JEAN 6

1Kɛ̀ Yesu séntɛ́ Kɑdidee kó mɛniɛ mbɛ̀ tu mɛ̀ Tiberiyɑti mɛ kó diyɑ́ɑ̀. 2Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u nhò tũ̀ mbɛ̀ yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í kòò miɛkùnko bɛmuɔmbɛ 3kɛ̀ Yesu dekɛ ditɑ̃rì kɛ́nkɑri nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀. 4Kɛ sɔ̃́ nSifubɛ kó dibɑnni bɛ̀ tu dì diyentɛ́bɑnni kɛ̀ dì duunní. 5Kɛ̀ Yesu yɑ̀ ditĩ̀nnì kɛ̀ dì kɔ̀riní o borɛ̀ kòo bekɛ Fidipu kɛ dɔ̀: Ti bo dontɛ́ dɛ mudiì kɛ̀ ditĩ̀nnì dii ndi? 6Ò do yɛ̃́mu ò yóó dɔɔ̀mɛ̀ kɛ nɛ́ bekɛ Fidipu kɛ bo yɑ̀ ò bo tɛ̃́nnɛ́ tì. 7Kɛ̀ Fidipuu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ ti dontɛ́nɛ̀ dibenni tɔ̃mmú díítí pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀, dɛ̀ bɑ́ nsɑ̀nnɛ̀ bɑ́ wè ò bo pɛ́tɛ́mɛ̀ tɛwɛ́titɛ̀. 8Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ kóò mɔù Ãntidee, Simɔɔ Piɛri nɑntɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 9Dɛdɑpùmbirɛ mɑrɛ̀ mɔ̀kɛ diɛ mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀nùmmù nɛ̀ siyĩĩ sìdɛ́sì, dɛndɛ nɛ́ bo dɔɔ̀ bɑ kunitisṹkù kuu? 10Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Duɔ́nnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri. Kɛ sɔ̃́ ntimútì dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑroo ti ĩ́nkɛ̀, bɛ̀ do bo mbo sikɔupísìnùmmù (5000). 11Kɛ̀ Yesu cɔutɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ́ bɛ̀ totí nɛ̀ siyĩĩ bɛ̀ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí. 12Bɛ̀ di dìì mɔ̀nnì kɛ́nsɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Tíínnɛ̀ yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́, kɛ̀ dìmɑrì bɑ́ɑ́ feti. 13Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ tìí nkɛ̀ yɛ̀ɛ píɛ yɛmɔ́mmùyɑ́kɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀. 14Kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Yesu dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ kɛ dɔ̀: Onìtì yie mmɛ̀nkɛ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe, kù yɛ̃ nwèè kɔ̀riní. 15Kɛ̀ Yesu nsɔ̃́ mbɛ̀ dɔ́ kóò pĩ ntikpɑ̀tì nɛ̀ muwɛ̃rímú, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dekɛ ditɑ̃rì o mɑ́ɑ̀ borɛ̀. 16Kuyuoku mɔ̀nnì kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ kɔtɛ mɛniɛ mborɛ̀, 17kɛ́dekɛ kudɑbɛkù kɛ́nsenti Kɑpɛnnɑummu bíɛ́kɛ̀, kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ bììtɛ kɛ̀ Yesu mu nyí wɛ̃̀tɛní bɛ borɛ̀. 18Kɛ̀ kuyɑɑkperikú mɑkùu ítɛ́ kɛ́nfuuti kɛ íinko yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀. 19Dɛ̀ do bo nsɔ̃́ mbɛ̀ tùɔ̀kɛ cìdòmɛ́tìrìbɛ̀ bɛ̀nùmmù yoo bɛ̀kuɔ̀, kɛ́yɑ̀ Yesu kòò kéróo mɛniɛ nyĩ́nkɛ̀ kɛ bɛ̀ tɔ́ɔ́ntoo kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ. 20Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí nwe! Kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ di pĩ́. 21Kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ kóò tùótɛ́nɛ̀ kudɑbɛkù kɛ́yɑ̀ bɛ̀ pɑ̃̀nkɛ tùɔ̀kɛmɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ri kɛ̀. 22Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ mɛniɛ nyɑ́ɑ̀ bɛ̀ wee ìtɛ́ dɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dentɛní kudɑbɛkù wee dɛ̀ bomɛ̀ kumɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ kù tɑ kɛ́ítɛ́ bɑ́ ò í nɛí. 23Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ tidɑbɛɛtì mɑtì bonní Tiberiyɑti kɛ́tuɔkɛní Yesu wee sɑ̃ntɛ dɛ̀ Kuyie mpɛ̃́ɛ̃̀ kpɛ́í kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́. 