, mɛ̀ bo nɑɑ́ ntɛbintɛ kɛ́mpũɔ̃̀ nho miɛkɛ, koò duɔ̀ mmufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 15Kòo nitipòkùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okótì m pɑ̃ dɛ kó mɛniɛ kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ tɛ̃́nkɛ bɑ́ m pĩ́ kɛ̀ n wɛ̃tɛní diɛ mmudúò. 16Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Kɔtɛ kɛ yúní ɑ dɔù. 17Kòo nitipòkùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yí mɔkɛ n dɔù. Kɛ̀ Yesu dɔ̀: A nɑɑtimu ɑ mɛ ntúmɛ̀ ɑ í mɔkɛ ɑ dɔù. 18A bɛ́i mɔ́mmuɔ nwe, kɛ yɛ̃́ ɑ yenkɛmɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀nùmmù, kɑ̀ɑ mɛ̀ mbo wè yíe nyí tú ɑ dɔù. 19Kòo nitipòkùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okótì, m bɑntɛ́mu, ɑ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe. 20Tínti Sɑmmɑrii kɔbɛ ti yɛmbɛ̀ ɔ̃ mbɑ́ɑ́ nKuyie ndi ntɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ nkɛ. Kɛ̀ díndi Sifubɛ kɛ̀ di tú Sedisɑdɛmmu nwe ti dò nkɛ́ nkù bɑ̀ɑ́mmɛ̀. 21Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Onitipòkù fɔ̃́, ɑ nyɛ̃́ kɛ tú dɛ mɔ̀nnì kpɑɑnímu kɛ̀ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó mbɑ́ɑ́ nKuyie di ntɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 22Díndi Sɑmmɑrii kɔbɛ di í yɛ̃́ di bɑ́ɑ́ mmù, tínti Sifubɛ ti yɛ̃́mu ti bɑ́ɑ́ mmù, kɛ yɛ̃́ mɛdɛɛtímɛ̀ bonnímɛ̀ Sifubɛ borɛ̀ ndɛ. 23Dɛ mɔ̀nnì duunnímu kɛ tùɔ̀kɛní, bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nKuyie nnɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ̀ bɛ̀ bo nkù bɑ́ɑ́ nnɛ̀ timɔ́mmɔnti nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù, Kuyie ndɔ́ muù bɑ́ɑmmu botí. 24Kuyie ntú muyɑɑ́ mmu, bɛ̀ɛ̀ kù bɑ́ɑ́ mbɛ̀ do nkɛ́ nkù bɑ́ɑ́ nnɛ̀ timɔ́mmɔnti nti, nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù. 25Kòo nitipòkùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu kɛ dò nKirisi Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kɔ̀riní, ò bo kɔtɛní dìì mɔ̀nnì ò bo ti nɑ́kɛ́ dɛmɔu. 26Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Mí nwèè dɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀, míì ò tú. 27Dɛ mɔ̀nnì kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ wɛ̃̀tɛní, kɛ nsɔ̃́ mbɛ̀ nɑ̀ɑ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di, bɛ̀ mɛ nyí ndɑ̀ɑ́tí kɛ bekɛ onitipòkù wɑnti mù yoo Yesu ò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ mùù kpɛ́í. 28Kòo nitipòkùu yóu o dúù dɛborɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ dihɛì kɛ́nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: 29Kɔtɛnní kɛ́yɑ̀ wèè n nɑ̀kɛ́ n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, Kirisi bo nní nwe. 30Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ ítɛ́ní kɛ́kɔtɛní Yesu borɛ̀. 31Kɛ nsɔ̃́ kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ ò bɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Okótì, ɑ bɑ́ɑ́ diɑ̀? 32Kòo bɛ̀ nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N kó mudiì di í mù yɛ̃́. 33Kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Òmɔù weè sɑ̀ɑ̀ ò duɔ́ nkòò diɑ̀? 34Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kó mudiì tú m bo dɔɔ̀mɛ̀ wèè n tɔ̃nní ò dɔ́ dɛ́, kɛ́deè mutɔ̃mmú ò n duɔ́ mmù. 35Díndi tú bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ kpɑɑ́ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ̀ tidiitìi bi, mi nnɛ́ di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú: Wéntɛ́nɛ̀ dɛpɑɑ tidiitì bimu kɛ bɑɑ mukɔ̃ũ̀. 36Wèè kɔ̃ũ tidiitì ò mɔ̀kɛmu o kó tiyeti, kɛ tíkíí tidiitì mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ mu kpɛ́í. Wèè buɔtì nɛ̀ wèè kɔ̃ũ bɛ wɛ̀ì dimɑ́ɑ̀ ndi. 37Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ tìì nɑ́ɑǹtì tú yie mbuɔtì kòo tɔù kɔ̃ũ, tì tú timɔ́mmɔnti nti. 38N di tɔ̃ nkɛ̀ di kɔ̃ũ tìì diitì díì í ti kùútí, bɛtɔbɛ̀ bɛɛ̀ tì kùútí kɛ di dɛì. 39Kɛ̀ Sɑmmɑrii kɔbɛ pɛ́uu yie nYesu, onitipòkù bɛ̀ nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ tú: Ò n nɑ̀kɛ́mu n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀. 40Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní Yesu borɛ̀ kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀ wè nkpɑɑ́, kòo yie nkɛ́nkpɑɑ́ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀. 41Kɛ̀ kusṹkùu keè ò bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì kɛ́yie nkɛ́ nhò tɑ̃́, 42kɛ́nɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: Dɛ í tú ɑ ti nɑ̀kɛ́ tì, tiì te kɛ̀ ti yie koò tɑ̃́. Ti mɔ́mmɔmbɛ ti kèèmu ò nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ bɑntɛ́ kɛ dò nhò tu kutenkù kumɔu kó Odɛɛtíwè. 43Yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu ítɛ́ kɛ́nkɔri Kɑdidee. 44Bɑ́ nɛ̀ ò do mɛ mbɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ndé Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù o ɛì miɛkɛ. 45Ò tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì Kɑdidee kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɔutɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do kɔ̀tɛmɛ̀ diyentɛ́bɑnni Sedisɑdɛmmu kɛ́yɑ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. 46Kɛ̀ Yesu ítɛ́ kɛ́kɔtɛ Kɑnɑɑ ò do cèètɛ dɛ̀ mɛniɛ nkɛ̀ mɛ̀ɛ nɑɑ́ mmɛnɑɑ̀, kɛ sɔ̃́ nhonitidiɛwè mɔù dɛ̀ bo kɛ yɛ̀nní Kɑpɛnnɑummu, kòo birɛ mɔ. 47Kòo keè kɛ̀ bɛ̀ tú Yesu ìtɛ́ní Sudee kɛ tùɔ̀kɛní Kɑdidee, kòo kɔtɛ kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: M birɛ dɛɛ̀ mɔ nkɛ duúnnɛ̀ mukṹṹ, ti kò nkɑ̀ɑ dɛ̀ miɛkùnnɛ. 48Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ n yí dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì nɛ̀ mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ cɑ̀mmɛ̀ di ɔ̃ɔ̃ í ntɑ̃́! 49Kɛ̀ weè nitidiɛwè nhò bɑ́ɑ́ nkɛ tú: Okótì! Tí kò nkɛ̀ m birɛ mu nyí kú. 50Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kò! Nkɑ̀ɑ birɛ miɛtɛ́mu. Kòo yie nYesu ò nɑ̀kɛ́ tì kɛ́kétɛ́, 51kɛ́nkũnti, kòo tɔ̃mbɛ̀ɛ ò co kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A birɛ miɛtɛ́mu. 52Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dɛ̀ tɔ̃ũkɛ ɔ̃mmɔ̀nnì? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ò wee miɛtɛ́mu tɛwebiètɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀ mɔ̀nnì. 53Kɛ̀ dɛbirɛ cicɛɛ bɑntɛ́ kɛ dɔ̀ Yesu wee ò nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì ndi kɛ dɔ̀: A birɛ miɛtɛ́mu. Wenwe nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nkɛ́ntɑ̃́ Yesu. 54Yesu do yìɛ́ kɛ́dɔɔ̀ tiì diɛtì dɛ́ríntì ò ìtɛ́ní dìì mɔ̀nnì Sudee kɛ wɛ̃̀tɛní Kɑdidee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\