JUDE 1

1Mí nSudi Yesu Kirisi kóo tɔ̃ntì, Isɑku nɑntɛ̀, míì wɑ̃̀ri kɛ di dɔunko díndi Kuyie nti cicɛ yu bɛ̀ kɛ bɛ̀ dɔ́, kɛ̀ Yesu Kirisi di bɑɑ. 2Kuyie ndi kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, kɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì kɛ̀ di dɔkɛ ndɔ́ ditɔbɛ̀. 3N kɔbɛ n do dɔ́mu nɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ́ di wɑ̃ri Kuyie nti dɛɛrí mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ dò n di wɑ̃ri kɛ yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì, kɛ̀ di cómmú kɛ tɛ̃ĩ́ nKuyie nkó kucɛ miɛkɛ. 4Kɛ yɛ̃́ bɛnitiyɛibɛ sɔ̀rimɛ̀ kɛ tɑnní di cuokɛ̀, kɛ cɑɑ̀ri Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nnɑ́ɑǹtì kɛ bo nɑ kɛ́ndɔɔri bɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ yetɛ Yesu Kirisi. Weè mɑ́ɑ̀ ti bɑkɛ́, weè ti te. Tì wɑ̃̀rimu nɛ̀ dimɔ̀nnì Kuyie nyóó bɛ̀ kpetínnɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí. 5N dɔ́ kɛ́ di dentɛ Kuyie ndo dɛɛtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí nku Isidɑyɛɛribɛ, bɑ́ di mɛ ntì yɛ̃́mɛ̀. Kù do bɛ̀ dènnɛmu bɛmɔu Esibiti miɛkɛ, dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́kuɔ bɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti. 6Di nyɛ̃́ kɛ dò nKuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nyɛ̀ duɔ́ mmùù tɔ̃mmú, kɛ ìtɛ́ yɛ̀ do dò nkɛ́mbo dɛ̀, Kuyie nyɛ̀ kpetínnɛ́mu dibiìnnì miɛkɛ kɛ bɑɑnɛ̀ ku beéntì yiè. 7N dɔ́ kɛ́yíɛ́ di dentɛ Sodɔmmu kɔbɛ nɛ̀ Komɔɔ kɔbɛ nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́ bɛ kpɛrɛ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mmɛ. Bɛ borimɛ do í wenni, kɛ́ndònnɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ íyiɛ, kɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ dɔunɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ̀ bɛnitipobɛ̀ dɔunɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́. Ti dò nkɛ́ ntì yɛ̃́mu. 8Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɑnní di cuokɛ̀ bɛ kpɛrɛ mɛ ndò, kɛ̀ bɛ yɛntotí tɑnnìnko mɛyɛi miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ sĩ̀nkùnko bɛ kɔ̃̀ntì, kɛ senku Kuyie nkó muwɛ̃rímú kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nkɛĩ́nkɛ̀ kó bɛkperíbɛ̀. 9Bɑ́ Mɔyiisi ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Misɛɛri Kuyie ntɔ̃rɛ̀ diɛyɛ̀ kó dìmɑrì ndɔ́ kóò tùótɛ́ nɛ̀ dibɔɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkpɑ nho kpɛ́í nhò í nyie kɛ dì sɑ̃́ɑ̃́, kɛ́ dì nɑ̀kɛ́ mɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Kuyie ndɑ yietí ɑ yɛi. 10Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ í yɛ̃́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀. Iwũɔ̃ kɔ̃mɛ bɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀mu, bɛ̀ sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ sɑ̃́ɑ̃ntɛ bɛ̀ í yɛ̃́ dɛ̀ ndɛ, kɛ yóó feti. 11Bɛ̀ bo yɑ̀! Bɛ̀ mɛ ntũmmɛ̀ Kɑyɛ̃ɛ̃ wèè do kùɔ o nɑntɛ̀ o kó kucɛ, bɛ̀ dɔ́ idíítí nyi kɛ̀ ì bɛ̀ tɑnnɛ́ Bɑdɑmmu kó kucɛ. Bɛ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti nti, kɛ yóó kú Kodee kɔbɛ do yetɛmɛ̀ Mɔyiisi kpɛti kɛ́kú. 12Díndi Kirisi kɔbɛ kɛ̀ di tìí nkɛ bo di kɛ́bɛnkɛ di dɔ́mɛ̀ ditɔbɛ̀, bɛ̀ nkɔkɛ́ di miɛkɛ kɛ yo nkɛ yɔ̃̀ mbɑ́ ifɛi í bɛ̀ bo, bɛ̀ mɛ nyí dɑkɛ òmɔù kpɛ́í. Bɛ̀ dò nyisɔkɛ nyi di cuokɛ̀ kɛ dònnɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ fɛ̀ɛ̀ kpèrì kɛ í niù, kɛ dònnɛ̀ dɛtie ndɛ̀ɛ̀ í pɛí, kɛ dònnɛ̀ dɛtie mbɛ̀ u dɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ kpeí kɛ ku. 13Bɛ̀ dònnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ kpeńnì, kɛ̀ bɛ tɔ̃mmú sĩ̀ nkɛ dònnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó kupémmúwùòkù. Bɛ̀ dònnɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ sìì tɔ̃̀ũ sìnsi. Kuyie mbo bɛ̀ tɑnnɛ́ difɔ̃̀tìrì cũmpuri dibiìnnì miɛkɛ kù dɔ̀ɔ̀ dì bɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 14Bɛɛ̀ kpɛ́í nkɛ Enɔki, Adɑmmu yɑɑ̀birɛ kudɑpùtɔ̃nkù kuyiénkù kou do bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔ̀rinímu kɛ bo nnɛínɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ sikɔupí sikɔupí, 15kɛ bo kpetínnɛ́ bɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti kɛ dɔɔri mɛyɛi nkɛ nɑ́ɑntɛ tisĩ́ntɛnɑ́ɑǹtì, kɛ sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie nkɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ bɛ̀ kù cɑ̀kɛmɛ̀. 16Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nsɑ̀nnɛ̀ mɔ̀nnì mɑrì Kuyie mbɛ̀ pɑ̃ɑ̃ ndɛ̀ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri, kɛ̀ bɛ̀ kpɑ nkɛ dɔɔri bɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ nɑ́ɑ́ ntipocɛ̃mmúnɑ́ɑǹtì, kɛ kpɛnti bɛnìtìbɛ̀ kɛ yo mbɛ kpɛrɛ. 17Díndi n kɔbɛ n dɔ́ bɛ̀ dentɛnɛ̀ní ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi tɔ̃rɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: 18Yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ yóó buotɛ́mu, kɛ́nsenku Kuyie nkɛ dɔɔri bɛ̀ dɔ́mɛ̀. 19Bɛ̀ buotɛ́mu kɛ di yɑɑtì, kɛ dɔɔri bɛ̀ dɔ́mɛ̀, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù í bɛ̀ bonɛ̀. 20Díndi n kɔbɛ, di bɑ́ɑmmu kpeńnìmu kɛ dònnɛ̀ dipũũ, nsɔkɛ́nɛ̀ kɛ kótírí mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ mbɑ́ɑ́ nKuyie nnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó muwɛ̃rímú. 21Di bɑ́ɑ́ dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie nkùù di dɔ́, mbɑɑnɛ̀ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ ti Yiɛ̀ nYesu yóó di duɔ́ mmù, kɛ yɛ̃́ ò di kuɔ́mmɛ̀ mɛsémmɛ̀. 22Mɛsémmɛ̀ ndi bonɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ sũ, kɛ̀ di bɛ̀ teennɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kucɛ sɑ̀ɑ̀kù. 23Dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ mɛcɑ̃ɑ̃ mbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pṹtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí onìtì muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ, kɛ́kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ nɛ́ nyɛ̃́ kɛ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ sɑ̃ũ bɛ yɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ mɛ̀ bɑ́ɑ́ di cɑ̃́ntɛ́. 24Ti sɑ̃ntí Kuyie nkùù mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ di bɑɑ mudorimù mumɔu, kɛ̀ di bo ndò mpɑ́íí, kɛ́tɑ ku kpetì miɛkɛ nɛ̀ diwɛ̀ì. 25Nsɑ̃ntínɛ̀ ku, kuù tɔ̃nní Yesu kòò ti dɛɛtɛ́, kuù yètìrì dɛu, kunku dɛmɔu kpɑ̀ɑ̀tì, wèè bɑkɛ́ dɛmɔu, wèè do te dɛmɔu, kɛ dɛ̀ te, kɛ yó ndɛ̀ te. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\