JEAN 5

1Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sifubɛɛ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni mɑrì Sedisɑdɛmmu kɛ̀ Yesu kɔtɛ. 2Kɛ̀ dibòrì mɑrì bo kɛ̀ bɛ̀ dì tu Ipe kó dibòrì, kɛ̀ kubinku mɑkù dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ kù yu nɛ̀ ebedee kɛ tú Bɛtɛsitɑɑ, kɛ̀ bɛ̀ kù cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ tifiiti tìnùmmù. 3Kɛ̀ bɛmuɔmbɛ pɛ́u duɔ́ ti miɛkɛ, tiyũ̀ɔ̃̀ntì, nɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀ nɛ̀ tihɔ̀ùtì. [Bɛ̀ do ɔ̃ mbɑɑ mɛniɛ mbo nɑmpɛmɛ̀ mmɛ, 4kɛ yɛ̃́ Kuyie ntɔ̃nnì mɑrì do ɔ̃ɔ̃ cútɛ́nímɛ̀ kɛ́nɑmpɛ mɛniɛ nkòo muɔnti wèè niitɛ́ kɛ tɑ, wèe miɛtɛ́, bɑ́ kòo mɔ mmùù mɔmmú botí.] 5Kòo nìtì mɔù dɛ̀ bo kɛ mɔ nkɛ tùɔ̀kɛ yɛbie nsipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀ni. 6Kɛ̀ Yesu ò yɑ̀ kòò duɔ́, kòo bɑntɛ́ ò dɛ̀ bomɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛ, kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ kɛ́miɛtɑ́ɑ̀? 7Kòo muɔntii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì n yí mɔkɛ òmɔù wèè bo n tɑnnɛ́ kubinku miɛkɛ, kɛ̀ mɛniɛ nnɑmpɛ kɛ̀ nh ɑ̀rì kɛ bo tɑ otɔù weè ɔ̃ɔ̃ niitɛ́ kɛ́tɑ. 8Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ítɛ́! Túótɛ́ ɑ mìɛ̀kù kɛ́kétɛ́. 9Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkòò miɛtɛ́ kɛ́túótɛ́ o mìɛ̀kù kɛ́kétɛ́. Dɛ̀ do tú tɛom̀pùtɛ̀ yiè ndi. 10Kɛ̀ Sifubɛɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ cimu ɑ bo ntɔmɛ̀ ɑ mìɛ̀kù tɛom̀pùtɛ̀ yiè. 11Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Wèè m miɛkùnnɛ, weè yɛ̃ n túótɛ́ m mìɛ̀kù kɛ́kétɛ́. 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Weninwe wèè mɛ nyɛ̃? 13Dɛ kóo nìtì mɛ ndo í yɛ̃́ wènwe, ditĩ̀nnì diì do sũ kɛ̀ Yesu tɑroo di miɛkɛ. 14Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu ò yɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A mɛ mmiɛtɛ́mɛ̀ ɑ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi, dɛdiɛrɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo dɑ tuɔkɛní. 15Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Sifubɛ kɛ dɔ̀: Yesu weè m miɛkùnnɛ. 16Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sifubɛ nkpɑnnɛ̀ Yesu wè ò miɛkùnnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntɛom̀pùtɛ̀ yiè. 17Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N cicɛ pĩ́mmu mutɔ̃mmú sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ m múnkɛ pĩ́. 18Kɛ̀ Sifubɛ ndɔ́ kóò kùɔ, dɛ̀ í tú ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndɛ̀ɛ̀ ci tɛom̀pùtɛ̀ yiè mɑ́ɑ̀, ò yɛ̃ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nho cicɛ tú Kuyie nkɛ ɛrìnɛ̀ omɑ́ɑ̀ Kuyie. 19Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, dɛbirɛ í dɔɔri dɛ̀mɑrɛ̀ nɛ̀ dɛmɑ́ɑ̀. Dɛ̀ wùó nkɛ̀ dɛ cicɛ dɔɔri dɛ̀, dɛ̀ dɛ ndɔɔri. Dɛ cicɛ dɔɔri dɛ̀ dɛ̀ múnkɛ dɛ ndɔɔri. 20Dɛbirɛ cicɛ dɛ̀ dɔ́mu kɛ dɛ̀ bɛnkú ò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛmɔu, kɛ yóó dɛ̀ bɛnkɛ mutɔ̃mmú diɛmù, kɛ̀ dɛ̀ɛ mù dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ di di. 21Cicɛ Kuyie nduɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ yɑ̃́nnì, mɛɛ̀ botí nku dɛbirɛ duɔ̀mmɛ̀ mufòmmu dɛ̀ mù dɔ́nɛ̀ wè. 22Cicɛ Kuyie nyí bekùnɛ̀ òmɔù, kù duɔ̀ nku Birɛ ndɛ muwɛ̃rímú mumɔu, kɛ̀ dɛ̀ bo bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀. 23Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu dɛ́úkùnnɛ dɛbirɛ, kɛ́ndònnɛ̀ bɛ̀ dɛ́úkùnkomɛ̀ dɛ cicɛ. Wèè í dɛ́úkùnko dɛbirɛ ò í dɛ́úkùnko dɛ cicɛ wèè dɛ̀ tɔ̃nní. 24Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, wèè kemmu n nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ́ wèè n tɔ̃nní ò mɔ̀kɛmu mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, bɛ̀ bɑ́ɑ́ ò bekɛ́nɛ̀. Ò yɛ̀mu mukṹṹ mmiɛkɛ kɛ tɑ mufòmmu miɛkɛ. 25N di nɑ́ɑ́ timɔ́mmɔnti nti, dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ kɛ dèèmu, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ bo keè Kuyie mBirɛ tɑmmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɛ̀ kèè kɛ̀ bɛ̀ nfòù sɑ̃́ɑ̃̀. 26Cicɛ Kuyie mmɔ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ botí mufòmmu, mɛɛ̀ botí nku kù duɔ́mmɛ̀ ku Birɛ mufòmmu kɛ̀ dɛ̀ mù mɔ̀kɛ. 27Kòò dɛ̀ duɔ́ mmuwɛ̃rímú kɛ̀ dɛ̀ bo bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ yɛ̃́ dɛ̀ túmɛ̀ Onìtìbirɛ. 28Dɛ̀ bɑ́ɑ́ di di, dɛ mɔ̀nnì duunnímu kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ bo keè Onìtìbirɛ tɑmmɛ̀, 29kɛ́yɑ̃́ntɛ́ kɛ́yɛ̀nní ifɔ̃ti miɛkɛ. Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mufòmmu miɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bekɛ́nɛ̀. 30N yí yóó nɑ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì nɛ̀ m mɑ́ɑ̀, m bekù n cicɛ yɛ̃ nni mbekù mɛ̀mmɛ, kɛ̀ m beéntì wetí kɛ yɛ̃́ n yí wɑntimɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ n dɔ́ dɛ̀. N dɔɔri wèè n tɔ̃nní ò dɔ́ dɛ̀ndɛ. 31Kɛ̀ míì nɑ̀ɑ́ m mɑ́ɑ̀ kpɛ́í n nɑ́ɑǹtì bɑ́ ntú timɔ́mmɔnti. 32Otɔù mɔù weè nɑ̀ɑ́ n kpɛ́í, kɛ̀ n yɛ̃́ kɛ dò nhò nɑ̀ɑ́ ntì n kpɛ́í ntì tu timɔ́mmɔnti. 33Di tɔ̃mmu bɛnìtìbɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ borɛ̀, kòò nɑ̀kɛ́ ò yɛ̃́ tì timɔ́mmɔnti ĩ́nkɛ̀. 34N yí dɔ́ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ n kpɛ́í, m bɛ́i nyIsɑ̃ɑ̃ kpɛ́í kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ di cootɛ́mu. 35Isɑ̃ɑ̃ do dònnɛ̀ fìtírɛ̀ ndɛ kɛ mìítɛ́, kɛ̀ di yie nkɛ yɑ̃̀nkɛ̀ sɑ́m̀pɔ́ o wenniku miɛkɛ. 36M pĩ́ mmùù tɔ̃mmú dɛumu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Isɑ̃ɑ̃ kɔ̃mu, muù bɛnkú kɛ dò nKuyie nni ntɔ̃nní. 37N cicɛ wèè n tɔ̃nní ò nɑ̀ɑ́mmu n kpɛ́í. Di í kèè o tɑmmɛ̀ diyiè mɑrì, di mɛ nyí ò yɑ̀ diyiè mɑrì. 38O nɑ́ɑǹtì í kɑrì di miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ di í tɑ̃́mɛ̀ ò tɔ̃nní wè. 39Di fɛí ntìì wɑ̃̀ri kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dò ndi bo pɛ́tɛ́ ti miɛkɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, tiì mɛ nni nti tìì nɑ̀ɑ́ n kpɛ́í. 40Di mɛ nyí dɔ́ kɛ́kɔtɛní m borɛ̀ kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu. 41N yí wɑnti bɛnìtìbɛ̀ nni nsɑ̃ntí. 42N di yɛ̃́mu, kɛ̀ di í dɔ́ Kuyie. 43N cicɛ weè n tɔ̃nní bɑ́ di í n cɔutɛ́, kòò tɔù mɔù kɔ̀tɛní nɛ̀ omɑ́ɑ̀ di bo ò cɔutɛ́. 44Di bo yĩ́mɛ kɛ́ntɑ̃́, díndi bɛ̀ɛ̀ wɑnti ditɔbɛ̀ kó yɛsɑ̃ɑ̃, kɛ í wɑnti Kuyie nkuù mɑ́ɑ̀ di sɑ̃ntɛ. 45Di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndo mmíì yóó di sɛi nKuyie mborɛ̀, Mɔyiisi di yie nwèe kpɛti weè yóó di sɛi. 46Kɛ̀ di mɛ̀nkɛ do nyiemmu Mɔyiisi kpɛti di nɑ nyiemmu n kpɛti, kɛ yɛ̃́ ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ míì kpɛ́í. 47Di nɛ́ í mɛ nyiemmɛ̀ Mɔyiisi wɑ̃̀ri tì, di bo yĩ́mɛ kɛ́yie n kpɛti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\