BƐBAATÍBƐ̀ 16

1Diyiè mɑrì kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ kɔtɛ Kɑsɑɑ kɛ́yɑ̀ onitipòkù mɔù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ́tɑ o borɛ̀. 2Kɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ɛ keè Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɛ̀ bomɛ̀ kɛ́cɛ̃ɛ̃tɛ dihɛì kɛ́nyié nkɛ bɑɑ dibòrì, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Dɛ̀ bo wentɛ́ kòo nyɛtìní kɛ̀ ti ò kùɔ. 3Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ mɛ nyí ndɛ wentɛ́, kɛyènkɛ̀ totɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ cuokɛ̀, kòo ítɛ́ kɛ́pĩ́ ndihɛì bòrì kó dicɑ̀ù kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ di dɛí kɛ́uutɛ́, kɛ́buutɛ́, kɛ́dekɛnɛ̀ ditɑ̃rì dìì bo Ebunɔɔ ɛì ììkɛ̀ kɛ́cónnɛ́. 4Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɔkɛ onitipòkù mɔù kòo yètìrì tu Dɑdidɑɑ kòò bo Sodɛki biriku. 5Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀nùmmùu kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Dɑdidɑɑ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yetoo kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɑ nɑ́kɛ́ ò pɛ̀tɛ́ dɛ̀ muwɛ̃rímú diɛmù ò mɛ mmɔkɛ mù, nɛ̀ ti bo yĩ́mɛ̀ kóò nɑ, kóò boú, kòo yɔkɛ̀, ti bo dɑ duɔ́ mbɑ́ wè mɛdítíbii tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (10100). 6Kɛ̀ Dɑdidɑɑ bekɛ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ kɛ dɔ̀: N nɑ́kɛ́ ɑ wɛ̃rímú bonní dɛ̀ kɛ cɑ̃́ɑ̃́. Bɛ̀ bo dɑ boúnɛ̀ bɑ kɛ̀ mùu yɛ̀? 7Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ m boúnɛ̀ itɑ̃nwɛ̃ĩ sũ̀ũ̀yì ìì mu nyí kpeí, n wɛ̃rímú yɛ̀mu mɛmmɛ, kɛ̀ n nɑɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀. 8Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ɛ wɑɑnní itɑ̃nwɛ̃ĩ sũ̀ũ̀ì ìì mu nyí kpeí, kɛ́duɔ́ nDɑdidɑɑ kòo ì nhò boúnɛ̀. 9Ò yóó mɛ nyĩ́ kɛ́sɔnnɛ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́deè kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ ɑ dootitɔbɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tùɔ̀kɛní! Kòo tɔ̃tɛ itɑ̃nwɛ̃ĩ kɛ̀ dɛ̀ ndò mmuhɑ̃ɑ̃́ nhɔ̃ɔ̃ cɔ́útɛ́mɛ̀ kuhɔ̃ũ. Bɛ̀ í nnɑ kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ o wɛ̃rímú bonní dɛ̀. 10Kɛ̀ Dɑdidɑɑ yíɛ́ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A n dɑúmu kɛ n soú, n nɑ́kɛ́ di mmɔ̀nnì bɛ̀ bo dɑ boúnɛ̀ mù. 11Kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ m boúnɛ̀ iwɛ̃ĩ pɑ̀nyì, bɛ̀ mu nyí pĩ̀ńnɛ̀ ì mutɔ̃mmú mɑmù, dɛ mɔ̀nnì n wɛ̃rímú yóó yɛ̀mu kɛ̀ n nɑɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀. 12Kɛ̀ Dɑdidɑɑ wɑɑ́ nyiwɛ̃ĩ pɑ̀nyì, kóò boúnɛ̀, kɛ́deè kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ ɑ dootitɔbɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tùɔ̀kɛní. Kɛ sɔ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ tó sɔri o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ tɔ̃tɛ iwɛ̃ĩ ìì do ò boú o bɑɑ̀ nkɛ̀ dɛ̀ ndò mmupɑ̀ɑ̀kommú. 