24Bɛnìtìbɛ̀ bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ dò nYesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀ í dɛ̀ kpɑɑ́ kɛ́tɑ dɛ kó tidɑbɛɛtì kɛ́kɔtɛ Kɑpɛnnɑummu o wɑmmù. 25Bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Yesu kóo bekɛ kɛ dɔ̀: Okótì, ɑ tùɔ̀kɛní diɛ ɔ̃̀mmɔ̀nnì? 26Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mɔ́mmuɔ nwe, di n wɑnti kɛ nɑɑti kɛ yɛ̃́ di wee cɑ̀ɑ́kɛ́mɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀, dɛ̀ í tú di yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n dɔɔri dɛ̀. 27Di bɑ́ mpĩ́ mmutɔ̃mmú mudiì mùù yóó cɑkɛ mu kpɛ́í, mpĩ́nnɛ̀ mùù í yóó cɑkɛ mu kpɛ́í, mùù yóó di duɔ́ mmufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. Onìtìbirɛ dɔ́ kɛ́ mu ndi duɔ́ nkɛ yɛ̃́ o cicɛ Kuyie nhò cɑ̀nnɛmɛ̀ koò duɔ́ mmuwɛ̃rímú. 28Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Ti dò nkɛ́dɔɔ̀ bɑ kɛ pĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú? 29Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nkó mutɔ̃mmú tú di bo ntɑ̃́mɛ̀ kù tɔ̃nní wè. 30Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: A bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ ɔ̃̀nti diɛtì kɛ̀ ti yɑ̀ kɛ nɛ́ ntɑ̃́, ɑ bo nɑ kɛ́dɔɔ̀ ɔ̃̀mmu tɔ̃mmú! 31Ti yɛmbɛ̀ do dimu mɑ́nnì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Kù bɛ̀ duɔ́ nkɛĩ́nkɛ̀ kó mudiì kɛ̀ bɛ̀ di. 32Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, dɛ̀ í tú Mɔyiisi weè di duɔ́ kɛĩ́nkɛ̀ kó mudiì, n cicɛ weè di duɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó mudiì mɔ́mmɔmmu. 33Kuyie nduɔ̀ mùù diì tú wèè cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ duɔ̀ mmufòmmu kutenkù. 34Dɛ mɔ̀nnì kɛ bɛ dɔ̀: Okótì, ńti duɔ̀ ndɛ kó mudiì sɑ̃́ɑ̃̀. 35Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Míì tú mudiì mùù duɔ̀ mmufòmmu, wèè kɔ̀tɛní m borɛ̀ dikònnì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò pĩ, wèè n tɑ̃́ sinɛ́yɛ̃ĩ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ ò pĩ. 36M mɛ̀ nti ndi nɑ̀kɛ́: Di n yɑ̀mu, di mɛ nyí tɑ̃́. 37N cicɛ n duɔ́ mbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ kɔ̀rinímu m borɛ̀, m mɛ nyí yóó yetɛ òmɔù! 38Kɛ yɛ̃́ n cùtɛ́nímɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɛ bo dɔɔ̀ wèè n tɔ̃nní ò dɔ́mɛ̀ mmɛ, dɛ̀ í tú m mɔ́mmuɔ n dɔ́mɛ̀. 39Wèè n tɔ̃nní ò í dɔ́ n fétìnnɛ ò n duɔ́ mbɛ̀ kóò mɔù, ò dɔ́ n duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́mu diyiè sɔnni yiè. 40N cicɛ dɔ́ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yɑ̀ dɛbirɛ kɛ dɛ̀ tɑ̃́ bɛ̀ mmɔkɛmu mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́ diyiè sɔnni yiè. 41Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Sifubɛ Yesu yĩ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhò tú mudiì mùù cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀. 42Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Sosɛfu kó dɛbirɛ ndɛ, kɛ̀ ti yɛ̃́ o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃, ò bo yĩ́mɛ kɛ́nɑ kɛ dɔ̀ o cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀. 43Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Bɑ́ nhũntínɛ̀ dimɑ́ɑ̀. 44N cicɛ wèè n tɔ̃nní, kòò í yũ̀ɔ̃́nní òmɔù, ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kɔtɛní m borɛ̀, kɛ̀ n duɔ́ nkòo yɑ̃́ntɛ́ diyiè sɔnni yiè. 45Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ pɑ́tɛ miɛkɛ tì wɑ̃̀ri kɛ tú Kuyie mbo bɛ̀ duɔ́ nyitié. Wèè kèè Cicɛ tié nkɛ ì yie nweè kɔ̀riní m borɛ̀. 46Dɛ̀ í tú n yɛ̃ nhòmɔù yɑ̀ Cicɛ Kuyie, wèè ìtɛ́ní Cicɛ Kuyie mborɛ̀ weè kù yɑ̀. 