SOSUWEE 11

1Kɛ̀ Yɑbinni Asɔɔ kpɑ̀ɑ̀tìi keè Sosuwee nɑmɛ̀ yɛhɛkɛ̀ kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Yobɑbu Mɑtɔ̃ɔ̃ kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Simmudonni kou nɛ̀ Akisɑfi kou, 2kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑ tɑ̃rɛ̀ fíè nkó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kubɑkù yoú kɔbɛ nɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ biriku kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ̀kɛ́nɛ̀ Kinnɑdoti kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ sokɛ́ ditɑ̃rì nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì dɛ cuokɛ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dɔɔ kó kutempɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 3Kòo tɑunnɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Efiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Edimɔɔ tɑ̃rì pɛɛ́mmɛ̀ Misipɑɑ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ɑ́tí nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́nsũ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ mɑ̀nnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kó mubirímú nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ pɛ́u nɛ̀ sinɑɑsɛ̃ĩ́. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ́bɑ́tɛ́ Mɛdommu sibií borɛ̀ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ. 6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ bɛ̀ yɔ̀tɛ, dɛ̀ nɑɑ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ nkɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kúmu bɛmɔu Isidɑyɛɛribɛ ììkɛ̀. Kɑ̀ɑ kékɛ́ bɛ sɛ̃ĩ́ duɔti kɛ́cɔ́u mbɛ nɑɑsɛ̃ĩ́. 7Sosuwee nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ do kɛ́ bɛ̀ dɛ̀ɛ́tɛ́ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ mMɛdommu sibií borɛ̀. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛ̀ nɑ kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dihɛì bɛ̀ tu dì Sidonni diɛwè, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Misidefɔti Misifɔɔ Mɑyimmu diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Misipee biriku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu bɛ̀ í nsùɔ́ nhòmɔù. 9Kɛ̀ Sosuwee dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì kɛ́kékɛ́ bɛ sɛ̃ĩ́ duɔti kɛ́cɔ́u mbɛ nɑɑsɛ̃ĩ́. 10Kɛ̀ Sosuwee nwɛ̃tiní kɛ́pi Asɔɔ ɛì kɛ́kuɔ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Asɔɔ do tú kubɑkù yoú kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó dihɛì diɛrì ndi. 11Kòo kuɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ weí, ò í nsùɔ́ nhòmɔù, kɛ́cɔ́u ndihɛì. 12Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wɛ̃nnɛ́, kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ Mɔyiisi ti Yiɛ̀ nKuyie tɔ̃ntì do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀. 13Isidɑyɛɛribɛ do í cɔ́u nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó dihɛì mɑrì, Asɔɔ mɑ́ɑ̀ ndi Sosuwe do cɔ́ummɛ̀. 14Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ kuɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ í nsùɔ́ nhòmɔù, kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ dɛmɔu nɛ̀ bɛ wũɔ̃. 15Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi ò do ti nnɑ̀kɛ́ Sosuwee kɛ̀ Sosuwee tì dɔ̀ɔ̀ timɔu ò í nsùɔ́ ntìmɑtì. 16Mɛmmɛ Sosuwee nɑmɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu: Yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kpɛyɛ Nɛkɛfu kpɛyɛ nɛ̀ Kosɛnni kpɛyɛ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ Adɑbɑɑ biriku kpɛyɛ nɛ̀ Sefedɑɑ, nɛ̀ kubɑkù yoú kó yɛtɑ̃rɛ̀ nɛ̀ dɛ kó kubiriku kpɛyɛ. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo ditɑ̃rì dìì í ɑ̃ timútì, kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ Seii, kɛ́tuɔkɛ Bɑdikɑɑdi kubiriku, Dimɑɑ nɛ̀ Edimɔɔ tɑ̃rì, kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu pɑ́íí. 18Sosuwee do dokɛ́nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛmu. 19Bɛ̀mɑbɛ̀ do í ò tɑunnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Efiibɛ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ kuɔ yɛhɛkɛ̀ sɔnyɛ kɔbɛ bɛmɔu, kɛ́tiekɛ bɛ ɛkɛ̀. 20Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do kpénkùnnɛ bɛ to, kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dikpɑ̀nnì. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mbɛ̀ kɔ̀ù. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do tì nɑ̀kɛ́ ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi. 21Dɛ kó dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀ kɛ̀ Sosuwee dokɛ́nɛ̀ Anɑkiibɛ bɛ̀ɛ̀ do bo yɛtɑ̃rɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ Ebunɔɔ nɛ̀ Debii nɛ̀ Anɑbu nɛ̀ Sudɑɑ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó yɛtɑ̃rɛ̀ yɛmɔu kɔbɛ kɛ́kuɔ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀, kɛ́puɔ mbɛ ɛkɛ̀ pɑ́í pɑ́í. 22Anɑkiibɛ tɛ̃́nkɛ í nkpɑɑ́ Isidɑyɛɛribɛ ɛì, bɛ̀ do kpɑɑ́ bo Kɑsɑɑ nwe nɛ̀ Kɑti nɛ̀ Asidɔti. 23Kɛ̀ Sosuwee tiekɛ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi, kɛ̀ Sosuwee kɛ̀ totí bɛ botí dòmmɛ̀, kɛ̀ dikpɑ̀nnìi deè kɛ̀ dɛ̀ɛ bonkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\