BƐBAATÍBƐ̀ 11

1Onìtì mɔù weè do bo Kɑdɑɑdi kɛ̀ bɛ̀ ò yu kɛ́ tú Kɑdɑɑdi, kòo duɔ́nɛ̀ onitipòkù mɔù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ̀ wèè ò pɛitɛ́nɛ̀ dɛnitidɑbirɛ, kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Sɛfutee, kòo ntú okpɑ̀rìteu mɛdiɛ̀. 2Kɛ̀ Kɑdɑɑdi pokù múnkɛɛ ò pɛitɛ́nɛ̀ ibí kɛ̀ ìì kótɛ́ní kɛ́bɛti Sɛfutee, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́tiekɛ ti cicɛ kpɛrɛ ti í wɛ̃ nti yɔ̃. 3Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɛfutee ítɛ́ kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ o tebìí kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo Tobu tempɛ̃. Kɛ̀ itookperí yɛmbɛ̀ɛ ò sɔ̃̀ńkóo kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́nkɔrì dikpɑ̀nnì. 4Kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́mɔntoo sɑ́m̀pɔ́ kɛ̀ Amɔniibɛɛ do Isidɑyɛɛribɛ mudoò. 5Mudoò ìtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Kɑdɑɑdi ɛì kó bɛkótíbɛ̀ɛ kɔtɛ Tobu tempɛ̃ nSɛfutee wɑmmù, 6kóò yɑ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛní kɛ́niitɛ́ ti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ tí nɑ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Amɔniibɛ. 7Kɛ̀ Sɛfutee bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í tú díì do n yetɛ kɛ́ m bɛti n cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɑ̀ɑ̀? Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ di tɑ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ kɛ cokɛ́ní m bíɛ́kɛ̀? 8Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kɔ̀tɛní ɑ borɛ̀ kɛ dɔ́ ɑ kɔtoo kɛ̀ tí wɛ̃nnɛ́ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Amɔniibɛ mbɛ kɑ̀ɑ ntú ti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́mbɑkɛ́ Kɑdɑɑdi omɔu. 9Kɛ̀ Sɛfutee dɔ̀: Kɛ̀ n di nɛinɛ̀ mudoò kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyie nkɛ̀ m bɛ̀ nɑ, míì yó ntú di kòo kpɑ̀ɑ̀tì. 10Kɛ̀ Kɑdɑɑdi kó bɛkótíbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nti wúómmu, tíì bɛ́i nkɛ tú ti bo dɔɔ̀ ɑ bɛ́i ntì timɔu. 11Kɛ̀ Sɛfutee nɛinɛ̀ Kɑdɑɑdi ɛì kó bɛkótíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tùótɛ́ kòo mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Misipɑɑ kɛ̀ Sɛfutee wɛ̃tɛ kɛ́bɛ́i ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ ò do nɑ̀kɛ́ tì bɛkótíbɛ̀. 12Kɛ̀ Sɛfutee tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Amɔniibɛ kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Sɛfutee tu, ɔ̃̀nti bo di cuokɛ̀ fɔ̃́ nnɛ̀ we kɑ̀ɑ bɑ̀ɑ́tí kɛ bo ò do mudoò? 13Kɛ̀ Amɔniibɛ kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì Esibiti, dɛ mɔ̀nnì ndi bɛ̀ fìètɛmɛ̀ n tenkɛ̀, kɛ́túótɛ́ Adinɔ biriku kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukó nSɑbɔki kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ biriku. Wè tí duɔ́ nti tenkɛ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀. 14Kɛ̀ Sɛfutee wɛ̃tɛ kɛ́tɔ̃ mbɛtɔbɛ̀ Amɔniibɛ kpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. 15Kɛ̀ bɛ̀ bo ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Isidɑyɛɛribɛ do í fìètɛ Mɔɑbiibɛ nɛ̀ Amɔniibɛ tenkɛ̀ mɑkɛ̀. 16Bɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì Esibiti kɛ́tɑ dikpɑ́ɑ̀ ndi dibiri miɛkɛ, kɛ́tuɔkɛ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tipèntì kou, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Kɑdɛɛsi. 17Bɛ̀ do dɛ mbo kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Edɔmmu kóo kpɑ̀ɑ̀tì kòò bo bɛ̀ pɑ̃ kucɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ o ɛì miɛkɛ, kòo yetɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́mɔɔ Mɔɑbu kou kucɛ kòo múnkɛɛ yetɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ́mbo Kɑdɛɛsi. 18Bɛ̀ dɛ nyìtɛ́ kɛ́kétɛ́ dikpɑ́ɑ̀, kɛ́mpɛkɛ́nɛ̀ Edɔmmu nɛ̀ Mɔɑbu ɛkɛ̀, kɛ́tuɔkɛ Mɔɑbu ɛì diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́bɑ́tɛ́ kukó nhAdinɔ yɑ́ɑ̀ bɛ̀ í ntɑ dihɛì. Adinɔ weè do tú Mɔɑbiibɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku. 19Bɛ̀ dɛ mbo kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sionni Amɔdiibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Ɛsibonni ɛì kou kɛ dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ tu ɑ bɛ̀ pɑ̃ kucɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ ɛì miɛkɛ, kɛ́kɔtɛ bɛ̀ kɔ̀ri kɛ̀. 