IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 13

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: 2Kɛ̀ dimutiri mɑrì yɛ̀nní onìtì kɔ̃̀ntì kɛ dò ntɛcɛ̀tɛ̀ yoo tinɑɑndotì, kɛ̀ di sɔ̃́ ndɛ̀ dò ntikɔ̀ntì, dí ò kɔ̀tɛnɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Anɔɔ borɛ̀, yoo o bí ikuɔ́ nìùbɛ̀ kóò mɔù borɛ̀. 3Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi wéntɛ́ dɛ kó mumɔmmú mùù bo o kɔ̃̀ntì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛborɛ̀ kó ticìtì cèètɛ kɛ pɛikɛ, kɛ̀ dɛborɛ̀ sɑ̃́kɛ nɑɑ́ ntɛfɔ̃̀tɛ̀, tikɔ̀ntì nti ò mɔmmɛ̀, ikuɔ́ nìùtìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú o mɔmmú tú musĩ̀mmù mmu. 4Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò ndɛ kó diciitirì pɛ́ì mɑ́ɑ̀ ndi, bɑ́ dɛborɛ̀ í do ntɛfɔ̃̀tɛ̀, bɑ́ ticìtì í pɛikɛ, ikuɔ́ nìùtìi ò cɑ̃̀ńnɛ́ omɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 5Diyiè yiénnì yiè kòo wɛ̃tɛ kóò wèńtɛ́, kòò sɔ̃́ ndɛ kó mumɔmmú bɑɑ dò mmu dòntì kɛ í pɛ̃̀kɛ̀, wèe wɛ̃tɛ kóò kɑ̀nnɛ kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 6Kòo wɛ̃tɛ kóò wèńtɛ́ diyiè yiénnì yiè, kòò sɔ̃́ ndɛ̀ tɔ̃ũkɛ kɛ í pɛ̃̀kɛ̀, wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú o mɔmmú í tú musĩ̀mmù. Dɛ̀ tu tɛcɛ̀tɛ̀ ntɛ cɛ̃́nkoo, wèe ɔ́útɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì mɑ́ɑ̀ ndi kɛ́wenkɛ. 7Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú o mɔmmú í tú musĩ̀mmù, kòò ítóo kɛ̀ dɛ kó tɛwũɔ̃tɛ̀ pɛ̃̀kɛ̀, wèe wɛ̃tɛ kɛ́bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ ikuɔ́ nìùtì. 8Kòo ò wèńtɛ́ kòò sɔ̃́ ndɛ kó tɛwũɔ̃tɛ̀ pɛ̃̀kɛ̀, wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A mɔmmú tú tikɔ̀ntì nti, ɑ sĩ̀ntɛmu. 9Kɛ̀ tikɔ̀ntì feitɛ́ òmɔù, bɛ̀ɛ ò kɔ̀tɛnɛ̀ ikuɔ́ nìùtì borɛ̀. 10Kòo ò wèńtɛ́, kòò sɔ̃́ ndinútírì mɑrì ɑ̃nnɛ́ o kɔ̃̀ntì, kɛ̀ ticìtì wũɔ̃tɛ́ dɛborɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ tɔ̀tɛ́. 11Dɛ kó mumɔmmú ò bimu. Ikuɔ́ nìùtìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ ò sĩ̀mmu, ò bɑ́ɑ́ bennɛ́ kóò cɑ̃̀nnɛ́ omɑ́ɑ̀ borɛ̀ kɛ bo ò wèńní ò sĩ̀mmu. 12Kɛ̀ dɛ kó inútíbí mɛ mpitɛ́ o kɔ̃̀ntì timɔu ĩ́nkɛ̀, o yuu nɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀io, ikuɔ́ nìùtì bo nɑ kɛ́wéntɛ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀. 13Kòò wèńtɛ́ kɛ sɔ̃́ ndɛ kó mumɔmmú bo o kɔ̃̀ntì timɔu ndi wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ ò í sĩ̀. Kɛ yɛ̃́ o kɔ̃̀ntì timɔu tiì pɛikɛmɛ̀, ò í sĩ̀. 14Kɛ̀ dɛ̀ mɛ mboní kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ tɔ̀tɛ́ kɛ nɑɑ́ ndɛmɔnnɛ ò sĩ̀ntɛmu. 15Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì wèńtɛ́ dɛ kó ditɔ́tírì wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ ò sĩ̀mmu, tikɔ̀ntì nti. 16Kɛ̀ dɛ kó ditɔ́tírì wɛ̃̀tɛ kɛ pɛikɛ wèe yɑ̀ ikuɔ́ nìùtì. 17Kòo ò wèńtɛ́ kòò sɔ̃́ ndɛ kó ditɔ́tírì pɛikɛ wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ o mɔmmú í tú musĩ̀mmù, ò í sĩ̀. 18Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò ndinútírì diì yɛ̀ òmɔù kɛ miɛtɛ́. 19Kɛ̀ dimutiri dii mɛ nhɑ̃nnɛ́ dinútírì do borɛ̀, kɛ dɔ́ kɛ́mpɛ́ì kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ wũɔ̃, dɛ yiɛ̀ mbɛnkɛ omɑ́ɑ̀ ikuɔ́ nìùtì. 20Kòò ò wèńtɛ́, kòò sɔ̃́ ntikɔ̃̀ntì dɔ́ kɛ́nɑɑ́ ntɛfɔ̃̀tɛ̀ dɛborɛ̀ kɛ̀ ticìtì pɛikɛ, wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú: Mumɔmmú sĩ̀mmù muù dɔ́ kɛ́feitɛ́ dinútírì do yɛ̀ dɛ̀. 21Kòò mɛ nhò wèńtɛ́ kɛ sɔ̃́ nticìtì í pɛikɛ, tikɔ̃̀ntì mɛ nyí nɑɑ́ ntɛfɔ̃̀tɛ̀ dɛborɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɔ́ kɛ́ceetɛ, weè ò kɑ̀nnɛ kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 22Kɛ̀ mù pɛ̃̀kɛ̀ o kɔ̃̀ntì wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú dɛ kó mumɔmmú tú musĩ̀mmù mmu, tikɔ̀ntì nti. 23Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò ndɛ̀ í pɛ̃̀kɛ̀ o kɔ̃̀ntì ĩ́nkɛ̀, dinútírì kó kufíɛ̀kù nku, wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ ò í sĩ̀. 24Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nhòmɔù weè cɔ̀útɛ́ kɛ̀ dinútírì yɛ̀ dɛ kó kuhɑ̃ɑ̃tɔ̀ntɔ̀nkù ĩ́nkɛ̀, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́nwũɔ̃, kɛ dɔ́ kɛ́mpɛ́ì yoo dɛ̀ pɛ́ì, 25ikuɔ́ nìùtìi ò wèńtɛ́, kòò sɔ̃́ nticìtì dɔ́ kɛ́pɛikɛ yoo tikɔ̃̀ntì dɔ́ kɛ́nɑɑ́ ntɛfɔ̃̀tɛ̀ dɛborɛ̀, tikɔ̀ntì tiì ò pĩ. Ikuɔ́ nìùtìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ o mɔmmú tú musĩ̀mmù mmu, ò sĩ̀mmu. 26Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nyikuɔ́ nìùtì ò wèńtɛ́ kɛ sɔ̃́ nticìtì í pɛikɛ dɛborɛ̀, tikɔ̃̀ntì mɛ nyí nɑɑ́ ntɛfɔ̃̀tɛ̀ dɛborɛ̀ kɛ cèètɛ kɛ pɛikɛ, wèe ò kɑ̀nnɛ kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 27Diyiè yiénnì yiè wèe wɛ̃tɛ kóò wèńtɛ́, kɛ̀ dɛ kó tɛwũɔ̃tɛ̀ pɛ̃̀kɛ̀, wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ o mɔmmú tú musĩ̀mmù mmu, ò sĩ̀mmu, tikɔ̀ntì nti. 28Kɛ̀ dɛ kó tɛwũɔ̃tɛ̀ mɛ nyí dɛukɛ, kɛ dò ntɛdòntì kɛ pètìnkɛ dɔ́ kɛ́ceetɛ, muhɑ̃ɑ̃́ mmuù ò cɔ̀útɛ́ kɛ̀ dɛ̀ dɔ́ kɛ́pɛikɛ, ikuɔ́ nìùtìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ o mɔmmú í tú musĩ̀mmù, kuhɑ̃ɑ̃tɔ̀ntɔ̀nkù kó kufíɛ̀kù nku. 29Kɛ̀ yɛmuɔ nhɑ̃nnɛ́ onitidɔ̀ù yoo onitipòkù yuu yoo o kúóǹnì: 30Ikuɔ́ nìùtìi