SOSUWEE 2

1Kɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ kɛ́bɑ́nnɛ́ kɛ́pɑɑtɛ́ dihɛì. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Sitimmu kɛ́kɔtɛ Sedikoo kɛ́bɑ́tɛ́ onitipòkù mɔù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò tu Dɑhɑbu, kɛ bo yié. 2Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sedikoo kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ mɑbɛ̀ tɑnní diɛ nkɛyènkɛ̀ kɛ bo pɑɑtɛ́ dihɛì. 3Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Dɑhɑbu borɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ bo pɑɑtɛ́ dihɛì ndi. Dennɛní bɛ! 4Kɛ̀ Dɑhɑbuu sɔnnɛ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛdɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ kɔ̀tɛnímu yie n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ m mɛ nyí yɛ̃́ bɛ̀ yɛ̀nní kɛ̀. 5Bɛ̀ yɛ̀ dɛ̀ urikɛ dìì mɔ̀nnì ndi kɛ̀ bɛ̀ kpetí yɛcɑ̀kɛ̀, n yí yɛ̃́ bɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀. Tũnnɛnɛ̀ bɛ di yóó bɛ̀ nìntɛmu. 6Kɛ yɛ̃́ kòò bɛ̀ dèe ntimùmmùntì nti, kɛ bɛ̀ sɔ̀nnɛ titɔ̃̀ntì mɑtì miɛkɛ ò dɔ̀ɔ̀ tì. 7Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃nní bɛ̀ɛ yɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kpetínnɛ́ dihɛì kó dibòrì, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tũ̀nnɛ kɛ́yɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ tipètì borɛ̀ diyɛ̀rì. 8Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ nsɔri timùmmùntì ĩ́nkɛ̀, bɛ̀ mu nyí nduɔ́ kɛ̀ Dɑhɑbuu dekoo bɛ borɛ̀, 9kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu kɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́ ndi nhɛì. Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kèè di kpɛ́í nkɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nkuù bɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ kɔ̃̀ntì ɑu. 10Ti kèèmu di yɛ̀nní Esibiti kɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kɛ kèétɛ́ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ̀ dɛ̀ kpeí kɛ̀ di sèńtɛ́, kɛ kèè di kùɔmɛ̀ Amɔriibɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛdɛ́ Sionni nɛ̀ Ɔku kukó Suditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀ kɛ bɛ̀ pɔ̀ntɛ. 11Ti dɛ̀ kèèmu kɛ̀ ti kɔ̃m̀bùɔ̀tì duò, òmɔù tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ bo di bɑɑo. Di Yiɛ̀ nKuyie ndi tũ nkù kuù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀. 12N di bɑ́ɑmmu kɛ tú di yú Kuyie nyètìrì kɛ dɔ̀ di yó n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ n di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀, kɛ́ m bɛnkɛ dɛ kó mɛcɑnnimɛ̀. 13Dí bɛ́i nweti weti kɛ dɔ̀ di yóó yóu n cicɛ nɛ̀ n yɔ̃ nɛ̀ n yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ nɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kɔbɛ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀. 14Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ dɔ̀: Ti bo kúmɛ̀ bo ntɔ̃ũ kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ sɑ̀ɑ̀ í ti dɑ́ɑ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti duɔ́ ndihɛì ti yóó dɑ dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀. 15Kɛ̀ Dɑhɑbuu bɛ̀ cũ̀ũnnɛ̀ kuhɔ̃ũ tɛbòtɛ̀. O cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ do cómmú dihɛì kó kuduotí ĩ́nkɛ̀ nkɛ. 16Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ ditɑ̃rì bíɛ́kɛ̀ kɛ́nsɔri kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kɛ̀ di nɛ́ nɑ kɛ́kétɛ́, kɛ̀ di kètɛ́ di yɑ̀ɑ̀ bo bɛ̀ conɛ̀. 17Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ dɔ̀: Ntɛ ɑ yóó dɔɔ̀mɛ̀, kɛ̀ tí nɑ kɛ́ dɑ dɔɔ̀ ti yu Kuyie nyètìrì kɛ bɛ́i ntì. 18Kɛ̀ ti tɑtiní dìì mɔ̀nnì dihɛì ɑ́ núnnɛ́ mupɑ̀ɑ̀konwũɔ̃́ ntɛbòtɛ̀ ɑ ti cũ̀ũ ntɛ̀. Kɑ̀ɑ dèè ɑ́ tíí nhɑ kɔbɛ bɛmɔu ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. A cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃, ɑ yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ nɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀. 19Kɑ̀ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou mɔù yɛ̀, kɛ̀ ti ò kùɔ dɛ̀ tu o kó mɛyɛi mmɛ, kɛ̀ ti mɛ nkùɔ òmɔù ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ dɛ̀ tu tíì kó mɛyɛi. 20Kɑ̀ɑ mɛ nti dɑ́ɑ, ti tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dɑ dɔɔ̀ ti yu Kuyie nyètìrì kɛ bɛ́i ntì. 21Kòò dɔ̀: N yiemmu di bɛ́i ntì. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cɑu nkɛ́ítɛ́, kòo pɑ̃̀nkɛɛ núnnɛ́ mupɑ̀ɑ̀konwũɔ̃́ ntɛbòtɛ̀. 22Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nsɔri ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, bɛ̀ɛ̀ do bɛ̀ tũ̀nnɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ wɑmmú kɛ́mɔ́ntɛ́ kɛ́wɛ̃tɛní. 23Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛdɛ́ɛ cútɛ́ní ditɑ̃rì, kɛ́séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃, kɛ́wɛ̃tɛ Nunni birɛ Sosuwee borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 24Kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ̀nkɛ ti duɔ́mmu dɛ kó kɛtenkɛ̀, bɛ̀ ti yɑ̀ kɛ bɛ kɔ̃̀ntì ɑumu bɛmɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\