JEAN 7

1Dɛ kó difɔ̃ǹkúò kɛ̀ Yesu ńceǹtì Kɑdidee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, ò í nyie nkɛ kɔ̀tɛ Sudee, kɛ yɛ̃́ Sifubɛ do wɑntimɛ̀ kɛ bo ò kùɔ. 2Kɛ sɔ̃́ nSifubɛ kó dibɑnni bɛ̀ tú dì titouti kpɛri dì tɔ̀ɔ́nní. 3Kòo nɛí ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ Sudee kɑ̀ɑ tɑncɔ́ùmbɛ̀ múnkɛɛ yɑ̀ ɑ dɔɔri dɛ̀. 4Wèè dɔ́ bɛ̀ɛ ò yĩ́ɛ̃́tɛ́ ò ɔ̃ɔ̃ í ndɔɔri dɛ̀mɑrɛ̀ disɔ̀rì, bɛnkɛ ɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɑ yɑ̀. 5(Yesu nɛí múnkɛ do í ò tɑ̃́.) 6Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M mɔ̀nnì mu nyí tùɔ̀kɛ, díndi borɛ̀ yɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu tú yɛsɑ̀ɑ̀yɛ̀ nyɛ. 7Kutenkù kɔbɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ ndi níí, bɛ̀ nìímmu mí, kɛ yɛ̃́ m bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ tú bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ í wenni. 8Kɔtɛnɛ̀ dibɑnni, mí m mu nyí kɔri, m mɔ̀nnì mu nyí tùɔ̀kɛ. 9Ò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ mɛmmɛ kɛ́deè kɛ́nkpɑɑ́ Kɑdidee. 10Kòo nɛíi kɔtɛ dibɑnni kòò múnkɛɛ kɔtɛ, ò mɛ nyí nyie nkɛ́nfeí. 11Kɛ̀ Sifubɛ nhò wɑɑ̀ ndibɑnni miɛkɛ kɛ tú: Yé ò borɛ̀? 12Kɛ̀ bɛ̀ ńnɛì o kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ tu onitisɑ̀ɑ̀wè nwe, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu ò sountɛ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ. 13Bɑ́ òmɔù í nnɑ́ɑ́ nho kpɛ́í kɛ̀ dɛ̀ feí, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do démɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀. 14Kɛ̀ dibɑnni kó yɛwee totɛ́ yɛ cuokɛ̀, kɛ̀ Yesu tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nduɔ̀ nyitié mbɛnìtìbɛ̀. 15Kɛ̀ dɛ̀ɛ di Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ò yĩ́mɛ kɛ yɛ̃́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì miɛ mbotí ò mɛ nyí tì bɛbíí? 16Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ ntì í tú n kpɛti, wèè n tɔ̃nní weè tì te. 17Wèè dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ Kuyie ndɔ́ dɛ̀, ò yóó bɑntɛ́mu kɛ́nsɑ̀ kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ ntì tú Kuyie nkpɛti yoo m mɔ́mmuɔ n kpɛti. 18Wèè nɑ̀ɑ́ nhomɑ́ɑ̀ kpɛti ò wɑnti o kó disɑ̃nni ndi, kɛ̀ wèè wɑɑ̀ nwèè ò tɔ̃nní o kó disɑ̃nni ò í nɑ́ɑ́ ntìmɑtì tìì tu siyɑ́ɑ̀bìsí. 19Mɔyiisi di nɑ̀kɛ́mu Kuyie ntɑnnɔ̀, di kóo mɔù mɛ nyí yɛ̀ tũ̀, dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di dɔ́ kɛ́ n kuɔ? 20Kɛ̀ ditĩ̀nnìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dibɔɔ̀ diì dɑ tɑ, we ndɔ́ kɛ dɑ kuɔ? 21Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: M pĩ mmutɔ̃mmú mùmɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ dɛ̀ di di. 22Mɔyiisi weè duɔ́ mucɑ̃mmù kó ikuɔ́, dɛ̀ mɛ nyí tú weè ketɛ́ mucɑ̃mmù, mù bonɛ̀ní di yɛmbɛ̀ borɛ̀ ndɛ, nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ di yie nkɛ ɔ̃ɔ̃ cɑ̃ntɛ́ onìtì bɑ́ tɛom̀pùtɛ̀ yiè. 23Kɛ̀ di yie mMɔyiisi dɔú ndìì nùù kɛ ɔ̃ɔ̃ cɑ̃ntɛ́ dɛbirɛ bɑ́ tɛom̀pùtɛ̀ yiè, bɑ nkpɛ́í nnɛ́ te kɛ̀ di miɛkɛ m pɛ́ì m miɛkùnnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhonìtì tɛom̀pùtɛ̀ yiè? 24Di bɑ́ɑ́ mbekùnɛ̀ mɛbɑtimɛ̀, dí mbekù kɛ tũ ntimɔ́mmɔnti. 25Kɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ mɑbɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Dɛ̀ í dò mbɛ̀ wɑnti wèè nìtì nwe kɛ bo ò kùɔɑ̀? 26Ntɛ we kɛ nɑ́ɑ́ mbɑ́ ò í sɔri kɛ̀ bɛ̀ ò wúónko. Bɛkótíbɛ̀ sɑ̀ɑ̀ bo mbɑntɛ́mu kɛ do nhò tú Kirisɑ̀ɑ̀? 27Ti yɛ̃́mu onìtì yie ǹyɛ̀nní dɛ̀. Kirisi bo tuɔkɛní dìì mɔ̀nnì òmɔù í yó nyɛ̃́ ò bonní dɛ̀. 28Kɛ̀ Yesu ńtiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɛ̃ ndi yɛ̃́ ǹ yɛ̀nní dɛ̀ɑ̀? N yí kɔ̀tɛní nɛ̀ m mɑ́ɑ̀, wèè n tɔ̃nní ò tu timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nwe, di mɛ nyí ò yɛ̃́. 