IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 15

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑɑ nsɔkɛ́ kɛ nɑ́ɑ́nnɛ̀ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Kòo nitidɔ̀ù mɔù tùɔ̀ti yɛfɔtɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nyiɛ̀, dɛ kó mɛniɛ nhò sĩ̀nkùnnɛmu. 3Ntɛ dɛ̀ yó nhò dòmmɛ̀ ò mɔ nyɛ̀ɛ̀ we miɛkɛ: Kɛ̀ mɛniɛ nyiɛ̀ yoo mɛ í yiɛ̀ ò sĩ̀mmu. 4Kòò duɔ́ dìì dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ dì sĩ̀ntɛmu, kòò kɑ̀ri dìì kɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ dì sĩ̀ntɛmu. 5Kɛ̀ wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ yiɛ̀ ndɔ́ù wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 6Kɛ̀ wèè kɑ̀rì dikɑ̀rì ò kɑ̀rì dìì ĩ́nkɛ̀ wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 7Wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ dɛ yiɛ̀ nwèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 8Kɛ̀ dɛ yiɛ̀ ntĩ̀ṹtɛ́ òmɔù, ò mɛ ntĩ̀ṹtɛ́ wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 9Kòò kɔ̀ri mucèmmu kɛ kɑri dìì sɑ̃nkɑ̀rì dì sĩ̀ntɛmu. 10Kɛ̀ wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ kunɛnkù mɑkù ò yɑ̃̀kɛ kùù ĩ́nkɛ̀, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. Kɛ̀ wèè tùótɛ́ dɛ kó kunɛnkù wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 11Kɛ̀ dɛ kóo nìtì kɑ̀ɑ́kɛ́ òmɔù kɛ í nìtɛ, ò kɑ̀ɑ́kɛ́ wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 12Kɛ̀ dɛ kóo nìtì kɑ̀ɑ́kɛ́ kunɛnkù tiyɑɑtì kɔku bɛ̀ɛ kù pɔ̀ntɛ, kɛ̀ kudɔú kɔku mɛ nní nku bɛ̀ɛ kù ɛitɛ́. 13Kɛ̀ dɛ̀ yiɛ̀ mmiɛtɛ́ ò mbɑɑ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́wenkɛ. Wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ pũɔ̃̀ nkɛ nɛ́ wenkɛ. 14Diyiè niínnì yiè kɛ́wɑɑ́ nsinɔ́nkpeé sìdɛ́sì yoo yɛkpɛtinɔ́nkperípɑ̀ɑ̀ nyɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ́ dɛ̀ tɔní kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù. 15Kòo túótɛ́ tɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ́kuɔ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í, kɛ́túótɛ́ tɛtɛtɛ̀ kɛ́kuɔ kɛ́tuɔ nkóò dɔ̀ɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kòo wenkɛ. 16Kòo nitidɔ̀ù duɔ́ kɛ yɛ̃nkɛ omɑ́ɑ̀ wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 17Kɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì nti yoo kɛ̀ kukɔ̃̀nkù nku o tɑniɛ ndɑ̀rimɛ̀ wèe dɛ̀ ɔ́ú, dɛ̀ sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 18Kòo nitidɔ̀ù duɔ́nɛ̀ onitipòkù bɛ̀ɛ wuɔ. Bɛ̀ sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 19Kòo nitipòkù yúɔ́ nhò sĩ̀ntɛmu kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ wèè ò kɑ̀ɑ́kɛ́ ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 20Kòò duɔ́ dìì dɔ́ù dì sĩ̀ntɛmu, kòò kɑ̀ri dìì kɑ̀rì dì sĩ̀ntɛmu. 21Kɛ̀ wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ o dɔ́ù wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ. Ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 22Kɛ̀ wèe kɑ̀ɑ́kɛ́ kunɛnkù mɑkù ò kɑ̀ri kùù ĩ́nkɛ̀ wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 23Kɛ̀ kunɛnkù mɑkù bo o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ yoo ò kɑ̀ri dɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kòò mɔù dɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́ ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 24Kòo nitidɔ̀ù duɔ́nɛ̀ onitipòkù ò yùɔ́ ndìì mɔ̀nnì ò sĩ̀ntɛmu kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kòò duɔ́ dìì dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ dì sĩ̀ntɛmu. 25Kòo nitipòkù yùɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ we kɛ̀ tì mu nyí dèè, yɛwe yɛ̀ɛ̀ sɔɔtɛ́ yɛ miɛkɛ ò bɑɑ yó nsĩ̀ nhò ɔ̃ nyúɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ mmɛ. 26Dɛ kó yɛwe yɛ̀ɛ̀ sɔɔtɛ́ yɛ miɛkɛ kòò duɔ́ dìì dɔ́ù yoo ò kɑ̀ri dìì kɑ̀rì ĩ́nkɛ̀, dì sĩ̀ntɛmu kɛ́ndònnɛ̀ o yɔ́ntì kó yɛwe ɔ̃ ndòmmɛ̀. 27Kɛ̀ wèè kɑ̀ɑ́kɛ́ o dɔ́ù yoo o kɑ̀rì, wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. 28Kòo yɔ́ntì còḿmú ò mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́wenkɛ. 29Diyiè niínnì yiè kòo wɑɑ́ nsinɔ́nkpeé sìdɛ́sì yoo yɛkpɛtinɔ́nkperípɑ̀ɑ̀ nkɛ́ dɛ̀ tɔní kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù. 30Kòo kuɔ tɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í nkɛ́kuɔ tɛtɛtɛ̀ kɛ́tuɔ mmɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀, kóò dɔ̀ɔ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ kòo wenkɛ. 31Dí nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ níí nciɛ́ mbɛ̀ sĩ̀ nyɛ̀ɛ̀ we, bɛ̀ bɑ́ɑ́ tɑ n tɑummɛ̀ tou bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo dì sĩ̀nkùnnɛ kɛ́kú. 32Dɛ kó ikuɔ́ tukúnɛ̀ onitidɔ̀ù wèè bo tuɔti wènwe yɛfɔtɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nní nyiɛ̀ nɛ̀ wèè bo duɔ́ kɛ́yɛ̃nkɛ omɑ́ɑ̀, 33nɛ̀ onitipòkù wèè yúɔ́, nɛ̀ onitidɔ̀ù yoo onitipòkù wèè bo tuɔti yɛfɔtɛ̀ kɛ̀ mɛniɛ nní nyiɛ̀, nɛ̀ onitidɔ̀ù wèè bo duɔ́nɛ̀ onitipòkù ò yùɔ́ ndìì mɔ̀nnì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\