SOSUWEE 19

1Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ mɛdɛ́rímɛ̀ kɛ́duɔ́ nSimmɛɔ̃ɔ̃ kɔbɛ kɛtenkɛ̀ kɛ̀ kɛ̀ mbo Sudɑɑ kɔbɛ kɔkɛ cuokɛ̀. 2Yɛɛ ɛkɛ̀ tu Bɛɛrisebɑɑ kpɛyɛ nɛ̀ Sebɑɑ nɛ̀ Mɔdɑdɑɑ 3nɛ̀ Asɑɑ-Suɑdi nɛ̀ Bɑdɑ nɛ̀ Esɛmmu 4nɛ̀ Editodɑdi nɛ̀ Betudi nɛ̀ Ɔdimɑɑ 5nɛ̀ Sikidɑki nɛ̀ Bɛti-Mɑdikɑboti nɛ̀ Asɑ-Susɑ 6nɛ̀ Bɛti nɛ̀ Debɑoti nɛ̀ Sɑduwɑ̃. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́, 7nɛ̀ Ainni nɛ̀ Ã-Dimɔnni nɛ̀ Etɛɛ nɛ̀ Asɑ̃ɑ̃. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́, 8kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɑdɑti-Bɛɛdi nɛ̀ Dɑmɑti-Nɛkɛfu. Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔbɛ tenkɛ̀ nkɛ. 9Simmɛɔ̃ɔ̃ kɔbɛ tenkɛ̀ do sokɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ kɔkɛ cuokɛ̀ nkɛ, kɛ yɛ̃́ Sudɑɑ kɔbɛ tenkɛ̀ do bɛ̀ dɛummu mɛdiɛ̀. 10Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ kɛ́duɔ́ nSɑbunɔɔ kɔbɛ kɛtenkɛ̀, kɛ̀ kɛ̀ɛ̀ ketɛ́ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́tuɔkɛ Sɑdidi. 11Kɛ̀ kùu pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́cuó ndiyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́tuɔkɛ Mɑdeyɑdɑ, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ Dɑbibesɛti, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tɑ kukó nYokindeɑmmu ììkɛ̀, 12kɛ́ítɛ́ Sɑdidi kɛ́cuó ndiyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́tuɔkɛ Kisidɔti-Tɑbɔɔ temmɑ̀nku kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Dɑbedɑti kɛ́dekɛ Yɑfiɑ, 13kɛ́ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ bɑɑ nco diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́tuɔkɛ Kɑti-Efɛɛ nɛ̀ Ɛti-Kɑsɛ̃ɛ̃, kɛ́tuɔkɛ Dimɔɔ kù dɛ nkɔ̀ńtɛ́ kɛ́wetínnɛ́ Nɛɑɑ. 14Kɛ̀ kumɑ̀nkuu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́tuɔkɛ kukó nhAnɑtɔ̃ɔ̃ bɑkù cɑ̃̀nku, kɛ́tɑ Ifitɑ-Ɛdi kondɑɑ. 15Kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ɛ yíɛ́nɛ̀ Kɑtɑɑ nɛ̀ Nɑɑdɑdi nɛ̀ Simmudonni nɛ̀ Ideɑdɑɑ nɛ̀ Bɛtideɛmmu. Kɛ̀ yɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́. 16Bɛ̀ do duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ nkɛ Sɑbunɔɔ kɔbɛ nɛ̀ bɛ ɛkɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí. 17Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ mɛnɑɑ̀mmɛ̀ kɛ́duɔ́ nyIsɑkɑɑ kɔbɛ kɛtenkɛ̀. 18Bɛ̀ tenkɛ̀ do tú: Sisedɛɛdi, nɛ̀ Kesudɔti nɛ̀ Sunɛmmu 19nɛ̀ Afɑdɑyimmu nɛ̀ Siyonni nɛ̀ Annɑɑdɑti 20nɛ̀ Dɑbiti nɛ̀ Kisiyɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Ebɛsi 21nɛ̀ Demɛti nɛ̀ Ã-Kɑnimmu nɛ̀ Ã-Adɑɑ nɛ̀ Bɛti-Pɑsɛsi. 22Kɛ̀ bɛ mɑ̀nkuu tuɔkɛ Tɑbɔɔ nɛ̀ Kɑsɑimmu nɛ̀ Bɛti-Semɛsi kɛ́tɑ Suditɛ̃ɛ̃. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀kuɔ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́. 23Isɑkɑɑ kɔbɛ tenkɛ̀ nkɛ nɛ̀ bɛ ɛkɛ̀. 24Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ mɛnummumɛ̀ kɛ́duɔ́ nhAsɛɛ kɔbɛ kɛtenkɛ̀. 25Kɛ̀ bɛ tenkɛ̀ ntú Edikɑti nɛ̀ Adii nɛ̀ Betɛnni nɛ̀ Akisɑfi 26nɛ̀ Adɑmɛdɛki nɛ̀ Amɑdi nɛ̀ Misɑdi. Kɛ̀ dɛ mɑ̀nku dɛ ììkɛ̀ kɔku ntú Kɑdimɛɛdi tɑ̃rì kɛ́ntũ nSiɔɔ-Dibunɑɑ kó kukó. 27Kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nkuu kɔ́ntɛ́ Bɛti-Dɑkɔ̃ɔ̃, kɛ́tuɔkɛ Sɑbunɔɔ tenkɛ̀ nɛ̀ Ifitɑ-Ɛdi biriku, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ́tuɔkɛ Bɛti-Emɛki, nɛ̀ Nɛyɛɛdi kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́yɛ̀ Kɑbuudi. 