47N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, wèè n tɑ̃́ ò mɔ̀kɛmu mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 48Míì tú mudiì mùù duɔ̀ mmufòmmu. 49Di yɛmbɛ̀ do dimu mɑ́nnì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ ku. 50Mudiì mùù cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ muù tú muu, wèè mù di ò bɑ́ɑ́ kú. 51Míì tú mudiì mùù cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ duɔ̀ mmufòmmu. Kɛ̀ wèè di dɛ kó mudiì ò yó nfòùmu sɑ̃́ɑ̃̀. N yóó pɑ̃ mùù diì tú n kɔ̃̀ntì, n yóó mu mpɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nfòù. 52Ò bɛ́i mmɛmmɛ, kɛ̀ Sifubɛ ńnɛì bɛmɑ́ɑ̀ mɛdiɛ̀ nkɛ tú: Ò bo yĩ́mɛ kɛ ti duɔ́ nho kɔ̃̀ntì kɛ̀ ti cɑ́ɑ́kɛ́. 53Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, kɛ̀ di í cɑ̀ɑ́kɛ́ Onìtìbirɛ kɔ̃̀ntì kɛ yɑ̃̀ dɛ yĩ̀ĩ̀ ndi bɑ́ mmɔkɛ mufòmmu. 54Wèè cɑ̀ɑ́ n kɔ̃̀ntì kɛ yɔ̃ n yĩ̀ĩ̀ weè mɔ̀kɛ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ̀ n yóó duɔ́ nkòo yɑ̃́ntɛ́ diyiè sɔnni yiè. 55Kɛ yɛ̃́ n kɔ̃̀ntì tiì túmɛ̀ mudiì mɔ́mmɔmmu, kɛ̀ n yĩ̀ĩ̀ ntú mɛniɛ mmɔ́mmɔmmɛ. 56Wèè cɑ̀ɑ́ n kɔ̃̀ntì kɛ yɔ̃̀ n yĩ̀ĩ̀ weè n tɑunɛ̀, kɛ̀ nh ò tɑunɛ̀. 57N cicɛ wèè n tɔ̃nní ò fòùmu sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ te kɛ̀ n fòù. Mɛɛ̀ botí nku wèè cɑ̀ɑ́ n kɔ̃̀ntì m bo ntemɛ̀ kòò nfòù. 58Míì tú mudiì mùù cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀, mù í wɛ̃ńnɛ̀ di yɛmbɛ̀ do di mù kɛ́kú. Wèè bo di dɛ kó mudiì ò bo nfòù sɑ̃́ɑ̃̀. 59Kɑpɛnnɑummu kó kutííntouku miɛkɛ nkɛ Yesu do nɑ̀kɛ́mɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì. 60Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì Yesu bɛ́immɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ sṹkùbɛ̀ dɔ̀: Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì yóumu, we mbo nɑ kɛ́ tì yie. 61Kɛ̀ Yesu bɑntɛ́ tì kɔkɛ́nɛ̀mɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Tì di kɔkɛ́nɛ̀mɑɑ̀? 62Dɛ̀ nɛ́ bo ndi dòmmɛ di bo yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Onìtìbirɛ deètì ò do bo kɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì? 63Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù muù duɔ̀ mmufòmmu, tikɔ̃̀ntì í dɔɔri dɛ̀mɑrɛ̀, tinɑ́ɑǹtì n di nɑ̀kɛ́ tì tú Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mmu kɛ fòù. 64Bɛ̀mɑbɛ̀ di miɛkɛ mɛ nyí tì tɑ̃́. Yesu do yɛ̃́mu nɛ̀ dimɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ í ò tɑ̃́, nɛ̀ wèè yóó ò fìtɛ́. 65Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n di nɑ̀kɛ́ kɛ tú òmɔù í yóó nɑ kɛ́kɔtɛní m borɛ̀ kɛ̀ n Cicɛ í ò yũ̀ɔ̃́nní. 66Dɛ mɔ̀nnì kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ɛ ò yóu bɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nhò nɛínɛ̀. 67Kɛ̀ Yesu bekɛ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛdɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi í dɔ́ kɛ́ítɑ́ɑ̀? 68Kɛ̀ Simɔɔ Piɛrii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nkɛ̀ ti dɑ yóu ti bo kɔtɛ we mborɛ̀? Fɔ̃́ɔ̃̀ mɔ̀kɛ tinɑ́ɑǹtì tìì duɔ̀ mmufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 69Ti tɑ̃́mu kɛ bɑntɛ́ kɛ dò nhɑ tú wèè kpɑ mɛyɛi, Kuyie ntɔ̃nní wè. 70Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Míì di tɑ̃ɑ̃tɛ́ dimɔu tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, nɛ̀ mɛmmɛ di miɛkɛ kòò mɔù tu dibɔɔ̀. 71Ò do nɑ́ɑ́ Sudɑɑsi Simɔɔ Isikɑdiyoti kó dɛbirɛ kpɛ́í nkɛ, o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kóò mɔù wèè yóó ò fìtɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\