20Bɑ́ Sionni í nhò tɑ̃́, kɛ́yetɛ kɛ́tíí nho ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ Yɑɑsi ɛì kɛ́bɑ́ɑ́tí kɛ́do Isidɑyɛɛribɛ mudoò. 21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkùu duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Sionni nɛ̀ o nìtìbɛ̀, kɛ́fietɛ o tenkɛ̀ kɛmɔu, 22kɛ́túótɛ́ Amɔriibɛ tenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́ketɛ́ Adinɔ kubiriku kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukó nYɑɑbɔku, kɛ́túótɛ́ dibiri kó dikpɑ́ɑ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃. 23Ti Yiɛ̀ nKuyie ntínti Isidɑyɛɛribɛ tũ nkù, kuù duɔ́ nkɛ̀ ti fìètɛ Amɔdiibɛ tenkɛ̀ kɛ̀ fɔ̃́ nnɛ́ dɔ́ kɛ́ kɛ̀ cɔutɑ́ɑ̀? 24A kó dibɔɔ̀ Kemɔɔsi dɑ duɔ́mmu kɛtenkɛ̀ kɑ̀ɑ kɛ̀ te. Ti Yiɛ̀ nKuyie nti duɔ́ nkɛ̀, ti kɔkɛ nkɛ, kɛ̀ ti dò nkɛ́ nkɛ̀ te. 25A yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ kpeńnìnɛ̀mu Sipɔɔ birɛ Bɑdɑki Mɔɑbu ɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Ò í wɑmmú nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dikpɑ̀nnì, ò í bɛ̀ dokɛ́nɛ̀. 26Nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bomɛ̀ Ɛsibonni ɛì nɛ̀ di pɛɛ́mmɛ̀ nɛ̀ Adowɛɛ ɛì nɛ̀ di pɛɛ́mmɛ̀ nɛ̀ Adimɔɔ pɛɛ́mmɛ̀ kpɛyɛ dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nsikɔusìtɑ̃ɑ̃ti ndi (300), dɛ̀ yĩmɛ kɛ̀ di í cɔutɛ́ dɛ kó kɛtenkɛ̀ nɛ̀ yíenní? 27N yí dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù, fɔ̃́ɔ̃̀ n wɛ̃̀ńtɛ́ kɛ n dɔ́nɛ̀ dikpɑ̀nnì. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù bo ti pútɛ́ yíe ntínti Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ díndi Amɔniibɛ. 28Kɛ̀ Amɔniibɛ kpɑ̀ɑ̀tìi yetɛ Sɛfutee nɑ̀kɛ́ tì. 29Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ ncútɛ́ní Sɛfutee ĩ́nkɛ̀, kòo ítɛ́ kɛ́ce nKɑdɑɑdi tempɛ̃ nyimɔu, nɛ̀ Mɑnɑnsee kpɛyi kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Misipee kɛ́sɔɔtɛ́nɛ̀ Amɔniibɛ tenkɛ̀, 30kɛ́dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ n nɑ Amɔniibɛ, 31m bo nkũntiní kɛ̀ wèè niitɛ́ kɛ́yɛ̀nní oketiwè n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ n co, m bo wè ndɑ pɑ̃, kɛ wè ndɑ kuɔ kɛ́tuɔ. 32Mɛm̀mɛ Sɛfutee tɑmɛ̀ Amɔniibɛ tenkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ do, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkòo bɛ̀ nɑ. 33Kɛ̀ kùu ò teennɛ̀ kòo bɛ̀ potɛ́ kɛ́fietɛ yɛhɛkɛ̀ sipísìdɛ́ kɛ́túótɛ́ Adowɛɛ, dihɛì dìì tɔ̀kɛ́nɛ̀ Miditi kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Abɛdi-Kedɑmimmu kɛ́ bɛ̀ ɑutɛ́ mɛdiɛ̀, kɛ̀ Amɔniibɛɛ bɔ́útɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. 34Mudoò dèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Sɛfutee nkũntiní o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Misipɑɑ, kòo kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nweè yɛ̀nní kóò co kɛ bie ndibɑ̀rì kɛ ɑuti. Ò do we mmɔkɛ omɑ́ɑ̀. 35Sɛfutee ò yɑ̀ní dìì mɔ̀nnì kɛ́kɛ̃tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: M birɛ ɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ n kɔ̀utɛ, n dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku dinùù, n tɛ̃́nkɛ í yóó nɑ kɛ́ di kpɑ̀tɛ. 36Kòo kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nhò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù n dɔɔ̀nɛ̀ ɑ dì nkù dɔúnnɛ̀ kɛ yɛ̃ mmù kɛ yɛ̃́ kuù dɑ teennɛ̀mɛ̀ kɑ̀ɑ nɑ ɑ dootitɔbɛ̀ Amɔniibɛ, 37kɛ́yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: A nɛ́ m pɑ̃ mɛfíè mbɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ n dekɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ n dúɔ̀bɛ̀ kɛ́kɔmmú n yóó kúmɛ̀ kɛ í yĩ̀ɛ̃́tɛ́ onitidɔ̀ù. 38Kɛ̀ Sɛfutee ò pɑ̃ kucɛ kòo dekɛ ditɑ̃rì nɛ̀ o dúɔ̀bɛ̀, kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, kɛ kuɔ̀ nhò yóó kúmɛ̀ kɛ í yĩ̀ɛ̃́tɛ́ onitidɔ̀ù. 39Bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ dèè dìì mɔ̀nnì kòo wɛ̃tɛní o cicɛ borɛ̀ kòo ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ ò dɔúnnɛ̀ dìì nùù ti Yiɛ̀ nKuyie. Mɛm̀mɛ ò kumɛ̀ kɛ mu nyí yĩ̀ɛ̃́tɛ́ onitidɔ̀ù. Kɛ̀ dɛ̀ nɑɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kó ikuɔ́. 40Bɑ́ dìì benni kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kɔtɛ kɛ́kɔmmú Kɑdɑɑdi kou, Sɛfutee birɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀nɑ̀ɑ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\