SOSUWEE 1

1Mɔyiisi ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì do ku, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ o kóo tɔ̃ntì Nunni birɛ Sosuwee kɛ dɔ̀: 2Mɔyiisi n kóo tɔ̃ntì kumu, ítɛ́ nɛ̀ n nìtìbɛ̀ kɛ̀ di séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́tɑ dihɛì n duɔ́ ndì Isidɑyɛɛribɛ. 3Di nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bo nɑ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ n kɛ̀ ndi duɔ́mmu, kɛ́ndònnɛ̀ n tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 4Di kó kɛtenkɛ̀ yóó ketɛ́ dikpɑ́ɑ̀ mɑ̀nku nku kɛ́túótɛ́nɛ̀ ditɑ̃rì Dimɑɑ, kɛ́dítɛ́ kukó ndiɛkù Efɑdɑti Itiibɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì diɛwè Mɛditedɑndee diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 5Òmɔù í yóó dɑ dɑ́ɑ́tí ɑ fòmmu mumɔu, n yó ndɑ bonɛ̀mu n do bonɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Mɔyiisi. N yí yóó dɑ bútínnɛ́, n yí yóó dɑ dootóo. 6Cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́ nkɛ́yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì, fɔ̃́ɔ̃̀ yóó tɑnnɛ́ bɛ nnìtìbɛ̀ dihɛì n do yɛ̃ n yóó duɔ́ ndì bɛ yɛmbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tiekɛ. 7Fɔ̃́ ncɛ̃́nkɛɛ cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́, nkɛ́ntũ n kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi dɑ duɔ́ nyìì kuɔ́, ɑ bɑ́ɑ́ wɛ̃ɛ̃tɛ ɑ bɑkù cɑ̃̀nku yoo kuyoú. Mɛm̀mɛ ɑ tɔ̃mmú mumɔu bo nkérímɛ̀ dɛ ììkɛ̀. 8Ikuɔ́ pɑ́tíri dii mbɑ́ɑ́ dɛ́tɛ́nɛ̀ ɑ nùù, ɑ́ ndì kɑ̀ɑ̀ kuyie nnɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ tũ ntì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀. Mɛm̀mɛ ɑ tɔ̃mmú mumɔu bo nkérímɛ̀ dɛ ììkɛ̀ kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ nyíé. 9N dɑ nɑ̀kɛ́mu kɛ tú cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́ nkɛ́yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì, ɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù kɑ̀ɑ kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò. Mí nhɑ Yiɛ̀ nKuyie n yó ndɑ bonɛ̀mu ɑ tɔ̃mmú mumɔu miɛkɛ. 10Kɛ̀ Sosuwee nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: 11Cennɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí, kɛ́wɑɑ́ ntidiitì. Yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ di yóó séntɛ́mu Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́tɑ dihɛì di Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́ ndì. 12Kɛ̀ Sosuwee nɑ́kɛ́ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ dikéè kɛ dɔ̀: 13Dentɛnɛ̀ní ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi do di nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Di Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́mmu di kó kɛtenkɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ di ompùnnɛ. 14Di pobɛ̀ nɛ̀ di bí dɛ yó nkpɑɑ́ diɛ ndɛ Mɔyiisi di duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀, kɛ̀ dí bɑ́ɑ́tí kɛ́nɛinɛ̀ di tebìí kɛ̀ dí séntɛ́ kukó nkɛ̀ dí bɛ̀ teennɛ̀ dikpɑ̀nnì, 15kɛ́mbɑɑ̀nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbo bɛ̀ duɔ́mmɛ̀ bɛ kó kɛtenkɛ̀ kù di duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ botí di kɔkɛ, kɛ́deè kɛ̀ dí wɛ̃tɛní kɛ́kɑri di kɔkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi do di duɔ́ nkɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 16Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti yiémmu ɑ ti nɑ̀kɛ́ tì timɔu, kɑ̀ɑ yĩ tí kɔtɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ tí kɔtɛ. 17Ti yó nyiemmu ɑ kpɛti ti do yíé mmɛ̀ɛ̀ botí Mɔyiisi kpɛti ti Yiɛ̀ nKuyie nní ndɑ bonɛ̀ kù do bonɛ̀mɛ̀ Mɔyiisi. 18Kòò mɔù yetɛ ɑ kpɛti bɛ̀ɛ ò kùɔ. Cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́ nkɛ́yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\