IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 12

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nsɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Kòo nitipòkù pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ ò sĩ̀ntɛmu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ ò ɔ̃ nyúɔ́ nkɛ dòmmɛ̀. 3Diyiè niínnì yiè bɛ̀ɛ cɑ̃ntɛ́ dɛbirɛ. 4Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo mbɑɑ̀ yɛwe sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kòo nɛ́ nɑ kɛ́wenkɛ. Dɛ kó yɛwe miɛkɛ ò bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ dɛ̀ɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ tú n kpɛrɛ, ò mɛ mbɑ́ɑ́ kɔtɛ n tɑummɛ̀ tou, kɛ́mbɑɑnɛ̀ dɛ kó yɛwe bo deèmɛ̀. 5Kòò mɛ mpɛitɛ́ dɛnitipobirɛ ndɛ ò sĩ̀ntɛmu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ semɛ́nnì bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ò ɔ̃ nyúɔ́ nkɛ dòmmɛ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́mbɑɑ yɛwe sipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛkuɔ̀ kòo nɛ́ nɑ kɛ́wenkɛ. 6Kɛ̀ dɛ kó yɛwe pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɛ̀ dɛnitidɑbirɛ ndɛ yoo dɛnitipobirɛ, wèe tɔní dipedɑbii dìì mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀, ò yó n kùɔ dì kɛ́tuɔ, kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, kɛ́wɑɑ́nnɛ̀ dikpɛtinɔ́nkperi yoo tɛnɔ́nkpetɛ tɛ̀ɛ̀ yó ntú mɛwénkùmɛ̀ kpɛtɛ. 7Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ̀ nni mbɛnkɛ, kɛ́dɔɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kòo wenkɛ. Ikuɔ́ ìì tukúnɛ̀ ìnyi onitipòkù wèè pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ yoo dɛnitipobirɛ. 8Kòò í nɑ kɛ bo pɛ́tɛ́ dipedɑbii wèe wɑɑ́ nyɛkpɛtinɔ́nkperɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yoo sinɔ́nkpeé, kɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀ ntú bɛ̀ yó n féútɛ́ tɛ̀ kɛ́tuɔ, nkɛ̀ tɛtɛtɛ̀ ntú mɛwénkùmɛ̀ kpɛtɛ. Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi ò dɔ̀ɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kòo nɑɑ́ nwèè nɔ̀ùtɛ̀ feitɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\