13Kɛ̀ Dɑdidɑɑ dɔ̀: A sɔkɛ́ kɛ n dɑúmu kɛ n soúnnɑ́ɑ̀? Di mmɔ̀nnì n nɑ́kɛ́ weti weti bɛ̀ bo dɑ boúnɛ̀mu. Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɔ̀: Kɑ̀ɑ boú n yùtì iyùpɑ̃ɑ̃tí ìyiekɛ̀ kɛ tɑunnɛ̀ kuyɑɑ̀dùɔ̀dɔú kɛ bɑɑkɛ́. Dɛ mɔ̀nnì n wɛ̃rímú yóó yɛ̀mu kɛ̀ n nɑɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀. 14Kɛ̀ Dɑdidɑɑ dɔɔ̀ kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́, kòo boú o yùtì iyùpɑ̃ɑ̃tí ìyiekɛ̀ kɛ́tɑunnɛ̀ kuyɑɑ̀dùɔ̀dɔú kɛ́bɑɑkɛ́, kɛ́deè kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ ɑ dootitɔbɛ̀ tùɔ̀kɛní! Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ entɛ kɛ́huutɛ́nɛ̀ iyùpɑ̃ɑ̃tí kuyɑɑ̀dùɔ̀dɔú. 15Kɛ̀ Dɑdidɑɑ dɔ̀: A bo yĩ́mɛ kɛ́ntú ɑ n dɔ́ kɛ tɛ̃́nkɛ nɛ́ í n tɑ̃́. Kucɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ mmɛ miɛ nkɑ̀ɑ n dɑú kɛ n soú, mbɑ́ ɑ í yie nkɛ n nɑ̀kɛ́ ɑ wɛ̃rímú bonní dɛ̀. 16Kɛ bɑɑ ntì kòńnì yɛwe yɛmɔu Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ borɛ̀ koò kɔɔ́nnɛ̀, kòo ò ɔ̀unɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ ò bi. 17Kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkou nwe nɛ̀ bɛ̀ m pɛítɛ́mɛ̀ kuponkù í kɑ̀ɑ́kɛ́ n yuu, kɛ̀ bɛ̀ nkuó n wɛ̃rímú yóó yɛ̀mu kɛ̀ n nɑɑ́nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀. 18Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Dɑdidɑɑ bɑntɛ́ wè ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ kpɛti nti, kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɑdidɑɑ tu di kɔtoo kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ ò nɑ̀kɛ́mu o yɛ̀mmɛ̀ kpɛti. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ nkɔroo kɛ tɔnɛ̀ idíítí bɛ̀ do yɛ̃ mbɛ̀ yóó ò duɔ́ nyì. 19Mɛm̀mɛ Dɑdidɑɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́ o kpèrɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kòo duɔ́ nkòo nìtì mɔùu kɛ̃ĩ́ o yùpɑ̃ɑ̃tí iyiekɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì kòo ketɛ́ ò bo cĩtɛmɛ̀, kòo wɛ̃rímúu yɛ̀. 20Kɛ̀ Dɑdidɑɑ kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ ɑ dootitɔbɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ tùɔ̀kɛní! Kòo entɛní kòo yɛ̀mmɛ̀ ndò nhò bo nɑ kɛ́piùrɛ̀ ò ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀. Bɑ́ ò í nyɛ̃́ kɛ dò ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛ̀ìtɛ ku wɛ̃rímú o ĩ́nkɛ̀. 21Mɛm̀mɛ kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ ò pĩ nkɛ́kpɛ́kɛ́ o nuɔ nkóò kònnɛ̀ Kɑsɑɑ. Kóò boúnɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kó mɛfĩmmɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀, kòo mbo dikpetíntou miɛkɛ, kɛ fiinko dinɑ̀ɑ̀. 22Kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntoo kòo yùtìi wɛ̃tɛ kɛ́ketɛ́ tì bo yɛ̀nnímɛ̀. 