IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 16

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́inɛ̀ Mɔyiisi. Dɛ̀ do sɔ̃́ nhAnɔɔ bí idɛ́ kumu, ìì do tùɔ ntihúúntì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tou miɛkɛ nɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nsɔ̃́ntíkoo kɔ̃mu. 2Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ ɑ kóo kótì Anɔɔ kɛ dɔ̀ n yɛ̃ nhò bɑ́ ntɑɑ̀ mɛtɑummɛ̀ tou yɛwe yɛmɔu kɛ fiitì kuyɑ̀ɑ̀kù fɔ̃nkúò mɛtɑummɛ̀ tɔu ĩ́ĩ́kú dɛ̀, ò yɑ̀ɑ̀ bo kú, kɛ yɛ̃́ n níí yóó dɛ̀ kɔ̀toomɛ̀ diwɛtirì miɛkɛ kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ m mɑ́ɑ̀. 3Kòò níí tɑti mɛtɑummɛ̀ tou wèe wɑɑ́ ndinɑɑdɑɑ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í, kɛ́wɑɑ́ ndipedɑɑ̀ ò yó n féútɛ́ dì kɛ́tuɔ, 4kɛ́dɑ́ɑ́tí dikɔutɛ́yɑɑ̀bòrì dìì dùɔ̀kɛnɛ̀ mupɑɑ̀konkperímù kɛ́inɛ̀ dɛ kó dɛfɛtirɛ kɛ́boú mu kó fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀, kɛ́boú o yuu mu kó kuyɑɑ̀bomboúnkù. Ikuɔ́ nɛntì nti, ò níí wuɔ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́ tì ɑ̃nnɛ́. 5Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ò duɔ́ nyɛbɔdɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í nnɛ̀ dipedɑɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ ò yó n féútɛ́ dì kɛ́tuɔ. 6Kɛ̀ Anɔɔ ketɛ́ kɛ́ n féútɛ́ dinɑɑdɑɑ̀ o mɔ́mmuɔ nhò kó mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í nnɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɔ̃mɛ, 7kɛ́deè kɛ́túótɛ́ yɛbɔdɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́ yɛ̀ còńnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, 8kɛ́tɑ̃ũ tɛ́tɛ́ kɛ́yɑ̀ dìì yó ntú n kpɛri nɛ̀ bɛ̀ yóó fĩ́ĩnko dì kɛ̀ dìi tɑ dikpɑ́ɑ̀. 9Kɛ̀ Anɔɔ n féútɛ́ n kpɛri mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í, 10kɛ́túótɛ́ bɛ̀ yóó tɑnnɛ́ dì dikpɑ́ɑ̀ kɛ́cónnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀, kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ dì tɑnnɛ́ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀. 11Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́túótɛ́ní dinɑɑdɑɑ̀ o mɔ́mmuɔ nho yɛi nhũtímù kpɛ́í nnɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɔ̃mɛ kpɛ́í nkɛ́ dì nni mbɛnkɛ kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́ kɛ́ dì nni nféútɛ́. 12Kòò dèè wèe túótɛ́ tɛsɔɔsékɛ́buutɛ, kɛ́koutɛ́ yɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ dɛ miɛkɛ, kɛ́yɛ̃tɛ́ tihúúntì dinɑcɛkutiri mɛ̀dɛ́mɛ̀, kɛ́ dɛ̀ tɑnnɛ́ dɛmɔu mɛtɑummɛ̀ tou kó kufɑ̃́ɑ̃́ nkuyɑ̀ɑ̀kù kpetí kù, 13kɛ́tuɔ ntihúúntì mɛtɑummɛ̀ tɔu ikuɔ́ nɛntì ɑ̃ dɛ̀ ììkɛ̀, kɛ̀ kuyukúu dɑ́tínnɛ́ di ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ di pòkù, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkòò bɑ́ɑ́ kú. 14Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́miɛtɛ́ mɛtɑummɛ̀ tɔu kó kupòkù diyiè yiɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀, di ììkɛ̀ mɛ̀yiekɛ̀. 15Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́ n féútɛ́ kubotí kó mɛyɛi nhũtímù kó dibɔdɑɑ̀, kɛ́tɑnnɛ́ di yĩ̀ĩ̀ nkuyɑ̀ɑ̀kù kpetí kùù fɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́dɔɔ̀nɛ̀ di yĩ̀ĩ̀ nhò do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dinɑɑdɑɑ̀ kɔ̃mɛ kɛ́míɛ́tɛ́ mɛtɑummɛ̀ tɔu pòkù fɔ̃nkúò nɛ̀ di ììkɛ̀, 16kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́ kufɑ̃́ɑ̃́ mmiɛkɛ. Isidɑyɛɛribɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ bɛ yetírímɛ̀ n kpɛti nɛ̀ bɛ cɑɑ̀rìmɛ̀, kɛ múnkɛɛ mɛ ndɔɔ̀ mɛtɑummɛ̀ tou dimɔu kɛ yɛ̃́ di bomɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ sĩ̀ mbɛ cuokɛ̀. 