IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 10

1Anɔɔ bí Nɑdɑbu nɛ̀ Abiyu kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ bɑ́ wè tɛsɔɔsékɛ́buutɛ kɛ́wɑɑ́ mmuhɑ̃ɑ̃́ nsɔ̃́ntíkɛ kɔ̃mu, ikuɔ́ yetɛ mù kɛ́tuɔ ntihúúntì ti Yiɛ̀ nKuyie. 2Kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nyɛ̀nní ikuɔ́ nɛntì kó kufɑ̃́ɑ̃́ nkó dibòrì kɛ́ bɛ̀ cɔ̀útɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ kú ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou ììkɛ̀. 3Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nnɑ́ɑ́ kù tu dìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ kù tɔ̀kɛ́nɛ̀ kù bo bɛ̀ bɛnkɛ kù dòmmɛ̀ pɑ́í pɑ́í, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nkù dɛ̀úkùnko. Kɛ̀ Anɔɔ ndò nkɑ́rɛ́. 4Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisii yú Anɔɔ cicɛ nɑntɛ̀ Usiyɛɛdi bí Mikɑyɛɛdi nɛ̀ Edisɑfɑ̃ɑ̃ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́túótɛ́ di cicɛ nɑntɛ̀ bí ìì ku kɛ duɔ́ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, kɛ́dennɛ Isidɑyɛɛribɛ kɑrì. 5Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ Mɔyiisi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ́ bɛ̀ tùótɛ́ nɛ̀ bɛ kuɔ́ yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ́dennɛ Isidɑyɛɛribɛ kɑrì. 6Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Anɔɔ bí ìì kpɑɑ́, Edeɑsɑɑ nɛ̀ Itɑmɑɑ kɛ dɔ̀: Di bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ di yùtìi yɛ̃kɛ́. Di mɛ mbɑ́ɑ́ kɛ̃rí di yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ bo bɛnkɛ di kɑrimɛ̀ mukṹṹ di yɑ̀ɑ̀ bo kú kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ pɛikɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu. Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ bɛɛ̀ yóó kɔmmú ti Yiɛ̀ nKuyie nkùɔnɛ̀ bɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ mbɛ kpɛ́í. 7Díndi bɑ́ɑ́ ítɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù di yɑ̀ɑ̀ bo kú! Bɛ̀ di còú nyikuɔ́ kó mɛkùɔ̀ mmɛ kɛ di cɑ̃̀ńnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃mmú kpɛ́í. Kɛ̀ bɛ̀ɛ yie nkɛ́dɔɔ̀ Mɔyiisi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì. 8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Anɔɔ kɛ dɔ̀: 9Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí kɛ̀ di níí kɔri mɛtɑummɛ̀ tou di bɑ́ɑ́ yɑ̃̀ dìfɛ̃́ɛ̃̀ yoo mɛnɑɑ̀ ntɛ̃mɛ̀ mɑmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ muɔ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di bɑ́ɑ́ kú. Dɛ yó ntú ikuɔ́ nyi di kpɛ́í nnɛ̀ di yɑɑ̀bío sɑ̃́ɑ̃̀. 10Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ di nɑ kɛ́mbɑɑ̀tì dɛ̀ɛ̀ tu n kpɛrɛ, nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í tú n kpɛrɛ. Dɛ̀ɛ̀ ci nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ í ci, 11kɛ́nɑ kɛ́bɛnkɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu n duɔ́ nyìì tié mMɔyiisi kòò ì ndi nɑ̀kɛ́. 12Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí ìì kpɑɑ́ Edeɑsɑɑ nɛ̀ Itɑmɑɑ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie ntidiitì, kɛ tùɔ ntìì kpɑɑ́ di kpɛti nti. Dí cɑ́ɑ́kɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀, bɛ̀ bɛ̀ nkù pɑ̃mu, kɛ̀ dɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́. 13Di bɑ́ nkɑri sɔ̃́ntíkoo kó dibòrì kóò cɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ kù pɑ̃ tìì diitì miɛkɛ nkɛ kù dɛ̀itɛmɛ̀ kɛ di duɔ́. Kù ti nni nnɑ̀kɛ́. 14Di níí cɑ́ɑ́kɛ́ dicĩ̀ncĩ̀nnì bɛ̀ bɛnkɛ dì Kuyie nnɛ̀ dikpèrì bɛ̀ dɛ̀itɛ dì, di bɑ́ɑ́ kɑri sɔ̃́ntíkoo kó dibòrì kɛ́ dɛ̀ cɑ̀ɑ́kɛ́. Bɛ̀ kù fìé ìì wũɔ̃ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í nyi miɛkɛ nkɛ bɛ̀ dɛ̀itɛmɛ̀ kɛ dì duɔ́. A bí initipoì bo nɑ kɛ di wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́ ì cɑ̀ɑ́kɛ́. 15Dicĩ̀ncĩ̀nnì bɛ̀ kù bɛnkɛ dì nɛ̀ dikpèrì bɛ̀ dɛ̀itɛ dì bɛ̀ níí dɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ yóó tuɔ nkɛ́ dɛ̀ bɛnkɛ Kuyie nkɛ́deè, kɛ̀ dí dɛ̀ tùótɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ bí, di kpɛrɛ yó nni ndɛ sɑ̃́ɑ̃̀, kù ti nni nnɑ̀kɛ́. 16Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ bekɛ bɛ̀ yĩ́mɛ̀ dibɔdɑɑ̀ bɛ̀ do kùɔ dì mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ bɛ̀ dì tùɔmmu, kòo miɛkɛɛ pɛikɛ Anɔɔ bí ìì kpɑɑ́, Edeɑsɑɑ nɛ̀ Itɑmɑɑ. 17Kòo bɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di í kɑri bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì bòrì dɛ kpɛ́í nkɛ dì cɑ̀ɑ́kɛ́. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ dì pɑ̃mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nku kɛ̀ dì cɑ̃̀ɑ̃́, kɛ̀ di dì dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ dɛ̀itɛ Isidɑyɛɛribɛ kó mɛyɛi. 18Di í mɛ ntɑnnɛ́mɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛtɑummɛ̀ tou di nɑ nkɑ̀ri dibòrì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dìndi dɛ kpɛ́í nkɛ dì cɑ̀ɑ́kɛ́. 19Kɛ̀ Anɔɔ nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Bɛ̀ dì fèútɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nku mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í nkɛ tùɔ. A mɔ́mmuɔ nhɑ yɛ̃́mu tìì n tùɔ̀kɛní kɛ̀ n cɑ̀ɑ́kɛ́ yíe nfɛɔ̃̀fɛ̀ bɛ̀ kùɔ fɛ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kpɛ́í, dɛ̀ bo nɑrikɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑɑ̀? 20Kɛ̀ Mɔyiisi nsɔ̃́ ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì wenni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\