IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 18

1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie nní nsɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: 2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. 3Di bɑ́ɑ́ tũnnɛ Esibiti kɔbɛ di do bo bɛ̀ɛ̀ cuokɛ̀ bɛ kó mɛborimɛ nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ n di kɔrinɛ̀ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kɔbɛ kɔ̃mɛ nɛ̀ bɛ kuɔ́. 4N di nɑ̀kɛ́ tì dí nti mpĩ nkɛ tũ n kuɔ́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. 5Dí ntũ n kuɔ́ nɛ̀ n tɑnnɔ̀, wèè dɔ̀ɔ̀ri n kuɔ́ nɛ̀ n tɑnnɔ̀ dɛ̀ yɛ̃mmɛ̀, weè yó nfòù. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. 6Di kóò mɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ nɛ̀ wè bɛ̀ tu mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛmɑ́ɑ̀ kɔbɛ! Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. 7Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o yɔ̃, kɛ́fɛìkùnnɛ o cicɛ, ò bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o yɔ̃ kɛ́yɑ̀ o fɛi. 8Di kóò mɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o cicɛ pokù kóò fɛ̀ìkùnnɛ, o cicɛ pokù nwe. 9Òmɔù di miɛkɛ bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o tɑ̃ũ̀, kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ mbɛ yɔ̃ yoo bɑ́ kòo yɔ̃ yɑnto kou nwe. Kɛ̀ bɛ̀ ò pɛitɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yoo bɛ̀ ò pɛitɛ́ kupíkù mɑkù, ò bɑ́ɑ́ ò duɔ́nɛ̀. 10Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o birɛ kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nyoo o kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nkou, o mɔ́mmuɔ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe. 11Òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o tɑ̃ũ̀ nɛ̀ wè bɛ̀ wɛ̃ mbɛ cicɛ, o cicɛ birɛ ndɛ, kòò tu o tɑ̃ũ̀, ò bɑ́ɑ́ ò duɔ́nɛ̀. 12Di kóò mɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o cicɛ tɑ̃ũ̀, kɛ yɛ̃́ o cicɛ nɛ̀ o tɑ̃ũ̀ bɛ̀ tumɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ̀mɑ́ɑ̀ kɔbɛ mbɛ. 13Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o yɔ̃ nɑntɛ̀ yoo o yɔ̃ kóo kótì nɛ̀ o yɔ̃ bɛ̀ tu mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ̀mɑ́ɑ̀ kɔbɛ mbɛ. 14Òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o cicɛ nɑntɛ̀ pokù, kɛ yɛ̃́ o cicɛ nɑntɛ̀ pokù nwemɛ̀. 15Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o birɛ pokù, o kóo dɑpɑ̀ɑ̀ mpokù nwe, ò bɑ́ɑ́ ò duɔ́nɛ̀. 16Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ o nɑntɛ̀ pokù. O nɑntɛ̀ pokù nwe, ò bɑ́ɑ́ ò duɔ́nɛ̀. 17Di kóò mɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ onitipòkù mɔù kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́duɔ́nɛ̀ o kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nyoo o kóo dɑpɑ̀ɑ̀ mbirɛ, bɛ̀ tu mɛyĩ̀ĩ̀ mmɛ̀mɑ́ɑ̀ kɔbɛ mbɛ, dɛ̀ tu isɔkɛ nyi. 18Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ túótɛ́ o pokù nɑntɛ̀ yoo o kóo kótì, kòo pokù kpɑɑ́ kɛ fòù kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑntɛ. 19Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ onitipòkù ò yùɔ́ ndìì mɔ̀nnì, ò sĩ̀mmu. 20Òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ otɔù pokù, kòò ò duɔ́nɛ̀ ò sĩ̀ntɛmu. 21Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ féútɛ́ o birɛ dibɔɔ̀ Mɔdɔki kɛ́tuɔ kɛ́cɑkɛ n yètìrì. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te. 22Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ onitidɔ̀ù bɛ̀ dɔunɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí onitipòkù. Dɛ tu isɔkɛ nyi. 23Di miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́sĩnkùnnɛ omɑ́ɑ̀, onitipòkù mɛ mbɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ɛ ò duɔ́nɛ̀. Dɛ̀ tu isɔkɛ nyi. 24Di bɑ́ɑ́ sĩnkùnnɛ dimɑ́ɑ̀ nɛ̀ dɛ kó mɛborimɛ botí, yɛbotɛ̀ yɛ̀ɛ̀ bo di ììkɛ̀ n yóó bɛti yɛ̀, yɛ̀ mɛ ndɔ̀ɔ̀ kɛ sĩ̀ntɛ. 25Dihɛì di mɔ́mmɔnni kɛ̀ dì sĩ̀ntɛ kɛ̀ ndì potɛ́, di yɛi nkpɛ́í nkɛ̀ dì tɔ̃́ di nìtìbɛ̀. 26Díndi mpĩ́ ndi nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ n kuɔ́. Dihɛì yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di bonɛ̀ bɛ kóò mɔù bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ dɛ kó isɔkɛ. 27Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ di niitɛ́nɛ̀ní dɛ kó dihɛì miɛkɛ bɛ̀ i ndɔ̀ɔ̀, kɛ̀ dihɛì sĩ̀ntɛ. 28Kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ dɛ kó isɔkɛ dihɛì múnkɛ yóó di tɔ̃́mu dì tɔ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí bɛ̀ɛ̀ di niitɛ́nɛ̀ní. 29Kɛ̀ wèè dɔ̀ɔ̀ dɛ kó isɔkɛ botí, bɛ̀ɛ ò dènnɛ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ. 30Mpĩ́nnɛ̀ n kuɔ́ kɛ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ dɛ kó isɔkɛ bɛ̀ɛ̀ di niitɛ́nɛ̀ní bɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ri ì. Di bɑ́ɑ́ sĩnkùnnɛ dimɑ́ɑ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\