SOSUWEE 9

1Kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀: Yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ kubiriku kɔbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dimɑɑ. Itiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ keè bɛ̀ pɔ̀ntɛmɛ̀ Aii, 2kɛ́wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ bo kpɑnnɛ̀ Sosuwee nɛ̀ o kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ. 3Kɛ̀ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ kɔbɛɛ keè Sosuwee pɔ̀ntɛmɛ̀ Sedikoo nɛ̀ Aii, 4kɛ́soutɛ́ kɛ́ndò mbɛ̀ bonní dɛdɛ́tirɛ̀ kɛ tɔ mudiì, kɛ boú tiyɔ̀tì tìì kɛ̃rí bɛ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀, kɛ tɔ mɛnɑɑ̀ nkó tidɔutì kótì, tìì kɛ̃rí kɛ̀ bɛ̀ yɑ́. 5Kɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑɑ̀cítì kɛ ɑ̃nnɛ́ tinɛùtì tìì kɛ̃rí kɛ̀ bɛ̀ yɑ́, kɛ tɔ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpeí kɛ wɛ̀rí. 6Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo Kidikɑɑdi kɛ́yɑ̀ Sosuwee nɛ̀ o kɔbɛ kɛ dɔ̀: Ti boní dɛdɛ́tirɛ̀ ndɛ kɛ dɔ́ nɛ̀ díndi tí tɑu. 7Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: We nyɛ̃́ kɛ̀ di í ɑ̃ diɛ ndɛ dɛtɔ́ɔ́nnɛ̀. Ti bo yĩ́mɛ kɛ́ di tɑunnɛ̀. 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: Ti tú ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ. Kɛ̀ Sosuwee dɔ̀: Di tú ɔ̃̀mbɛ? Di bonní dɛ? 9Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A kó bɛtɔ̃mbɛ̀ tínti ti bonní dihɛì dɛ́tirì ndi, kɛ kèè ɑ Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù kpɛ́í nnɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì Esibiti. 10Nɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Amɔriibɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛdɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀. Sionni, Ɛsibonni kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Ɔku Bɑsɑ̃ɑ̃ kou, wèè do bo Asitɑdoti. 11Ti ɛì kó bɛkótíbɛ̀ ti nɑ̀kɛ́mu kɛ tú: Túótɛ́nɛ̀ mudiì kɛ́kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ co, kɛ́mpĩ́ mbɛ tɔ̃mmú kɛ̀ dí dɔɔ̀ mɛtɑummɛ̀. 12Ntɛnɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀, ti sòò yóó kétɛ́ní kòò kpɑɑ́ tonnìmu, bɑ̀mbɑ̀ mmiɛ nkɛ kpeí kɛ pũ̀ũti kɛ wɛ̀rí. 13Ti sòò yóó túótɛ́ mɛnɑɑ̀ nkó tidɔutì kɛ̀ tì pɑ̀ɑnnìmu, di mmɔ̀nnì kɛ kɛ̃rí, tinɛùtì nɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ dɛ̀ kɛ̃rí kucɛ okù mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. 14Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ɛ cɔutɛ́ bɛ diì bɑ́ bɛ̀ í beé ti Yiɛ̀ nKuyie. 15Kɛ̀ Sosuwee bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑrikɛ, kòò dɔ̀ bɛ̀ í yóó bɛ̀ kùɔ. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ɛ yie nkɛ yú ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. 16Yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kó difɔ̃nkúò bɛ̀ tɑummɛ̀ kɛ dèè, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ keè bɛ̀ bomɛ̀ dɛndɛ ndɛ dɛtɔ́ɔ́nnɛ̀. 17Kɛ̀ bɛ̀ mmɔkɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti mucèmmu kɛ́tuɔkɛ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ ciɛ: Kɑbɑɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Kefidɑɑ nɛ̀ Bedɔti nɛ̀ Kidiyɑ-Yeɑdimmu. 18Bɛ̀ í mbɛ̀ kùɔ, kɛ yɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ do bɛ̀ tɑunnɛ̀mɛ̀ kɛ́yú ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, kɛ̀ bɛ kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ mbɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀. 19Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu dɔ̀: Tíì bɛ̀ tɑunnɛ̀ kɛ yu ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, ti bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ bɛ̀ kùɔ, 20ti yóó bɛ̀ yóumu kɛ̀ bɛ̀ nfòù kɛ yɛ̃́ ti bɛ́immɛ̀ kɛ yu ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, ti yɑ̀ɑ̀ bo íi nti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ. Ntɛnɛ̀ ti yóó bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀. 21Ti yóó bɛ̀ yóumu kɛ̀ bɛ̀ nfòù kɛ ti do mmɛniɛ nkɛ ti kɑu idɛí. Bɛkótíbɛ̀ ti mbɛ́i. 22Kɛ̀ Sosuwee yú Kɑbɑɔ̃ɔ̃ nìtìbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di ti soutɛ́ kɛ yɛ̃ ndi ciɛ díɛtirì kɛ nɛ́ bo ti tɑkɛ́? 23Di yó ntú tidɑɑtì nti sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ kɔ̃ũ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó idɛí kɛ́ ndo mmɛniɛ. 24Kɛ̀ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ nìtìbɛ̀ɛ tɛ̃́nnɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: Ti kèè di Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́mmɛ̀ mmɛ ku kóo tɔ̃ntì Mɔyiisi kɛ ntenkɛ̀ kɛ tú dí nkɔù bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ bo, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nti pĩ nkɛ̀ ti yĩɛ̃̀kù di bo ti kuɔmɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ ti dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ. 25Ti bo ɑ nɔu miɛkɛ nkɛ ɑ pɛ́nsìrìmɛ̀, mɛ̀ɛ̀ dɑ wenni dɔɔ̀ mɛ. 26Ntɛ Sosuwee do yetɛ bɛ̀ bo bɛ̀ kùɔmɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tì. 27Dɛ yiè kɛ̀ Sosuwee duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ nkɑu idɛí kɛ do mmɛniɛ nyIsidɑyɛɛribɛ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nwũɔ̃tɔ̀nnì kpɛ́í nkù dɔ́ bɛ̀ɛ di mɑɑ́ dɛ̀. Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kpɑɑ́ pĩ́mmu dɛ kó mutɔ̃mmú nɛ̀ yíenní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\