23Diyiè mɑrì kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ɛ tíí nkɛ bo fíé bɛ bɔɔ̀ Dɑkɔ̃ɔ̃ kɛ̀ dɛ̀ ńdò ndibɑnni diɛrì, kɛ̀ bɛ̀ ndiè nkɛ tú: Ti kó dibɔɔ̀ Dɑkɔ̃ɔ̃ weè ti dɛɛtɛ́nɛ̀ ti dootitɔù Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃, kɛ duɔ́ nkɛ̀ ti ò pĩ. 24Kɛ nwúó mbɛ bɔɔ̀ kɛ di sɑ̃ntí kɛ tú: Ti kó dibɔɔ̀ ti dɛɛtɛ́nɛ̀ ti dootitɔù, wèè do ti puɔ nkɛ ti kɔù. 25Bɛ̀ mɛ mbomɛ̀ dibɑnni miɛkɛ nkɛ kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ɛ tɔní Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃, kòò yɑ̀ɑ ndɔɔri mudɑɑ́ nkpɛrɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ dikpetíntou, kɛ́tɔní Sɑnsɔ̃ɔ̃, kɛ́tuɔkɛní kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɑnnɛ̀ bɛ̀ bo dìì tou miɛkɛ, yɛsɑ̃ǹkɛ̀ borɛ̀. Kòò ndɔɔri mudɑɑ́ nkpɛrɛ bɛ ììkɛ̀. 26Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ nɑ́kɛ́ dɛdɑpùmbirɛ dɛ̀ɛ̀ ò dɛ̀ri kɛ dɔ̀: N kɔtɛnɛ̀ ditou kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀ borɛ̀ kɛ̀ n yɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́, n dɔ́ kɛ́dírímu. 27Bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ do píɛ́kɛ́ dɛ kó ditou miɛkɛ, bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀, kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛmɔu dɛ bo. Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní muwéìmù, kɛ̀ bɛ̀ bo kudɑ̀nkù. Bɛ̀ bo ntùɔ̀kɛ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000), bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀. 28Dɛǹdɛ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ kuɔ́nnɛ̀mɛ̀ Ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie n dɑ bɑ́ɑmmu ɑ bɑ́ m bɔnko, wɛ̃tɛ kɛ́ n duɔ́ mmuwɛ̃rímú dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀, kɛ̀ m pɛitɛ n dootitɔbɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛ̀ kpɛ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n nuɔ. 29Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ mɛ nyĩ kɛ́deè kɛ́bɑutɛ̀ yɛsɑ̃ǹkɛ̀ yɛ̀dɛ́ dɛ cuokɛ̀ kpɛyɛ yɛ̀ɛ̀ tɔ ditou, kɛ́ yɛ̀ dìdóo kɛ́kɔtínnɛ́ diì nho bɑkù yoú, ditɛrì kucɑ̃̀nku, 30kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ n kunɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ dɛ̀ n sɑ̀nnɛ̀. Ò mɛ nyĩ kɛ́fukii nɛ̀ o wɛ̃rímú mumɔu yɛsɑ̃ǹkɛ̀ kɛ̀ ditouu do kɛ́yɑ̃kɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ bo. Ò wɛ̃nnɛ́ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ kɛ ku, kɛ̀ bɛ̀ nsũ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò do kùɔ bɛ̀ ò kpɑɑ́ fòù dìì mɔ̀nnì. 31O tebìí nɛ̀ o nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kóò tùótɛ́ kɛ́kò nkɛ́kũnnɛ́ o cicɛ Mɑndoɑ fɔ̃ti, Sodɑɑ nɛ̀ Esetɑɔdi dɛ cuokɛ̀. Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ do bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ ndi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\