IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 1

1Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo yúo Mɔyiisi ku tɑummɛ̀ tou borɛ̀ ndɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: 2Á nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: Kɛ̀ di kóò mɔù dɔ́ kɛ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀, fɛ̀ bo nɑ kɛ́ntú fɛdiɛfɛ̀ yoo fɛsɑ́m̀pɔ́fɛ̀. 3Kɛ̀ wèè dɔ́ kɛ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ, fɛ̀ ntú fɛdɑɑfɛ̀ kɛ́nkpɑ kuyɛ̀nkù, kòo fɛ̀ kùɔ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ̀ n cɔutɛ́ o pɑ̃nnì. 4Wèe dɑɑ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ fɛ yuu kɛ́ fɛ̀ nni nféútɛ́ kɛ́tuɔ kɛ̀ n cɔutɛ́ o pɑ̃nnì kóò cĩ̀ɛ̃́ nho yɛi. 5Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo n féútɛ́ o ɔ̃̀fɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bíi míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù kɛ́fitɛ́, 6kɛ́ fɛ̀ fɛ̃̀tɛ́ kɛ́kékɛ́ fɛ tùòti. 7Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bíi tɔtìnnɛ muhɑ̃ɑ̃́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́tií nyidɛí, 8kɛ́túótɛ́ itùòti nɛ̀ diyuu nɛ̀ mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ kɛ́dɑɑ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì muhɑ̃ɑ̃́ ǹyĩ́nkɛ̀, 9kɛ́hɔ́útɛ́ tinɑutì nɛ̀ yɛkpɑ́ɑ̀ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ tuɔ ndɛmɔu diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ yóó tuɔmmu kɛ́ntú dipɑ̃nnì dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. 10Kòò mɔù mɛ ndɔ́ kɛ́féútɛ́ fɛpìèfɛ̀ yoo tɛbuɔtɛ̀ kɛ́ m pɑ̃ kɛ́tuɔ ndɛ̀ ntú dɛdɑɑrɛ̀ kɛ́nkpɑ kuyɛ̀nkù. 11Kòò dɛ̀ nni n féútɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bíi míɛ́tɛ́ mɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ́fitɛ́. 12Kòo kékɛ́ fɛ tùòti kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi ì dɑɑ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì muhɑ̃ɑ̃́ ǹyĩ́nkɛ̀ nɛ̀ diyuu nɛ̀ mɛkùɔ̀ nkpɛrɛ, 13kɛ́ɔ́útɛ́ tinɑutì nɛ̀ yɛkpɑ́ɑ̀ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ̀ nni mbɛnkɛ kɛ̀ dí dɛ̀ tùɔ ndɛmɔu diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. Dɛ kó fɛɔ̃̀fɛ̀ yóó tuɔmmu kɛ́ntú dipɑ̃nnì dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie. 14Kòò mɔù mɛ ndɔ́ kɛ́kuɔ tɛnɔ̀tɛ̀ kɛ́ m pɑ̃ kɛ́tuɔ, wèe tɔní tɛnɔ́nkpetɛ yoo dikpɛtinɔ́nkperi. 15Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi tɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀ kɛ́yĩ́ṹtɛ́ tɛ fɔ̃̀níí kɛ́tɔ̃tɛ tɛ yuu kɛ́ dì tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ́dɛitɛ tɛ yĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì píkù, 16kɛ́dɛitɛ tɛ bòtìrì nɛ̀ tɛ cìtì, kɛ́ dɛ̀ ùtóo diwũɔ̃tɔ̀nnì píkù diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ bɛ̀ uutoo dɛ̀ mutɑ́pɛí mmɛkùɔ̀ nkɔ̃mu, 17kɛ́yɑtɛ́ tɛnɔ̀tɛ̀ tɛ fìɛ̀ti sɑku, kɛ́yóu kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ cɑ́ɑ́tí kòo tɛ̀ tùɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, tɛ̀ yóó tuɔmmu kɛ́ntú dipɑ̃nnì dìì fɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti mí ndi Yiɛ̀ nKuyie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\