28Ebudonni nɛ̀ Deɔbu nɛ̀ Ammɔɔ nɛ̀ Kɑnɑ kɛ́tuɔkɛ Sidonni dihɛidiɛ̀. 29Kɛ̀ kùu kɔ́ntɛ́ kɛ́yɛ̀ Dɑmɑɑ kɛ́tuɔkɛ Tiiti dihɛì iduotí fitɛ́ dì, kɛ́wetínnɛ́ Osɑɑ kɛ́yɛ̀ Mɑɑdɑbu nɛ̀ Akisibu kɛ́tɑ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee. 30Kɛ̀ yɛ̀ɛ yíɛ́nɛ̀ Umɑ nɛ̀ Afɛki nɛ̀ Deɔbu. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́. 31Bɛ̀ do duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ nkɛ Asɛɛ kɔbɛ nɛ̀ bɛ ɛkɛ̀. 32Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ mɛkuɔ́mmɛ̀ kɛ́duɔ́ nNɛfutɑdii kɔbɛ kɛtenkɛ̀. 33Kɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku kó kumɑ̀nkuu ítɛ́ Edɛfu nɛ̀ Sɑnɑmimmu tɑ̃rì kɛ́yɛ̀ Adɑmi-Nɛkɛbu nɛ̀ Yɑbunnɛyɛɛri, kɛ́tuɔkɛ Dɑkummu kɛ́tɑ Suditɛ̃ɛ̃. 34Kɛ̀ dɛ ììkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku ntú Asinɔti-Tɑbɔɔ, kɛ́tuɔkɛ Okoku, kɛ́mpɛkɛ́nɛ̀ Sɑbunɔɔ tempɛ̃ nkubɑkù cɑ̃̀nku kɛ̀ Asɛɛ kɔku mbo dɛ ììkɛ̀, kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kumɑ̀nku ntú Suditɛ̃ɛ̃. 35Yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ iduotí fitɛ́ yɛ̀ tu Sidimmu nɛ̀ Sɛɛ nɛ̀ Ammɑti nɛ̀ Dɑkɑti nɛ̀ Kinnɛdɛti 36nɛ̀ Adɑmɑ nɛ̀ Dɑmɑɑ nɛ̀ Asɔɔ 37nɛ̀ Kedɛsi nɛ̀ Ideii nɛ̀ Ã-Asɔɔ 38nɛ̀ Inɔɔ nɛ̀ Mikidɑdi-Ɛdi nɛ̀ Odɛmmu nɛ̀ Bɛti-Anɑti nɛ̀ Bɛti-Semɛsi. Kɛ̀ dɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀wɛi nɛ̀ sihɛkɛsí sìì dɛ̀ tɔ̀kɛ́. 39Bɛ̀ do duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ nkɛ Nɛfutɑdii kɔbɛ nɛ̀ kɛ ɛkɛ̀. 40Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ mɛyiémmɛ̀ kɛ́duɔ́ nDɑnni kɔbɛ kɛtenkɛ̀. 41Bɛ tenkɛ̀ tu Sodɑɑ nɛ̀ Esetɑɔdi nɛ̀ Idi-Semɛsi 42nɛ̀ Sɑdɑbinni nɛ̀ Ayɑnɔɔ nɛ̀ Itidɑ 43nɛ̀ Edonni nɛ̀ Timunɑ nɛ̀ Ekinɔɔ 44nɛ̀ Editekee nɛ̀ Kibetɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Bɑdɑti 45nɛ̀ Yeudi nɛ̀ Bendee-Bedɑki nɛ̀ Kɑti-Dimɔɔ 46nɛ̀ Yɑdikɔ̃ɔ̃ kó kukó nnɛ̀ Dɑkɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Yɑfɑ kó kutempɛ̃. 47Kɛ̀ Dɑnni kɔbɛɛ pɑɑ̀ bɛ tenkɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Desɛmmu kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ kùɔ pɑ́íí, kɛ́kɑri. Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú Desɛmmu kɛ dɔ̀: Dɑnni bɛ yɑ̀ɑ̀rì yètìrì. 48Bɛ̀ do duɔ́ nyɛɛ̀ ɛkɛ̀ diɛyɛ̀ nɛ̀ siì ɛkɛsí Dɑnni kɔbɛ. 49Isidɑyɛɛribɛ totí dìì mɔ̀nnì kɛtenkɛ̀ kɛ́deè kɛ́duɔ́ Nunni birɛ nSosuwee o kɔkɛ bɛ cuokɛ̀. 50Bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ́i ntì nti, kóò duɔ́ nhò dɔ́ dìì ɛì: Timinɑti-Sedɑɑ Efɑdɑimmu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kòo wɛ̃tɛ kɛ́ dɛ̀ mɑɑ́ dihɛì kɛ́mbo. 51Ikuɔ́ nìùtì Edeɑsɑɑ nɛ̀ Nunni birɛ nSosuwee nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ do tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ nwe Sidoo ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ ku tou borɛ̀, kɛ́totí bɛnìtìbɛ̀ kɛtenkɛ̀ kɛ́deè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\