SOSUWEE 17

1Bɛ̀ do duɔ́mmu Mɑnɑnsee Sosɛfu kóo po kɔbɛ bɛ kó kɛtenkɛ̀. Bɛ̀ do niitɛ́ kɛ́duɔ́mmu Mɑkii okpɑ̀rìteu, Mɑnɑnsee kóo po Kɑdɑɑdi cicɛ. Bɛ̀ do bɛ̀ duɔ́ nKɑdɑɑdi nwe nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃, Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 2Bɛ̀ do duɔ́mmu Mɑnɑnsee botí kɔbɛ tɔbɛ̀ bɛ kó kɛtenkɛ̀. Bɛɛ̀ do tú Abiesɛɛ nɛ̀ Edɛki nɛ̀ Dɑsiidiyɛɛdi nɛ̀ Sisɛmmu nɛ̀ Efɛɛ nɛ̀ Semidɑɑ nɛ̀ Mɑnɑnsee Sosɛfu birɛ botí kɔbɛ. 3Mɑnɑnsee birɛ do tú Mɑkiidi, kɛ̀ Mɑkiidi kpɛrɛ ntú Kɑdɑɑdi, kɛ̀ Kɑdɑɑdi kpɛrɛ ntú Efɛɛ, kɛ̀ Efɛɛ kpɛrɛ ntú Sodofɑdi. Sodofɑdi do piɛ́ initipobí mɑ́ɑ̀ ndi. Ntɛ i yetɛ̀: Mɑdɑ nɛ̀ Nɔɑ nɛ̀ Okudɑ nɛ̀ Midikɑɑ nɛ̀ Tidisɑɑ. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́sɔ̃́ntɛ́ Edeɑsɑɑ, ikuɔ́ nìùtì nɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee, nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́mu Mɔyiisi kɛ dɔ̀ wè ti duɔ́ nti kó kɛtenkɛ̀ ò duɔ́mmɛ̀ ti botí kɔbɛ bɛnitidɑɑbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ mbɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ Mɑnɑnsee botí kɔbɛ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ kɛ́yíɛ́nɛ̀ Kɑdɑɑdi nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ yɛ̀ɛ̀ bo Suditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 6Bɛ̀ do í duɔ́ mMɑnɑnsee botí kɔbɛ bɛnitidɑɑbɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndi kɛtenkɛ̀, bɛ̀ do duɔ́nnɛ̀mu bɛnitipòbɛ̀. Kɑdɑɑdi do tú Mɑnɑnsee yɑɑ̀bí tenkɛ̀ nkɛ. 7Mɑnɑnsee kó kumɑ̀nku do ketɛ́ Asɛɛ nwe kɛ́tuɔkɛ Mikimbetɑɑ Sisɛmmu diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́túótɛ́ Mikimbetɑɑ kɛ́tuɔkɛ Tɑpuɑ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, 8Dɛ kó kutempɛ̃ ndo tú Mɑnɑnsee botí kɔbɛ kɔku nku, kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ duɔ́ nTɑpuɑ dihɛì dìì bo bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku Efɑdɑimiibɛ. 9Kɛ̀ bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nkuu pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ Kɑnɑ kó kukó. Yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ do bo kukó mbɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ do tú Efɑdɑimiibɛ kpɛyɛ nyɛ, kɛ̀ yɛ̀ mbo Mɑnɑnsee kɔbɛ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ yɛ mɑ̀nku ndírínɛ̀ kukó nkɛ́kɔtɛ kɛ́tɑ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 10Kɛ̀ Efɑdɑimiibɛ nte kubɑkù cɑ̃̀nku kɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛ te kuyoú, kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee tú bɛ mɑ̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɔku. Kɛ̀ Asɛɛ botí kɔbɛ te kuyoú diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Kɛ̀ Isɑkɑɑ te kucɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nyIsɑkɑɑ nɛ̀ Asɛɛ kó yɛhɛkɛ̀ mɑyɛ̀ Mɑnɑnsee yɛ̀ɛ̀ tú: Beti-Seɑnni, Ibedeɑmmu nɛ̀ Dɔɔ nɛ̀ Ã-Ndɔɔ nɛ̀ Tɑnɑki nɛ̀ Mɛkidoo nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́. Dɔɔ kó kutempɛ̃ nku. 12Mɑnɑnsee kɔbɛ mɛ nyí nnɑ kɛ́bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ dɛ̀ bo. 13Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ kpenkɛ, bɛ̀ mɛ nyí nnɑ kɛ́bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ kɛ nɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú. 14Kɛ̀ Sosɛfu botí kɔbɛɛ kɔtɛ Sosuwee borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nti dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ ti sũ mɛdiɛ̀, dɛ̀ yĩ́mɛ kɑ̀ɑ ti duɔ́ nkutempɛ̃ nkùmɑ́ɑ̀? 15Kɛ̀ Sosuwee bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di sũ̀ṹ nkɛ Efɑdɑimmu tɑ̃rì í di sɑ̀nnɛ̀, kɔtɛnɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Defɑiibɛ kó dikpɑ́ɑ̀ kɛ́kúútí. 16Kɛ̀ Sosɛfu botí kɔbɛɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ditɑ̃rì í ti sɑ̀nnɛ̀, Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo kubiriku bɛ̀ mɔ̀kɛmu sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ timɑ́tì kpɛsi nɛ̀ Bɛti-Seɑnni kɔbɛ nɛ̀ sihɛkɛsí kɔbɛ nɛ̀ Sisedɛɛdi biriku kɔbɛ. 17Kɛ̀ Sosuwee nɑ́kɛ́ Sosɛfu yɑɑ̀bí Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee botí kɔbɛ dikéè bɛ̀ɛ̀ bo diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ dɔ̀: Di sũmu kɛ kpeńnì di í dò nkɛ́mmɔkɛ kutempɛ̃ nkùmɑ́ɑ̀. 18Di yóó tiekɛmu yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó titúútì kɛ́ tì kùútí, bɑ́ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ mɛ nkpeńnìmɛ̀ kɛ mɔkɛ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ timɑ́tì kpɛsi, di yóó bɛ̀ nɑmu kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\