SOSUWEE 24

1Kɛ̀ Sosuwee yú Isidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ nyimɔu nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ bɛbɑɑtíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sisɛmmu ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 2Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu: Di yɛmbɛ̀ do bo kukó ndiɛkù Efɑdɑti yɑ́ɑ̀ ndi kɛ feu yɛbɔkɛ̀, kɛ kɑ̃́ɑ̃́ nTedɑɑ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Nɑɔɔ bɛ cicɛ kó dimɔ̀nnì. 3Kɛ̀ kùu dennɛní Abɑrɑhɑmmu kukó nyɑ́ɑ̀ kó dihɛì, kɛ́duɔ́ nkòo ce nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ omɔu, kɛ̀ kùu ò duɔ́ nyIsɑki kɛ dɔ̀: O botí bo sṹṹ. 4Kɛ̀ kùu duɔ́ nyIsɑki Sɑkɔbu nɛ̀ Esɑyuu, kɛ́kɑnnɛ Esɑyuu Seii tɑ̃rì, Sɑkɔbu nɛ̀ o bí kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Esibiti. 5Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ kùu tɔ̃nní Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ, kɛ́dɔɔ̀ Esibiti kɔbɛ mɛyɛi nkɛ́dennɛ di kɔbɛ. 6Kɛ̀ kùu dennɛní di yɛmbɛ̀ Esibiti, kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, kɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ bɛ̀ tũ̀nnɛ nɛ̀ sinɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nìntɛ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. 7Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ́ nkɛ́yú ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu ɑ̃nnɛ́ dibiìnnì bɛmbɛ nɛ̀ Esibiti kɔbɛ bɛ cuokɛ̀, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ Esibiti kɔbɛɛ pɔ̃ntɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì. Di yɑ̀mu kù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ di yɛmbɛ̀ mbo dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ́mɔntɛ. 8Kɛ̀ kù di kɔtɛnɛ̀ Amɔriibɛ tenkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di dokɛ́nɛ̀, kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ dí bɛ̀ nɑ, kɛ̀ kùu bɛ̀ kùɔ di nuɔ mmiɛkɛ, kɛ̀ di tiekɛ bɛ tenkɛ̀. 9Kɛ̀ Mɔɑbu kpɑ̀ɑ̀tì Bɑdɑki Sipɔɔ birɛɛ ítɛ́ kɛ bo di dokɛ́nɛ̀ kɛ́yú Bɑdɑmmu Beɔɔ birɛ kòò bo di bɔntɛ́ kusĩ̀nkù. 10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyetɛ kɛ́duɔ́ nkòo di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ kù di dɛɛtɛ́nɛ̀ Bɑdɑki. 11Kɛ̀ di séntɛ́ní Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́tuɔkɛ Sedikoo. Kɛ̀ Sedikoo kɔbɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Itiibɛ nɛ̀ Kidikɑsiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ bo di dokɛ́nɛ̀, kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ dí bɛ̀ nɑ. 12Kù do nií nyɛcɑ̃nkɛ̀ndèèsùɔ̀ nyɛ di ììkɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ɛ bɛti Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛdɛ́. Di í bɛ̀ kùɔ nɛ̀ di pie nyoo di se. 13Kɛ̀ kù di duɔ́ nkɛtenkɛ̀ di í kùútí kɛ̀ kɛ fɛ̃̀ṹtɛ́, yɛhɛkɛ̀ di í mɑɑ́ yɛ̀, dɛtie nfínyĩ̀ nɛ̀ odìfíè di í fìíkú dɛ̀, kɛ̀ di cɑ́ɑ́ ndɛ bɛ. 14Di mmɔ̀nnì ndénɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ́mpĩ́ nku tɔ̃mmú nɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ́yóu di yɛmbɛ̀ do feu yɛ̀ɛ̀ bɔkɛ̀ kukó nhEfɑdɑti yɑ́ɑ̀ nɛ̀ Esibiti miɛkɛ, kɛ́mpĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú. 15Kɛ̀ di mɛ nyí dɔ́ kɛ́pĩ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú, tɑ̃ɑ̃tɛ́nɛ̀ yíe ndi dɔ́ dɛ̀. Kɛ̀ di dɔ́ di yɛmbɛ̀ do feu yɛ̀ɛ̀ bɔkɛ̀ nyɛ kukó nhEfɑdɑti yɑ́ɑ̀ yoo Amɔriibɛ di mɛ mbo bɛ̀ɛ̀ cuokɛ̀ bɛ kpɛyɛ. Mí nnɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ti bo ntũ ti Yiɛ̀ nKuyie. 16Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɔ̀: Tínti bɑ́ɑ́ yóu ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́fíé yɛbɔkɛ̀. 17Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ti dènnɛnímɛ̀ Esibiti tínti nɛ̀ ti yɛmbɛ̀ ti do pĩ́ nkɛ̀ mudɑɑtɔ̃mmú, kɛ ti tɔ kucɛ kɛ ti kɑ̃nkɛ́ kɛ dɔ̀ɔ̀ tidiɛtì kɛ̀ ti pɛ̃ɛ̃tɛ́ní ibotí. 18Kuù bɛ̀ti ibotí imɔu ti nuɔ mmiɛkɛ, kɛ bɛ̀ti Amɔriibɛ ti mɛ̀ mbo bɛ̀ɛ̀ miɛkɛ. Ti yó ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nku. 19Kɛ̀ Sosuwee dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́pĩ́ nti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú, kù í mɔkɛ mɛyɛi, kù dɔ́ kuù mɑ́ɑ̀ ndi te. Kɛ̀ di kù bùtínnɛ́ kɛ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nkù í yóó di yóu. 20Kɛ̀ di kù yóu kɛ fìé yɛbɔkɛ̀ kù yóó di dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɛ kɛ di kuɔ, bɑ́ kù mɛ ndi dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. 21Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: Bìtì! Ti yó ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nku. 22Kɛ̀ Sosuwee dɔ̀: Díì bɛ́i nnɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ kɛ tú di yó ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, tíì bɛ́i! 23Kɛ̀ Sosuwee dɔ̀: Dennɛnɛ̀ yɛbɔkɛ̀ di cuokɛ̀, kɛ́duɔ́ ndi yɛ̀mmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 24Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti yó ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nku kɛ yíé nkuù kpɛti. 25Kɛ̀ Sosuwee tɑunnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ yiè Sisɛmmu, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛ̀ yó ndɔɔrimɛ̀, 26kɛ́ tì wɑ̃̀ri Kuyie nkuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ, kɛ́fíí nditɑ̃́rì mutie diɛmù tɑkɛ́, mùù còḿmú dibòrì sɑ̀ɑ̀rì ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛri. 27Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ditɑ̃́rì dii, diì tu dibɛnkɛ̀rì, kɛ yɛ̃́ di kèèmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti nɑ̀kɛ́ tì. Di yó ndi nyɑu kɛ denniní kɛ bɑ́ɑ́ yetɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. 28Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sosuwee duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ. 29Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Nunni birɛ Sosuwee ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃ntì nyóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ (110). 30Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ bɛ̀ do ò duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ Efɑdɑimmu tɑ̃rɛ̀, Kɑɑsi tɑ̃rì bíɛ́kɛ̀. 31Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nSosuwee kpɑɑ́ fòù dìì mɔ̀nnì, kòo kú kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nyIsidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ fòù kɛ̀ bɛ̀ kù tũ. 32Isidɑyɛɛribɛ do tɔmu Sosɛfu kṹɔ̃̀ kɛ́ yɛ̀ kũnnɛ́ Sisɛmmu, Sɑkɔbu do dontɛ́ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ nɛ̀ Amɔɔ bí mɛdítíbii ntɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ ndɛ kó kɛtenkɛ̀ Sosɛfu bí. Amɔɔ weè ketɛ́ Sisɛmmu. 33Kɛ̀ Edeɑsɑɑ Amɔɔ birɛɛ kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o birɛ Pinɑsi tɑ̃tɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Bɛ̀ do ò duɔ́ ndɛ kó kɛtenkɛ̀ Efɑdɑimmu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ nkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\