IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 17

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nsɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Anɔɔ nɛ̀ o bí nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú: 3Di miɛkɛ kòò mɔù fèútɛ́ fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ yoo fɛpìèfɛ̀ yoo tɛbuɔtɛ̀ di kɑrì, yoo ò dɛ̀ yɛ̀nnɛ̀ di kɑrì kɛ dɛ̀ fèútɛ́, 4kòò í dɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ní mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ dɛ̀ nni mbɛnkɛ, dɛ̀ doti o yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ, di ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ. 5Kɛ̀ di níí dɔ́ kɛ́ n féútɛ́ dɛ̀, dí dɛ̀ tɔní kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì mɛtɑummɛ̀ tou bòrìnùù, kòò dɛ̀ nni fíé mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í, 6kɛ́cóú mmɛyĩ̀ĩ̀ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ dìì bo mɛtɑummɛ̀ tou ììkɛ̀ kɛ́tuɔ mmɛkùɔ̀ ndipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti. 7Di bɑ́ m bútínnɛ́ kɛ́nfeu iwũɔ̃ sibɔɔtenkɑɑnìi sìì dò nyɛbɔdɑkɛ̀. Dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀ di kpɛ́í nnɛ̀ di yɑɑ̀bío. 8Á tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ kóò mɔù yoo bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bonɛ̀, kòò mɔù n fèútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ tùɔ nyoo ò bɑɑ fɛ̀ nni nfèútɛ́mu, 9kɛ í fɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ní mɛtɑummɛ̀ tou borìnùù, kɛ fɛ̀ nni nfèútɛ́ bɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ. 10Di miɛkɛ kɛ̀ di kóò mɔù di mɛyĩ̀ĩ̀ nyoo bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀ kɛ̀ bɛɛ̀ kóò mɔù mɛ̀ di, bɑ́ mùù botí kó mɛyĩ̀ĩ̀, m miɛkɛ bo ò yɛ̀, kɛ̀ nh ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ. 11Kɛ yɛ̃́ mufòmmu bomɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mmiɛkɛ nkɛ. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yɛ̃ ndí mmɛ ndɔɔrinɛ̀ ikuɔ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ di yɛi nhũtímù kpɛ́í, kɛ́nfòù, mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛɛ̀ ɔ̃ nte kòo nìtìi wenkɛ. 12Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu díndi Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀, di bɑ́ nyo mɛyĩ̀ĩ̀. 13Kɛ̀ Isidɑyɛɛri yoo opɔ̀ɔ̀ wèè di bonɛ̀, kòò kɔ̀tɛ kupɑɑwɑɑ́ nkɛ kùɔ tɛhontɛ̀ yoo tɛnɔ̀tɛ̀ di yo ndɛ̀, wèe yóu kɛ̀ dɛ yĩ̀ĩ̀ nyɛ̀ kòò mɛ̀ dɑ̀tínnɛ́ mutɑ̃́ɑ̃́. 14Kɛ yɛ̃́ bɑ́ dɛ̀ dɛ fòmmu bomɛ̀ dɛ yĩ̀ĩ̀ mmiɛkɛ nkɛ. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu díndi Isidɑyɛɛribɛ di bɑ́ɑ́ di fɛɔ̃̀fɛ̀ mɑfɛ̀ kó mɛyĩ̀ĩ̀, bɑ́ dɛ̀ dɛ fòmmu bo dɛ yĩ̀ĩ̀ mmiɛkɛ nkɛ, kɛ̀ wèè di mɛyĩ̀ĩ̀ mbɛ̀ɛ ò dɛitɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ. 15Bɑ́ wè dihɛì yiɛ̀ nyoo opɔ̀ɔ̀ kòò di dɛ̀ɛ̀ ku, yoo musĩ̀mmù pĩ ndɛ̀ wèe ɔ́ú o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́wuɔ, ò sĩ̀ntɛmu dɛ yiè kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kuyuoku. Dɛ kó difɔ̃nkúò ò tɛ̃́nkɛ í sĩ̀. 16Kòò mɛ nyí ɔ̀ú o yɑ̀ɑ̀tì ò mɛ nyí wùɔ dɛ kó mɛyɛi mbo o yuu ĩ́nkɛ̀ nkɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\