29Mí nh ò yɛ̃́mu kɛ yɛ̃́ m bonímɛ̀ weè borɛ̀ kɛ̀ weè n tɔ̃nní. 30Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ kóò pĩ, òmɔù mɛ nyí nhò kɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ yɛ̃́ o mɔ̀nnì mu ndo í tùɔ̀kɛmɛ̀. 31Kɛ̀ kusṹkùu yie nho kpɛti kɛ́nnɑ́ɑ́ kɛ tú: Kirisi bo tuɔkɛní kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ onìtì yie nkpɛrɑɑ̀? 32Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ keè bɛ̀ ũntí ũntímɛ̀ o kpɛ́í, kɛ nɑ́kɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛnìùbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɑkɛ kɛ́tɔ̃ ntihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì kɛ̀ tì bo ò pĩ. 33Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yó nkpɑɑ́ kɛ di bonɛ̀mu kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ n kò nwèe n tɔ̃nní o borɛ̀. 34Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di n wɑmmú kɛ́mɔ́ntɛ́, kɛ yɛ̃́ di í yóó nɑmɛ̀ kɛ́kɔtɛ m borɛ̀. 35Kɛ̀ Sifubɛ mbékú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ò yóó kɔtɛ kɛ, kɛ̀ ti nɛ́ bɑ́ɑ́ ò yɑ̀? Ò sɑ̀ɑ̀ yóó kɔtɛ kɛ́ntiè Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ bɛ̀mbɛ kɛ bo Kɛrɛkibɛ ciɛɑ̀? 36Ò mɛ mbɛ́i tìì nɑ́ɑǹtì kɛ tú: Ti bo ò wɑmmú kɛ bɑ́ɑ́ ò yɑ̀, kɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́kɔtɛ ò borɛ̀, tì tú bɑ? 37Dibɑnni denni dìì yiè kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nsũ kɛ̀ Yesu cómmú ditĩ̀nnì cuokɛ̀ kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ bo wè, wèe kɔtɛní m borɛ̀ kɛ́yɑ̃̀! 38Wèè yie n kpɛti, mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ duɔ̀ mmufòmmu mɛ̀ bo mpũɔ̃̀ nho miɛkɛ kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀. 39Yesu do nɑ́ɑ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kpɛ́í nkɛ, bɛ̀ɛ̀ ò tɑ̃́ bɛ̀ yóó pɛ́tɛ́ mù. Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mu ndo í kɔ̀tɛní kɛ yɛ̃́ Yesu mu ndo í dèkɛmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀. 40Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: We nnìtì mɛ̀nkɛ tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe. 41Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ ntu Kirisi nwe, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ tu: Kɑdidee nwe Kirisi dò nkɛ́yɛ̀nnímɛ̀ɑ̀? 42Tì í wɑ̃̀ri kɛ tú Kirisi dò nkɛ́yɛ̀nní Dɑfiti kó kufuku miɛkɛ nkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pɛitɛ́ Bɛtideɛmmu Dɑfiti kó dihɛìɑ̀? 43Mɛmmɛ kɛ̀ ditĩ̀nnìi totɛ́ Yesu kpɛ́í. 44Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ ndɔ́ kóò pĩ, òmɔù mɛ nyí nhò kɑ̀ɑ́kɛ́. 45Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi wɛ̃too ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di í ò pĩ̀ńní. 46Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti mu nyí yɑ̀ wèè nɑ́ɑǹtì dònnɛ̀ onìtì yiè nkpɛti. 47Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di múnkɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ di soutɛ́mɑɑ̀? 48Di yɑ̀ kɛ̀ ti kó bɛkótíbɛ̀ kóò mɔù yoo Fɑdisĩɛ̃ mɔù kòò yie nho kpɛtɑɑ̀? 49Bɛ̀ɛ̀ yie nho kpɛti bɛ̀ í yɛ̃́ Mɔyiisi kó ikuɔ́, bɛ̀ tu Kuyie ncɔ̃ɔ̃ bɛ̀mbɛ. 50Kɛ sɔ̃́ Nikodɛmmu Fɑdisĩɛ̃bɛ kóò mɔù wèè do kɔ̀tɛ kɛyènkɛ̀ mɑkɛ̀ kɛ́yɑ̀ Yesu kòò dɛ̀ bo kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: 51Ti kó ikuɔ́ yɛ̃ nti níí bekɛ́nɛ̀mu onìtì kòo nɑ́kɛ́ o kpɛti, kɛ̀ ti bɑntɛ́ ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mù kɛ nɛ́ nɑ kóò kùɔ. 52Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: A múnkɛ tú Kɑdidee kou nweɑ̀? Wéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nKuyie nnɑ́ɑǹtì kɑ̀ɑ bo yɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù mu nyí yɛ̀nnímɛ̀ Kɑdidee. [ 53Mɛm̀mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ kɛ́kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\