SONAASI 2

1Bɛ̀ dootóo mɛmmɛ Sonɑɑsi kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ tɛyĩndiɛtɛ̀ɛ ò mɑɑ́nko. Kòò dɔ̀ iyie nyìtɑ̃ɑ̃ti, dɛyènnɛ̀ dɛ̀tɑ̃ɑ̃ti tɛyĩǹtɛ̀ miɛkɛ. 2Kɛ̀ Sonɑɑsi mbɑ́ɑ́ nho Yiɛ̀ nKuyie nkɛ tú: 3Dɛ̀ m pɑ̀kɛ́mu n Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ n dɑ kuɔ́nnɛ̀ kɑ̀ɑ n dɛɛtɛ́! N do bo kudɔnkù nku kɛ dɑ yu, kɑ̀ɑ kèè n tɑmmɛ̀. 4A do n dootóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì fũ̀ɔ̃̀ ndi dɛcũmpurɛ, kɛ̀ mɛniɛ nni ndɑ̀tínnɛ́, kɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ nni mpuotì. 5N yɛ̀mmɛ̀ do dò nhɑ n dootóomu, bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ n do yɛ̃́mu kɛ dò m bo wɛ̃tɛ kɛ́yɑ̀ ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀. 6N do dìumu kɛ́fiu, n do tɑ tɛbintuotɛ̀ ntɛ, kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó tipèntì nni kɔti. 7N do cùtɛ́ dɛ fũ̀ɔ̃̀ ndi kɛ́tɑ kudɔnkù sɑ̃́ɑ̃̀. N Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ n dɛɛtɛ́ kɛ n dènnɛní kudɔnkù! 8N do fìumu kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ɛ cuonní ɑ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ nní ndɑ bɑ́ɑ́ nkɛ tú m bɑ́ɑmmìi tuɔkoo ɑ cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ. 9Bɛbɔɔféúbɛ̀ pɑ̀ɑ̀mu Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀. 10Mí m bo dɑ fíé iwũɔ̃, kɛ́ndiè nkɛ dɑ sɑ̃ntí, kɛ dɔɔri m bɛ́i ntì, Kuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ dɛɛrí. 11Kɛ̀ Kuyie nduɔ́ nkɛ̀ tɛyĩ̀ntɛ̀ɛ tĩ́ṹtóo Sonɑɑsi dikonnɛ́bɛ̀nnì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\