17Òmɔù bɑ́ mbo mɛtɑummɛ̀ tou miɛkɛ ò tɑti dìì mɔ̀nnì kɛ bo dɔɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́, nɛ̀ ò bo tɑmɛ̀ kɛ́yɛ̀nnɛ̀nní, kòò dɔ̀ɔ̀ o mɔ́mmuɔ nho kó mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́ nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɔ̃mɛ nɛ̀ kubotí kɔ̃mɛ kpɛ́í nkɛ dèè. 18Wèe yɛ̀nní kɛ́kɔtɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì dìì bo mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ́ dì dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́, kɛ́wɑɑ́ ndinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dibɔdɑɑ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀ kɛ́fitɛ́, 19kɛ́pɔɔ̀tɛ̀ o nɔ́mbii dɛ kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ́míɛ́tɛ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kɛ́ dì wénkùnnɛ Isidɑyɛɛribɛ kó mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ do di sĩ̀nkùnnɛ. 20Kòò wèńkùnnɛ dìì mɔ̀nnì mɛtɑummɛ̀ tou kufɑ̃́ɑ̃́ nnɛ̀ ditou dimɔu nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì kɛ dèè, bɛ̀ɛ túótɛ́ní dibɔdɑɑ̀ dìì kpɑɑ́ kɛ fòù. 21Kɛ̀ Anɔɔ nɔ́ɔ́ nho nɔu di yuu ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kó diyètìrì, kɛ́yie mbɛ cɑɑ̀rìmɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ yetírímɛ̀ n kpɛti, kɛ́ dì toú ndɛ kó mɛyɛi nkɛ́deè kɛ́ dì duɔ́ nhonìtì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè kòò dì tɑnnɛ́ dikpɑ́ɑ̀. 22Kɛ̀ dibɔdɑɑ̀ tɔ bɛ yɛi mɛmɔu kɛ́tɑnnɛ́ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kɛ dèè. 23Kɛ̀ Anɔɔ kɔtɛ mɛtɑummɛ̀ tou kɛ́dɛitɛ mupɑ̀ɑ̀konkperímù kó tiyɑ̀ɑ̀tì, ò do ɑ̃nnɛ́ tì kɛ́tɑnnɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou kó kufɑ̃́ɑ̃́, kɛ́ tì dɔú ndɛborɛ̀, 24kɛ́cómmú dibòrì bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ dì kɛ́wuɔ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́dɑ́ɑ́tí o yɑ̀ɑ̀tì tɛtì kɛ́yɛ̀nní kɛ́kɔtɛ kɛ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ nkɛ́ n féútɛ́ kubotí kɔfɛ kɛ́tuɔ, kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́, o mɔ́mmuɔ nho kpɛ́í nnɛ̀ kubotí kpɛ́í, 25kɛ́tuɔ nyiwũɔ̃ bɛ̀ n kùɔ ì mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í nyi kó mɛkùɔ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 26Wèè do tɑnnɛ́ dibɔdɑɑ̀ dikpɑ́ɑ̀ tɛdɔntɛ̀ kòò ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́tɑ Isidɑyɛɛribɛ kɑrì. 27Dinɑɑdɑɑ̀ nɛ̀ dibɔdɑɑ̀ bɛ̀ do n féútɛ́ dɛ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í, nkɛ́tɑnnɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛtɑummɛ̀ tou kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́, bɛ̀ɛ dɛ̀ dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ kɑrì kɛ́tuɔ ndɛ kɔ̃̀ntì nɛ̀ dɛ mɑɑ nnɛ̀ dɛ piti. 28Wèè dɛ̀ tùɔ nwèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ, kɛ nɛ́ nɑ kɛ́tɑ Isidɑyɛɛribɛ kɑrì. 29Dɛ yó ntú ikuɔ́ nyi di kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀, dibenni tɑ̃̀nkù oyiénwè kó diyiè píínnì, di níí boú dinùù di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù, dihɛì yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ dimɔu. 30Dɛ yiè ndi bɛ̀ yóó di dɔɔ̀mɛ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́ kɛ́ di wénkùnnɛ di yɛi mɛmɔu. 31Dɛ yiè yó ndònnɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ kpɛri ndi di kpɛ́í, kɛ̀ di níí boú dinùù. Dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀. 32Ikuɔ́ nìùtì bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ wè koò còú mmɛkùɔ̀ nkòò cɔutɛ́ o cicɛ kó difɔ̃̀tìrì, weè níí yóó dɑ́ɑ́tí ikuɔ́ yɑ̀ɑ̀tì mupɑɑ̀konkperímù kpɛti kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi nhũtímù kó ikuɔ́. 33Weè níí yóó dɔɔ̀ ikuɔ́ kɛ́wénkùnnɛ mɛtɑummɛ̀ tou kó kufɑ̃́ɑ̃́ nnɛ̀ di mɔ́mɔnni nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì weè níí yóó dɔɔ̀ ikuɔ́ kɛ́wénkùnnɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ kubotí kumɔu. 34Dɛ̀ yó ntú ikuɔ́ nyi di kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ di níí ì dɔ̀ɔ̀ kucɛ mɛmɑ́ɑ̀ dibenni miɛkɛ. Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kó mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í. Kɛ̀ Anɔɔ dɔ̀ɔ̀ Mɔyiisi ò nɑ̀kɛ́ tì timɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\