BƐBAATÍBƐ̀ 1

1Sosuwee ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bekɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ bo yɑ̀ bɛ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ yóó ketɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ. 2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Sudɑɑ botí kɔbɛ bɛɛ̀ dò nkɛ́ketɛ́ kɛ́kɔtɛ. M bɛ̀ duɔ́mmu dihɛì. 3Kɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛɛ nɑ́kɛ́ Simmɛɔ̃ɔ̃ Sudɑɑ kóo kótì yɑɑ̀bí kɛ dɔ̀: Kɔtɛnní kɛ̀ tí wɛ̃nnɛ́ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ, kɛ́fietɛ dihɛì bɛ̀ ti duɔ́ ndì. Kɛ̀ ti deè ti múnkɛɛ di nɛinɛ̀ kɛ̀ tí fietɛ di kpɛri. Kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ botí kɔbɛɛ ítɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛ. 4Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ do, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ teennɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Pedisiibɛ, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) Besɛki borɛ̀, 5kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ dɛ kó dihɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì Adoni-Besɛki kóò dokɛ́nɛ̀ kɛ́nɑ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Pedisiibɛ. 6Kòo cokɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɛ̀ti, kóò nìntɛ kɛ́pĩ́ nkɛ́kékɛ́ o nɔ́mbídɑkɛ̀ o nɔu kpɛyɛ nɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i kpɛyɛ. 7Kɛ̀ Adoni-Besɛkii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sipísìyiekɛ̀ ti do kèkɛ́ bɛ̀ɛ̀ kó yɛnɔ́mbídɑkɛ̀ bɛ nɔu kpɛyɛ nɛ̀ bɛ nɑɑ̀cɛ̀i kpɛyɛ, kɛ̀ bɛ̀ níí nkou icɑbìri n yo nkɛ̀ ìì duò. Kuyie ndɛ nni nyietí yíe. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu, ò dɛ nku. 8Kɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛɛ do Sedisɑdɛmmu mudoò kɛ́cɔ bɛnìtìbɛ̀ yɛse kɛ́kuɔ, kɛ́cɔ́u ndihɛì. 9Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́kɔtɛ kɛ́do Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Nɛkɛfu nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kubiriku kó yɛhɛkɛ̀. 10Bɛ̀ bɛ ndèè kɛ́do Ebunɔɔ kɔbɛ bɛ̀ do yu dìì ɛì nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú Kidiyɑ-Adibɑ, kɛ́kuɔ Sesɑii nɛ̀ Aimɑnni nɛ̀ Tɑdimɑii bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ. 11Kɛ̀ bɛ̀ɛ deè bɛmbɛ, kɛ́sɔɔ́ nkɛ́do Debii kɔbɛ, bɛ̀ do yu dɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ tú Kidiyɑ-Sefɛɛ. 12Kɛ̀ Kɑdɛbuu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ wèè dokɛ́nɛ̀ Kidiyɑ-Sefɛɛ kɔbɛ kɛ bɛ̀ nɑ kɛ fìètɛ bɛ ɛì m bo ò duɔ́ n kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhAkisɑɑ, kòo puokɛ. 13Kɛ̀ Kɑdɛbu nɑntɛ̀ Kenɑsi birɛ Otinniyɛɛdi bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ, kɛ́fietɛ dihɛì, kɛ̀ Kɑdɛbuu ò duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkòo puokɛ. 14Dɛ kóo nitìpòkù tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì Otinniyɛɛdi borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ wèe mɔɔ o cicɛ Kɑdɛbu kupɑku. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ Kɑdɛbu borɛ̀ kòo cútɛ́ní o sɑ̃mmɑrímú kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ bɑ? 15Kòò dɔ̀: N kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ́ m pɑ̃ kɛtenkɛ̀ mɛniɛ mbo kɛ̀, kɛ yɛ̃́ mɛniɛ nyí bomɛ̀ Nɛkɛfu kó kɛtenkɛ̀ ɑ n duɔ́ nkɛ̀. Kɛ̀ Kɑdɛbuu ò duɔ́ nkɛtenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ inɛ́cɛ idɑɑtíyì nɛ̀ icũmpuyi. 16Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Mɔyiisi cɔ̀kù kó iyɑɑ̀bí Keniibɛɛ ítɛ́ní Sedikoo ɛì, bɛ̀ tu dì dɛpuonnɛ ɛì, kɛ nɛínɛ̀ Sudɑɑ botí kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sudɑɑ tenkɛ̀, kubiriku kɔbɛ Adɑdi bɑkù cɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́nwɛ̃ńnɛ̀ Amɑdesiibɛ kɛ bo. 17Sudɑɑ nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ o kóo kótì Simmɛɔ̃ɔ̃, nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɑnnɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sefɑɑ, kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ́kuɔ, kɛ́pɔntɛ bɛ ɛì kɛ́dɛ́ítɛ́, kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀ Didobonnì. 18Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛɛ yíɛ́ kɛ́fietɛ Kɑsɑɑ ɛì, Asikɑnɔɔ kpɛri nɛ̀ Ekunɔɔ kpɛri, nɛ̀ yɛ tenkɛ̀. 19Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ̀ bonɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ, kɛ́fietɛ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀, bɛ̀ mɛ nyí nnɑ kɛ́fietɛ kubiriku kpɛyɛ, bɛmbɛ do mɔkɛ sinɑɑsɛ̃ĩ́ timɑ́tì kpɛsi nsi. 20Bɛ̀ do tũ̀nnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì nti Mɔyiisi, kɛ́duɔ́ nKɑdɛbu Ebunɔɔ tempɛ̃ nkòo bɛti Anɑkiibɛ kó iwuɔ nyìtɑ̃ɑ̃ti ìì do dɛ̀ bo, kɛ́kɑri. 21Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Sebusiibɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ nkɛ bo nɛ̀ yíenní. 22Kɛ̀ Sosɛfu bí Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee yɑɑ̀bí nkɔri kɛ bo do Betɛɛdi, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛ̀ bonɛ̀. 23Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo pɑɑtɛ́ dihɛì. Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ do di yu kɛ tú Duusi nwe. 24Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo kɛ́nsɔ̃́ nhonìtì mɔù yɛ̀nní kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tí bɛnkɛ ti bo yĩ́mɛ̀ kɛ́tɑ dihɛì, kɛ̀ tí dɑ yóu. 25Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi bɛ̀ bɛnkɛ. Mɛm̀mɛ Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee bɛ yɑɑ̀bí kùɔmɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛ, kɛ́yóu dɛ kóo nìtì nɛ̀ o kɔbɛ. 26Kòo kɔtɛ Etiibɛ tenkɛ̀ kɛ́mɑɑ́ dihɛì, kɛ́ di yu kɛ dɔ̀ Duusi, kɛ̀ dì kpɑɑ́ tɔ dɛ kó diyètìrì nɛ̀ yíenní. 27Mɑnɑnsee kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Bɛti-Seɑnni kɔbɛ, nɛ̀ Tɑnɑki kɔbɛ, nɛ̀ Dɔɔ kɔbɛ, nɛ̀ Ibedeɑmmu kɔbɛ, nɛ̀ Mɛkidoo kɔbɛ, nɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀. Kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nkpɑɑ́ bo dɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ. 28Bɑ́ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpenkɛ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ í nnɑ kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti, kɛ nɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú. 29Efɑdɑimmu botí kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Kesɛɛ. Kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bo. 30Sɑbunɔɔ kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ, bɛ̀ɛ̀ do bo Ketinɔɔ nɛ̀ Nɑɑɔdi kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bo, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú. 31Asɛɛ botí kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Akoo nɛ̀ Sidonni, nɛ̀ Adɑbu, nɛ̀ Akisibu nɛ̀ Edibɑ nɛ̀ Afɛki, nɛ̀ Deɔbu dɛ kɔbɛ. 32Mɛm̀mɛ kɛ̀ Asɛɛ kɔbɛɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃nko. Bɛ̀ í nɑ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ bɛ̀ bɛ̀ti. 33Nɛfutɑdii kɔbɛ í nnɑ kɛ́bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Bɛti-Semɛsi nɛ̀ Bɛti-Anɑti kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú. 34Kɛ̀ Amɔriibɛɛ bɛti Dɑnni botí kɔbɛ, kɛ́ bɛ̀ dèe nyɛtɑ̃rɛ̀ kó itempɛ̃, mbɛ̀ í nyie nkɛ̀ bɛ̀ bo cútɛ́ní kubiriku. 35Mɛm̀mɛ kɛ̀ Amɔriibɛ nkpɑɑ́ bo Adi-Edɛsi nɛ̀ Ayɑnɔɔ nɛ̀ Sɑdibimmu. Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ Efɑdɑimmu nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔbɛɛ bɛ tiekɛ kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú. 36Amɔriibɛ tenkɛ̀ mɑ̀nkɛ do tùótɛ́ Akɑdɑbimmu kɛ́ntɔ kɛ́yɛ̀nnɛ̀ Sedɑ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́ndeètì ditennì bɛ̀ tu dì inɑɑ́ nkó ditennì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\