SOSUWEE 12

1Ntɛ Isidɑyɛɛribɛ do nɑ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ́tiekɛ bɛ ɛkɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́túótɛ́ kukó nhAdinɔ nkɛ́tuɔkɛnɛ̀ Ɛdimɔɔ tɑ̃rì nɛ̀ Adɑbɑ biriku. 2Oketiwè tu Sionni Amɔriibɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì wèè do bo Ɛsibonni kɛ te Adowɛɛ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Adinɔ biriku kó dikéè nɛ̀ Kɑdɑɑdi kó dikéè kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukó nSɑbɔki nɛ̀ Amɔniibɛ bɛ mɑ̀nku. 3Weè do te nɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ biriku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ Sennɛsɑdɛti kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ́tuɔkɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mukɔ́kúɔ́ nkou, Bɛti-Yesimɔti tɑkɛ́, nɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku Pisikɑɑ tɑ̃rì kó yɛhɛkɛ̀. 4Odɛ́rì do tú: Ɔku Dɛfɑiibɛ botí kóò sɔnwe, wèè do bɑ̀tɛ́ Bɑsɑ̃ɑ̃, kɛ ɑ̃ Asetɑdoti nɛ̀ Etedeii. 5Weè do bɑkɛ́ Ɛdimɔɔ tɑ̃rì, kɛ bɑkɛ́ Sɑdikɑɑ nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ omɔu, kɛ́tuɔkɛ Kesuriibɛ nɛ̀ Mɑkɑtiibɛ bɛ mɑ̀nku, nɛ̀ Kɑdɑɑdi kó dikéè kɛ́tuɔkɛ Sionni Ɛsibonni kpɑ̀ɑ̀tì mɑ̀nku. 6Mɔyiisi ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ do nɑmu dɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ̀ Mɔyiisii duɔ́ ndɛ kó kɛtenkɛ̀ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ nɛ̀ Mɑnɑnsee botí kɔbɛ kó dikéè. 7Sosuwee nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ do te Bɑdikɑɑdi nɛ̀ Dimɑɑ kó kubiriku kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ditɑ̃rì dìì í ɑ̃ timútì kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ Seii diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Kɛ̀ Sosuwee totí dɛ kó kɛtenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ botí dòmmɛ̀. 8Dɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛɛ̀ do tú yɛtɑ̃rɛ̀ kó kutempɛ̃ nnɛ̀ kubiriku nɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ kó kubiriku nɛ̀ ditɑ̃rì pɛ̃ri nɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ bíɛ́kɛ̀ kpɛri nɛ̀ Nɛkɛfu kpɛri. Itiibɛ, nɛ̀ Amɔriibɛ, Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ Pedisiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ, bɛɛ̀ do te dɛ kó yɛhɛkɛ̀. 9Ntɛ Sosuwee nɑ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ yètɛ̀: Sedikoo kou nɛ̀ Aii kou dìì tɔ́kɛ́nɛ̀ Betɛɛdi, 10nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kou nɛ̀ Ebunɔɔ kou 11nɛ̀ Yɑdimuti kou nɛ̀ Dɑkiisi kou 12nɛ̀ Ekunɔɔ kou nɛ̀ Kesɛɛ kou 13nɛ̀ Debii kou nɛ̀ Kedɛɛ kou 14nɛ̀ Ɔdimɑɑ kou nɛ̀ Adɑdi kou 15nɛ̀ Dibunɑɑ kou nɛ̀ Adudɑmmu kou 16nɛ̀ Mɑkedɑɑ kou nɛ̀ Betɛɛdi kou 17nɛ̀ Tɑpuɑ kou nɛ̀ Efɛɛ kou 18nɛ̀ Afɛki kou nɛ̀ Sɑnɔɔ kou 19nɛ̀ Mɑnɔɔ nɛ̀ Asɔɔ 20nɛ̀ Simminɔɔ Mɛnɔɔ kou nɛ̀ Akisɑfi kou 21nɛ̀ Tɑnɑki kou nɛ̀ Mɛkidoo kou 22nɛ̀ Kedɛsi kou nɛ̀ Yokindeɑmmu kou nɛ̀ Kɑdimɛɛdi kou 23nɛ̀ Dɔɔ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́ kou nɛ̀ Koimmu dìì bo Kidikɑɑdi kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. 24Nɛ̀ Tidisɑɑ kou. Bɛmɔu bɛ̀ bo bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ òmɑ́ɑ̀ ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\