SOSUWEE 16

1Bɛ̀ do tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ Sosɛfu yɑɑ̀bí kɛ mɑ̀nku do tú: Suditɛ̃ɛ̃ kubɑkù cɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ Sedikoo tɑkɛ́ mɛniɛ nyiɛ̀ní dɛ̀ kɛ tɑɑ̀ dihɛì kɛ̀ kumɑ̀nkuu pɛ̃ɛ̃tɛ́ Sedikoo kɛ́tɑ dikpɑ́ɑ̀ Betɛɛdi tɑ̃rì tempɛ̃, 2kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́nwetí Duusi, kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Atɑdoti, Adikiibɛ ciɛ, 3kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́cútɛ́ dɛ ììkɛ̀ Yɑfedetiibɛ ciɛ, kɛ́sĩ́nnɛ́ Bɛti-Onɔɔ nɛ̀ Kesɛɛ, kɛ́kɑ̃́ɑ̃́ mMɛditedɑndee. 4Sosɛfu yɑɑ̀bí Mɑnɑnsee nɛ̀ Efɑdɑimmu bɛ kó kɛtenkɛ̀ nkɛ. 5Efɑdɑimmu botí kɔbɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku tú: Atɑdoti-Adɑɑ kubɑkù cɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́tuɔkɛ Bɛti-Onɔɔ yuu. 6Kuù pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ tùɔ̀kɛ Mɛditedɑndee kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀, kɛ yɛ̀ Mikimbetɑɑ tɑkɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ wetínnɛ́ Tɑɑnɑti-Sidoo kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ kɔ̀tɛ Yɑnɑndoɑ, 7Kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ kɔ̀tɛ Atɑdoti nɛ̀ Nɑɑdɑ, kɛ yɛ̀ Sedikoo kɛ tùɔ̀kɛ Suditɛ̃ɛ̃. 8Kuù ìtɛ́ Mikimbetɑɑ ììkɛ̀ Tɑpuɑ, kɛ tùɔ̀kɛ Kɑnɑ kó kukó nkɛ tɑ Mɛditedɑndee. Efɑdɑimmu botí kɔbɛ tenkɛ̀ nkɛ. 9Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ yìɛ́ yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì bo Mɑnɑnsee botí kɔbɛ tenkɛ̀ miɛkɛ. Yɛ mɑ̀nku do dìtɛ́ kukó nku kɛ̀ kumɑ̀nku tɛkù ntú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee kou. 10Bɛ̀ í mbɛ̀ti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Kesɛɛ, Efɑdɑimmu botí kɔbɛ cuokɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní, kɛ pĩ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\