wéntɛ́ dɛ kó dɛmɔnnɛ, kòò sɔ̃́ ndɛ̀ dɔ́ kɛ́nɑɑ́ ntɛfɔ̃̀tɛ̀ dɛborɛ̀, kɛ̀ ticìtì wũɔ̃tɛ́ kɛ yɛ̃ ntimɑ timɑ, wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ o mɔmmú tú musĩ̀mmù mmu, yɛyukɔ̃̀rɛ̀ kó mumɔmmú mmu yoo dikúònnì kɔ̃mu. 31Kɛ̀ dɛ̀ dò nyikuɔ́ nìùtì ò wèńtɛ́ kɛ sɔ̃́ nyɛyukɔ̃̀rɛ̀ í ɑ̃nnɛ́ tɛfɔ̃̀tɛ̀ dɛborɛ̀ yoo tiyùtì í sɔ̀utɛ, wèe ò kɑ̀nnɛ kòò dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 32Diyiè yiénnì yiè kòo ò wèńtɛ́ kòò sɔ̃́ ndɛ kó mumɔmmú í pɛ̃̀kɛ̀ tiyùtì mɛ nyí wũɔ̃tɛ́, dɛ̀ mɛ nyí nɑɑ́ ntɛfɔ̃̀tɛ̀ dɛborɛ̀, 33omuɔntii kuó kɛ́soó ndɛ kó dibòrì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi yíɛ́ kóò kɑ̀nnɛ kòò dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 34Diyiè yiénnì yiè kòò ò wèńtɛ́ kɛ sɔ̃́ mmù í pɛ̃̀kɛ̀, dɛ̀ mɛ nyí nɑɑ́ ntɛfɔ̃̀tɛ̀ dɛborɛ̀, wèe ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ ò wenkɛmu, kòo ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wenkɛ. 35Kòò mɛ nhɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ dèè kɛ̀ dɛ kó mumɔmmú pɛ̃̀kɛ̀. 36Ikuɔ́ nìùtìi wɛ̃tɛ kóò wèńtɛ́ kòò sɔ̃́ ndɛ kó mumɔmmú pɛ̃̀kɛ̀ kɛ̀ tiyùtì wũɔ̃tɛ́ ò sĩ̀mmu. Ikuɔ́ nìùtì bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́nwéí tiyùtì bo wũɔ̃tɛ́mɛ̀. 37Kɛ̀ mù í tòtɛ, kɛ bɑɑ dò mmudòntì. Kɛ̀ tiyusɔ̀ùtì yɛ̀, ò miɛtɛ́mu, ò í sĩ̀. Ikuɔ́ nìùtìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A í sĩ̀. 38Kòo nitidɔ̀ù nwe yoo onitipòkù, kòò sɔ̃́ nho kɔ̃̀ntì ɑ̃nnɛ́ tɛpɛ́ítɛ̀. 39Ikuɔ́ nìùtìi ò wèńtɛ́. Kɛ̀ dɛ kó tɛpɛ́ítɛ̀ dò ntɛdòntì kɛ í cèètɛ, mùmɑmù í ò dò ntɛpɛ́ítɛ̀ tɛɛ̀ cɛ̃́nkɛ ɑ̃nnɛ́ o kɔ̃̀ntì, ò í sĩ̀. 40Kòo nìtì yuu fɔ̃ũ ò mɔ̀kɛ mɛyukɑ́nkɑ́mmɛ̀ mmɛ, ò í sĩ̀. 41Kòo tĩ́nnì kó tiyùtì tiì mɛ nfɔ̃̀ũ mɛyukɑ́nkɑ́mmɛ̀ mmɛ ò í sĩ̀. 42Kɛ̀ diciitirì mɑrì mɛ nhɑ̃nnɛ́ mɛɛ̀ yukɑ́nkɑ́mmɛ̀ miɛkɛ, kòo bɔri ndi yoo o tĩ́nnì kɛ dɔ́ kɛ́mpɛ́ì kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́nwũɔ̃, tikɔ̀ntì nti. 43Ikuɔ́ nìùtìi ò wèńtɛ́, kòò sɔ̃́ ndiciitirì ɑ̃nnɛ́ o bɔri yoo o tĩ́nnì, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́nwũɔ̃, kòò sɔ̃́ ndɛ̀ dò ntikɔ̀ntì, 44dikɔ̀nnì ndi, ikuɔ́ nìùtìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú ò sĩ̀mmu, tikɔ̀ntì tiì pĩ nho yuu. 45Kɛ̀ tikɔ̀ntì pĩ nwè ndɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì tìì kɛ̃rí kɛ yóu kòò yùtìi yɛ̃kɛ́ kòo nkɑ̃nkɛ́ o nucìtì, kɛ pĩɛ̃kù kɛ tú: N sĩ̀mmu! N sĩ̀mmu! 46Kɛ̀ dɛ kó mumɔmmú kpɑɑ́ koò bo yɛ̀ɛ̀ we miɛkɛ ò yó sĩ̀mmu, ò bɑ́ mbo Isidɑyɛɛribɛ kɑrì, ò mbo mɛkɛntímɛ̀. 47Kɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ dùɔ̀kɛnɛ̀ tì tipecìtì yoo mupɑɑ̀konkperímù kɛ̀ tì pũ̀ũti. 48Kɛ̀ dɛ̀ tu kuyɑ̀ɑ̀kù yoo kuyɑɑ̀dɑ́ndɑ́tínkù nku bɛ̀ dùɔ̀kɛnɛ̀ kù tipecìtì yoo mupɑɑ̀konkperímù, kɛ̀ dɛ̀ mɛ ntú kukɔ̃̀nkù nku yoo kunɛnkù mɑkù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ kù kukɔ̃̀nkù, 49dɛɛ̀ pũ̀ũti kuyɑ̀ɑ̀kù ĩ́nkɛ̀ yoo kukɔ̃̀nkù yoo kuyɑɑ̀dɑ́ndɑ́tínkù yoo kunɛnkù kukɔ̃̀nkù kɔku ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛnɔ́ɔnnúɔ̀ nyoo dɛ̀ dɔ́ kɛ́ nwũɔ̃, bɛ̀ɛ dɛ̀ bɛnkɛ ikuɔ́ nìùtì. 50Kòo wéntɛ́ dɛ kó kunɛnkù pũ̀ũti dɛ̀, kɛ́ kù dɔú nkumɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 51Diyiè yiénnì yiè kòò sɔ̃́ ndɛ̀ pɛ̃̀kɛ̀ dɛ kó kuyɑ̀ɑ̀kù ĩ́nkɛ̀ yoo kuyɑɑ̀dɑ́ndɑ́tínkù yoo kukɔ̃̀nkù yoo kunɛnkù mɑkù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ kù kukɔ̃̀nkù, bɑ́ kɛ̀ dɛ kó kunɛnkù tu kùù botí dɛ̀ í yóó deè, dɛ kó kunɛnkù sĩ̀ntɛmu. 52Ikuɔ́ nìùtìi tuɔ ndɛ kó kuyɑ̀ɑ̀kù, yoo kuyɑɑ̀dɑ́ndɑ́tínkù kùù dùɔ̀kɛnɛ̀ tipecìtì, yoo mupɑɑ̀konkperímù, kɛ̀ dɛ̀ mɛ ntu kukɔ̃̀nkù kó kunɛnkù mɑkù nku, bɑ́ kɛ̀ kù tu kùù botí kɛ nɛ́ pũ̀ũti dɛ̀ í yóó deè bɛ̀ɛ kù tùɔ. 53Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì mɛ nsɔ̃́ ndɛ̀ɛ̀ pũ̀ũti dɛ̀ í pɛ̃̀kɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù yoo kuyɑɑdɑ́ndɑ́tínkù yoo kunɛnkù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ kù kukɔ̃̀nkù ku ĩ́nkɛ̀. Bɑ́ kɛ̀ kù tu kùù botí, 54wèe duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kù ɔ̀útɛ́ kòo kù dɔú nku mɑ́ɑ̀ borɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. 55Dɛ kó difɔ̃nkúò dɛ̀ɛ̀ pũ̀ũti kɛ̀ dɛ̀ bɑɑ dò ndɛ dòntì kɛ í pɛ̃̀kɛ̀, dɛ kó kunɛnkù sĩ̀mmu, wèe kù tùɔ. Bɑ́ kɛ̀ kù pũ̀ũti ku ĩ́nkɛ̀ yoo ku miɛkɛ. 56Kòò mɛ nsɔ̃́ mbɛ̀ kù ɔ̀ú kɛ̀ dɛ̀ dɔ́ kɛ́deè kɛ kɑ́ntɛ́, wèe kɛ̃tɛ́ dɛ kó dibòrì. 57Kɛ̀ dɛ̀ mɛ ndò nkù sɔɔ nkɛ pũ̀ũti kupíkù tɛkù dɛ kó kuyɑ̀ɑ̀kù ĩ́nkɛ̀ yoo kuyɑɑ̀dɑ́ndɑ́tínkù ĩ́nkɛ̀ yoo kunɛnkù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ kù kukɔ̃̀nkù ku ĩ́nkɛ̀, dɛ̀ tùòtìmu, wèe kù tùɔ. 58Kɛ̀ bɛ̀ mɛ nkù ɔ̀útɛ́ kɛ dèè kɛ̀ dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í wɛ̃̀tɛní bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́ kù ɔ̀útɛ́. Dɛ kó difɔ̃nkúò kù í sĩ̀. 59Dɛ kó ikuɔ́ tukúnɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì tìì pũ̀ũti tìnti, tìì dùɔ̀kɛnɛ̀ tipecìtì yoo mupɑɑ̀konkperímù yoo kuyɑɑ̀dɑ́ndɑ́tínkù yoo kunɛnkù tɛkù mɑkù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ kù kukɔ̃̀nkù. Bɑ́ kɛ̀ kù tu kùù botí. Dɛɛ̀ yó nte kɛ̀ bɛ̀ níí nɑ kɛ́bɑtɛ kùù sĩ̀ nnɛ̀ kùù wenni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\